Sara, Ahmed och Emma vill gå i en förskola nära sitt hem, de vill ha en utemiljö där de har ordentlig plats att leka, de vill att pedagogerna som arbetar på förskolan har tid att leka och utforska världen tillsammans med dem, istället för att behöva gå ifrån för att göra annat, som att fylla i olika blanketter och ordna vikarier. De vill gå i en förskola där de har en nära kontakt med sina kompisar och de vuxna varje dag, det ska inte vara för många barn i grupperna utan alla ska få daglig bekräftelse. (more…)

“Killarna har blivit så dominanta och vi har blivit så tysta” Det är rubriken på en lång artikel i Sydsvenskan i söndags som handlar om hur tjejerna förminskas, trakasseras och kommenteras i skolan. Tjejerna har gått samman och de vittnar om hur de saknar vuxenstöd och får höra att de ska förstå att ”killar är killar”. Och de här tjejerna är inte ensamma, bland de största uppropen under #metoo kom från skolelever. Närmre 10 000 skrev under uppropen #tyst i klassen och #räck upp handen. (more…)

Det finns mycket att förändra i Malmö. Sveriges fattigaste barn bor i vår stad. På många håll har staden blivit tryggare samtidigt som skjutningar ökar i andra delar, nu senast igår. Brottsoffren för de grova våldsbrotten bor ofta i fattiga delar av staden. Medellivslängden varierar kraftigt mellan västra och östra Malmö.

Klassklyftor löser vi inte genom ökad kontroll och repression eller genom nedskärningar. Vi löser det genom en fungerande välfärd som skapar förutsätt­ningar för varje människas rätt till frihet och jämlikhet. Jämlika samhällen är tryggare samhällen. Ojämlika samhällen är ofta otrygga samhällen. (more…)

Malmös äldreomsorg är idag starkt underfinansierad. Bristerna är många, gamla och anhöriga får inte alltid den goda hjälp de behöver. Personalens arbetsförhållande har därtill många brister. Vänsterpartiet tänker ändra på detta!

Malmös äldreomsorg ska va bra, trygg och jämlik, behov och kvalité ska styra. Äldreomsorgen ska vara fri från privata vinstintressen. Vinstintresset leder till att kvalitén måste stå tillbaka för att vinst ska kunna plockas ut. Vänsterpartiet vill återkommunalisera verksamhet i privat regi. (more…)

Kultur är en del av människans välbefinnande och vi måste aktiv verka för att kulturen blir tillgänglig för alla.

Allas möjligheter att möta och utöva kultur måste värnas. Det gäller för barn och ungdomar likaväl som äldre. Att kunna utöva och möta kultur i sitt eget bostadsområde och i sin egen stadsdel kan vara särskilt viktigt om man bor i ytterområdena, om man har svag ekonomi eller om man saknar erfarenhet och vana att söka sig till konserthus eller teatrar.

Kultur för alla är viktigt för demokratin. (more…)

Vad vill Vänsterpartiet med Malmö? Malmö är en fantastisk stad, det är den, men inte alltid och inte för alla. Vi i Vänsterpartiet vill att Malmö ska vara en stad för alla oavsett var en kommer från, vem en blir förälskad i, vilken ålder en har eller hur mycket pengar en har.

Vi vill se en stad med blandad bebyggelse inom områdena för att alla i Malmö ska få plats inte bara dem med högsta inkomsten. Vi i Vänsterpartiet vill se en grön stad. En stad med naturliga mötesplatser som inte är belagda med asfalt eller sten, gröna ytor som uppmuntrar till lek och möten. (more…)

Det finns stora problem i Malmö. Något måste göras. Det finns fantastiska sidor av Malmö också så klart, gemenskapen, en befolkning med olika erfarenheter bakgrunder och drömmar, kulturlivet, havet. Ja det går att räkna upp mycket.

Men när vissa lämnas utanför, när många barn inte får den hjälp de behöver i skolan för lägga grund för ett tryggt och fritt liv, när personalen stressar, hemlösheten ökar ja då har vi problem.

Malmö behöver mer jämlikhet. Malmö behöver en välfärd som går att lita på. Politikens uppgift måste vara att se till så att så många som möjligt får leva i frihet, får möjlighet att uppfylla sina drömmar. (more…)

Ansvar. Vilka åtgärder styrande politiker än föreslår verkar det vara motiveringen. Detta mirakelargument används på alla politiska nivåer för att försvara alla slags politiska åtgärder, den ena mer inhuman än den andra. Vi förväntas acceptera att deras åtgärd är ansvarsfull, att det är den enda ansvarsfulla lösningen och att den är värd kostnaden och lidandet den för med sig. Tillåt mig att tvivla.

(more…)

Ikväll träffas malmöpolitiker och välfärdsarbetare i SSR:s debatt inför valet i höst. Det finns många viktiga saker att prata om. Jag är själv socialarbetare och oroas av hur det sociala arbetet nedvärderas och bortprioriteras. Jag ser med fasa på hur de som förlorat mest på vårt ojämlika samhälle allt oftare ges skulden för samhällets misslyckade välfärd. Jag hoppas vi får prata om det ikväll.

Socialtjänstlagens portalparagraf är vacker, den pratar om solidaritet, människorrätt till integritet och självständighet. Socialt arbete handlar om samhällets uppgift att stötta enskilda till bra liv, om att tidigt kunna sätta in insatser för att stärka och undvika problem och om att ta aktiv del i samhällsplaneringen. Socialarbetaren besitter en kunskap som behövs.

Av detta ser vi inte mycket idag i Malmö. Ständiga nedskärningar gör att det förebyggande arbetet får stå tillbaka. Följden blir att fler ungdomar behöver placeras vilket ger höga kostnader, större underskott och krav på ytterligare nedskärningar. En nedåtgående spiral som endast går att bryta genom att politiker vågar satsa resurser på det sociala arbetet. 2017 års underskott i socialnämnden stannade på 142 miljoner, inte för att de gör ett dåligt arbete utan för att de har för få resurser. (more…)

När Malmös ekonomi diskuterades på fullmäktige fokuserade de flesta partier på vikten av att hålla budgeten. Vänsterpartiet vill istället lyfta verksamheterna. Politikers främsta uppgift är att se till att välfärden fungerar. Ett överskott i budgeten kan således betyda att politikerna inte gjort sitt åtagande. Kommunen är inget företag. Här följer det inlägg som jag gjorde i debatten: (more…)