Det går inte att beskriva den stora glädje dessa personer upplevde när de hedrades” berättade en politiker när personer från daglig verksamhet i Växjö kommun fick vara med på den årliga ceremonin där alla som arbetat 25 år inom kommunen fick en minnesgåva under festligare former.

Daglig verksamhet är en LSS-insats som är till för personer i yrkesverksam ålder som varken förvärvsarbetar eller utbildar sig. Syftet med insatsen är att skapa en meningsfull sysselsättning och gemenskap där medborgarens behov styr innehållet. I Malmö stad har vi ungefär 800 medborgare som deltar i daglig verksamhet.  (more…)

Carin Gustafsson, vår ledamot i Funktionsstödsnämnden, skriver här om den senaste utvecklingen inom planering av nya LSS-boenden i Malmö Stad.

Längst ner finns en

lättläst version.

***

I senaste versionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2002:9) Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS ges det allmänna rådet att en bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade inte bör vara belägen i nära anslutning till en annan sådan bostad för att undvika en institutionell miljö.

Socialstyrelsen är dessutom mycket tydlig i sina rekommendationer att en gruppbostad bör ha tre till fem boende (Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS, 2018). SOSFS 2002:9 medger en acceptans för fler boende under förutsättning att de boendes goda levnadsvillkor inte åsidosätts. Vänsterpartiet tillfrågade intresseorganisationerna FUB och Autism- och aspergerföreningen i Malmö stad angående framtida utbyggnad av LSS-boenden. Därefter formaliserades frågan i form av ett nämndinitiativ och en formell remiss gick ut från funktionsstödsnämnden. I sina remissvar svarar intresseorganisationerna att de önskar se en begränsning till maximalt 5 boende i en gruppbostad enligt LSS och att samlokalisering inte är förenligt med LSS.

För Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS-bostäder bör byggas väl integrerade i det omkringliggande samhället och att personer med normbrytande funktionalitet inte ska vara begränsade till att bo enbart med andra personer som har funktionsnedsättningar. När undantag görs från att integrera LSS-bostäder i det omgivande samhället måste hänsyn till omgivningen tas. (more…)

Översiktsplanen, som behandlas på dagens kommunfullmäktigemöte, innehåller en fördjupning av området i Nyhamnen som avses att bebyggas under 20-30 år. Planen har en högre exploateringsgrad än något större område än tidigare i Malmö. Unikt för Nyhamnen är att Malmö Stad också äger marken där. Låt det förbli så.

Vi i Vänsterpartiet anser att Nyhamnen ska vara ett bostadssocialt framgångsprojekt som har extra höga målsättningar för att bygga en stadsdel där det finns bostäder och plats för alla Malmöbor.

(more…)

Vi i Vänsterpartiet vill se mer dialog mellan Malmöbor och politiker och framförallt vill vi se ökad demokrati och delaktighet i vår stad. Arbetet mot diskriminering, hatbrott och rasism måste intensifieras. Alla Malmöbor ska kunna leva fria, goda liv i vår stad.

Vi är däremot väldigt osäkra på om det, av det Liberala och Socialdemokratiska styret, föreslagna “Forumet för demokrati och mänskliga rättigheter” som ska behandlas på kommunfullmäktiges möte den 19 december 2019, kommer att leda till detsamma. Vi kommer därför i första hand att, precis som i kommunstyrelsen i början av december, yrka på en återremiss av ärendet på följande grunder: 

Det står i underlaget som går att finna här att

“Förslaget innebär inrättande av ett Forum för demokrati och mänskliga rättigheter, där utsedda representanter för de partier som finns i kommunfullmäktige träffas och resonerar om vilka viktiga samhällsfrågor de skulle vilja ha andra aktörers syn och tankar på, inom Forums område..”

Vi i Vänsterpartiet ställer oss fortsatt frågande till hur beslut om vilka “viktiga samhällsfrågor” ska tas?

(more…)

Det finns alltid ett politiskt val. Förutsättningarna för vår kommunala budget är den nuvarande rikspolitiken som påverkar kommunens ekonomi mycket. Då regeringens budget framförallt gynnar rika och män, måste vi på lokalt plan lägga en budget som motverkar den utvecklingen. Den nationella skattepolitiken ger idag mindre till välfärden, men mer i bidrag till de rika genom till exempel rut- och rot- och ränteavdrag.

När vi inte får en förändrad statlig skattepolitik, höjer vi hellre kommunalskatten än äventyrar välfärden. Vi föreslår därför en skattehöjning på en krona i Malmö. Den kronan skulle för dig som enskild till exempel innebära bättre skola för dina barn, fler händer att ta hand om din farmor och fler cykelvägar i vår stad. Den som tjänar 20 000 i månaden får bidra med 125 kronor extra till vår gemensamma kassa, den som tjänar 100 000 får bidra med en tusenlapp. Det tycker vi är ett billigt pris att betala för att vår stad ska ge ungdomar möjlighet att utvecklas, att vi får fler bostäder till rimliga priser och fler arbetstillfällen för Malmöborna. (more…)

Malmö är en fantastisk stad, det är den, jag är själv född och uppvuxen här och har fått se hur staden har vuxit och förändrats, mycket till det bättre. Men Malmö kunde varit så mycket bättre!

I dag så kämpar staden med orättvisor, segregation och fattigdom. Sveriges fattigaste barn bor i Malmö, vi har barnfamiljer som står utan hem. Utav den enda anledningen att det är för dyrt att bo i Malmö. Bostaden har blivit en handelsvara och bristen på politisk handling är tydlig.

I Vänsterpartiets Malmö är alla välkomna, i Vänsterpartiets Malmö kan en födas, växa upp, utbilda sig och bo kvar och vara verksamma under hela sitt liv tillsammans med Malmö. (more…)

Teknik och service ska underlätta livet i staden – främja mobilitet och kommunikationer, men också en hållbar ekologisk och social utveckling. Det handlar om våra gator, parker och torg och att fylla utrymmena mellan byggnaderna med meningsfulla möten och möjligheter. Det handlar om vårt gemensamma offentliga rum som ska länka och läka ihop staden.

Genom våra prioriteringar gör vi val, som visar vilken slags stad vi vill bygga och leva i. Jag vill se fler satsningar som utjämnar skillnader i hur vi satsar på stadens olika delar.

De val Vänsterpartiet gör genom sitt budgetförslag visar hur vi vill likställa alla stadens delar genom en social och ekologisk omställning. För oss är det självklart att fossildrivna fordon på sikt ska ta mindre plats – av nödvändig omsorg om vår miljö, men också därför att vi vill kunna använda en del av den oproportionerligt stora yta i staden som nu täcks av asfalt till andra ändamål som gynnar gröna lösningar och inbjuder till mänsklig samvaro.  (more…)

Kulturen är grunden för ett demokratiskt samhälle och förutsättningen för att vi ska utvecklas tillsammans. För oss Vänsterpartister är det en självklar del av välfärdssamhället. Kulturen gör att vi blir mänskliga och ger oss förutsättningar att göra motstånd, bilda och uttrycka oss men också kritiskt granska vår samtid och tillsammans uppleva nya saker. Kultur gör Malmö och Malmöborna starkt.

Kulturens roll och syfte är vare sig att i första hand marknadsföra Malmö eller förbehållas en liten elit. Kulturen finns i första hand till för oss alla som bor, lever och verkar i Malmö. För alla malmöbor som behöver ett bibliotek. För alla malmöbarn som behöver kulturskolan och El Sistema. För alla unga och gamla från hela Malmö som får uppleva kultur i hela staden genom Sommarscen Malmö. (more…)

Jag har fått chansen att prata om vår vision kring skola och utbildning i Malmö under några minuter. Det ser jag fram emot men för er som inte kommer att lyssna hela tiden så vill jag börja med att tydliggöra vad som framförallt skiljer oss från andra partier härinne. Vi tror att en stark, gemensamt finansierad välfärd är bästa vägen till ett bättre samhälle för alla. I vår vision är alla stadens skolor bra och för alla barn, oavsett vad deras föräldrar tjänar, vilken bakgrund de har eller vilken adress de bor på. Elever och personal har en trygg och stimulerande arbetsmiljö. Det finns tid och resurser att ständigt utveckla och förbättra kärnuppdraget, det livslånga lärandet. (more…)

Första gången många Malmöbor inser hur otillgängligt Malmö är är när de råkar ut för något som gör att de inte kan röra sig, äta eller tala på det sätt de är vana. Andra tar steget in i funkisvärlden den dagen de får ett barn med en funktionsnedsättning.

I Vänsterpartiets Malmö spelar det ingen roll vad du heter, var du bor, vad du tjänar, var du kommer ifrån eller hur din funktionsförmåga är. Malmö ska fungera lika bra för alla. När jag lämnar mitt barn på förskolan så ska grinden gå att öppna om jag sitter i rullstol. Min dagliga verksamhet ska berika mitt liv och jag ska träffa personer som känner mig och vet hur jag kommunicerar. När jag ansöker om personlig assistans blir jag bemött med respekt, inte ifrågasatt. Jag har rätt att bo med personer som har samma intressen som jag, inte bara har samma diagnos. (more…)