Vänsterpartiet är försiktigt positiv till planförslaget, då detaljplanen inrymmer bra aspekter utifrån ett klimatperspektiv. Detaljplanen möjliggör en utveckling av hamnrelaterade verksamheter och minskar vägtransporter, vilket är positivt och nödvändigt för hamnanknutna verksamheters utveckling och Malmö som hamnstad.

I miljökonsekvensbeskrivningen bedöms utbyggnaden inte medföra oacceptabla konsekvenser för miljön. Dock framkommer att den biologiska mångfalden kommer att påverkas påtagligt, vilket behöver kompenseras och som inte är något som ska lättvingligt lastas på vågorna till havs. Ålgräsängar kommer att förstöras, den biologiska floran kommer att ta stryk och det kommer att vara svårt att återställa. Men möjligheten att kompensera det som går förlorat åligger oss att på bästa möjliga sätt ta ansvar för.

Vidare anser Vänsterpartiet att vindkraftverkens totalhöjd inte ska regleras utifrån dagens tekniska förutsättningar. Det är välkommet med utbyggnader av vindkraft som kan bidra till att säkra stadens energiförsörjning. Vänsterpartiet ställer sig bakom de tilläggsförslag som finns att säkra en ökad biologisk mångfald.

Jag förstår att Moderaterna driver  linjen att servera alkohol i hemmen, de vill slå sönder den svenska restriktiva alkoholpolitiken och de vill som vanligt gynna de rika Malmöborna. Det är inte konstigtmen att socialdemokraterna väljer att avgiftsbefria lyxrestaurangers hemleveranser av mat och dryck till överklassen, det förvånar mig. 

Med detta beslut gynnas några få rika i Malmö som slipper betala för hemleverans av mat och dryck. Det är inte krögarna som gynnas för de hade naturligtvis låtit kunderna betala vad det kostar. Det är de få personer i Malmö som inte själva köper sin mat och dricka utan betalar för hemleveranser som nu gynnas.  

Det är inte de vanliga krogarna som vi stödjer, det är de rika i staden. 

 

Det gläder oss att alla är överens om att gå vidare med detta och även instämmer med det som Vänsterpartiet sedan länge uppmärksammat, nämligen trängseln på våra cykelvägar och behovet att rusta upp dem. Rapporten tar just upp de problem, som vi sedan länge fört fram: cykelbanornas bredd i förhållandet till antal cyklister som försvårar framkomlighet och omkörningar vid mötande cykeltrafik samt att gångbanorna riskerar att användas av cyklister som en buffertzon, allt detta försämrar trafiksäkerheten. Rapporten listar även ett stort antal cykelbanor som är hårt belastade, vilket vi som cyklar mycket väl vet. Vi fruktar att denna situation kommer att förvärras när supercykelstråken börjar användas om inte dessa problem åtgärdas innan eller samtidigt. (more…)

Det är ett trött svar vi får på vår motion. Man föreslår att avslå den med hänvisning till en utredning som gjordes för sex år sedan och påstår att ingenting förändrats sedan dess. Inget kunde vara mer fel. I Malmö har den strukturella hemlösheten ökat lavinartat, även om stadens styre väljer att räkna och hjälpa enbart de med sociala hinder för att få bostad. Frivilligorganisationer och stadens socialarbetare vittnar om förödande konsekvenser, inte minst för barnfamiljer som tvingas flytta runt i otrygga boenden för att de inte har råd att ta sig in på bostadsmarknaden.  (more…)

Motionären föreslår att ge hälsa-, vård- och omsorgsnämnden och funktionsstödsnämnden i uppdrag att planera, och vidta åtgärder, för att hantera effekterna av miljöförändringar och klimat och för att anpassa stadens särskilda boenden utifrån värmeböljor. (more…)

Rasism skapar och upprätthåller ojämlikhet mellan olika slags människor. Därför strider rasism mot demokratins grundläggande princip om alla människors likhet i värdighet och rättigheter. Rasism upprätthålls, reproduceras och rättfärdigas socialt genom praktiker, föränderliga ideologier och diskurser, genom institutionell och vardaglig praxis, och genom olika former av våld.  (more…)

Malmö stad har inte uppnått sina Miljö- och klimat mål, utsläppen av växthusgas, hållbar konsumtion och produktion, minskad köttkonsumtion och hållbar representation är bara några exempel på mål som vars resultat är övervägande dåligt. Att skära ner genom så kallade effektiviseringar i det nödläge vi befinner oss i samtidigt som vi för över en skuld till det kommande Miljöprogrammet är inte hållbart. (more…)

Vår planet tål inte klimatförändringarna som vi orsakar, vi måste ändra livsstil. Resor är en stor utsläppskälla därför är det viktigt att vi väljer att hålla digitala möten även när det inte är en pandemi, för klimatets skull.   (more…)

Detta är en långkörare, ett flertal partier under många år velat begränsa våra barns lekyta på förskolorna. Istället för bygga förskolor med tillräckliga uteytor har det diskuterats att barnen kan leka i en närliggande park. Nu har en utredning genomförts, den visar att det är ett dåligt förslag. Ändå vill nu styret gå vidare med det dåliga förslaget.  (more…)

Den 19 juni 2019 skrev jag en enkel fråga till kommunalrådet Sedat Arif (S) som inleddes med orden “I veckan har rapporter kommit om att socialsekreterare i Malmö Stad känner stor oro för de nya riktlinjer förvaltningens chefer tagit fram gällande beviljande av bistånd för boende.”.  (more…)