Den 11 september 2021 deltog Malmövänsterns ordförande Maria Dexborg i en manifestation anordnad av Ensamkommandes förbund till förmån för situationen i Afghanistan. Här kan du läsa hennes tal: 

Kära systrar och bröder, kamrater!

Jag står här tillsammans med var och en av er i solidaritet med det afghanska folket! Det som händer i Afghanistan är en horribel verklighet som skulle ha upphört för länge sedan om ojämlikheten i världen inte hade varit en styrande faktor. För det handlar inte om en ny situation eller nyhet när vi talar om det som händer i Afghanistan utan vi talar om ett förtryck av talibanerna som har pågått mot det afghanska folket alldeles för länge! Vi talar om människoliv, utsatthet och avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet har i alla tider stått i solidaritet med det afghanska folket och vi har sett hur ni har kämpat för värdiga liv! Vi har stått vid er sida och kämpat mot utvisningar och för amnesti! Vi ser med ilska på hur Sverige gör skillnad på människor och avhumaniserar människor med afghanskt ursprung. För så länge UD, utrikesdepartementet avråder svenska folket från att resa till Afghanistan säger vi i Vänsterpartiet att vi kan inte deportera människor till krig och förtryck, att vi kan inte fortsätta att deportera barn till krig och förtryck. (more…)

Malmö lider av en enorm bostadsbrist eftersom bostadsbyggandet inte har ökat i samma takt som befolkningen. Denna utveckling har också lett kraftig stigande bostadpriser och ökade klyftor. En socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar stad var Malmökommissionens mål med inkludering och bostäder som alla skulle ha råd att bo i. Om vi ska lyckas att minska bostadbristen måste vi hitta nya arbetssätt som leder till prisvärda men även attraktiva bostäder för alla stadens invånare. Möjligheten att få en bostad ska inte bero på plånbokens storlek!

Härom dagen kunde vi läsa i Sydsvenskan om en form av nytänkande som inneburit lägre hyror, Bo100, på Monbijougatan där man nu firade 30 års jubileum. Hyresgästerna hade själva varit med och utformat sina lägenheter, men huset ägs av MKB och hyrs ut till boföreningen. Hyresgästerna är medlemmar i föreningen, förvaltar och underhåller sitt boende. Detta har också gett en känsla av gemenskap och tillhörighet. Kollektivhuset Sofielund är ett annat, nyare exempel, som även tillfredsställer det växande intresset för delningsekonomi, eftersom det erbjuder gemensamma utrymmen för olika verksamheter. Denna typ av gemenskaper underlättar även för en cirkulär ekonomi, något som sträcker sig bortom de gemensamma lokalerna. (more…)

Det senaste året har sannerligen varit mycket speciellt. Pandemin har slagit hårt mot arbetare i olika branscher och många av dem som bär vårt samhälle har fått betala priset genom sjukdom eller ett förlorat jobb. Medan den rikaste eliten har blivit allt rikare har klyftorna i samhället också ökat och den ekonomiska tryggheten har för många försvunnit. En undersökning från Hyresgästföreningen visar att

  • 7 av 10 hyresgäster känner stor oro eller viss oro över att sin privatekonomi kommer påverkas negativt på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster har hittills fått minskade inkomster eller en försvagad privatekonomi på grund av Coronapandemin
  • 4 av 10 hyresgäster känner en viss eller stor oro över att inte kunna betala sin månadshyra på grund av Coronapandemin

(more…)

Klimatkrisen är akut – klimatförändringarna är redan här – och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Omställningen till förnybar energi måste skyndas på. 

Kommunfullmäktiges mål är att solcellsanläggningar skall installeras på Malmö stads byggnader där det är möjligt. Servicenämnden har i uppdrag att öka utbyggnaden av solceller med målet att Malmö skall vara helt fossilfritt och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030. Det är inte så mycket. Serviceförvaltningen har ändå redovisat svårigheterna med att nå målet. 

Det är därför anmärkningsvärt att man nu föreslår att det inte ska installeras solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall. Man hänvisar till att byggnaden har ett litet elbehov. Malmö är dock i ett skriande behov av el. 

Det kostar att ställa om till förnybar energi, men gör vi inte det nu riskerar vi istället inte bara elbrist och höjda elpriser, utan ytterligare kostnader för klimatförändringarna. Det blir inte billigt.

Bifall till Vänsterpartiets yrkande att installera solceller på Djupadalsskolans nya idrottshall.

Idag deltog kommunalrådet Emma-Lina Johansson i en manifestation mot hat, hot och våld mot hbtqia+personer. I Spanien har en ung man vid namn Samuel Luiz slagits ihjäl för att han var bög. I Georgien slogs en pridedemonstration ner och Ungern är bara ett av flera länder som infört lagar för att begränsa hbtqia+personers liv. Här nedan kan du läsa Emma-Linas tal:

”Hej, jag heter Emma-Lina Johansson och jag är kommunalråd för Vänsterpartiet. Jag är också en av er, av oss, ett syskon i regnbågsfamiljen.

Idag sörjer vi. 

Vi sörjer det ofattbara att Samuel, vårt syskon, en människa, berövats sitt liv på grund av den den är. 

Vi sörjer det ofattbara att man vill förvägra oss rätten att leva våra liv som vi vill. Våra lustar ska inte finnas, våra kroppar ska utplånas, våra liv tillintetgöras. 

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Aggressiva män som klättrar på husfasader och sliter ner regnbågsflaggor. Hånar och hotar. Hatar. Slåss.

Rapporter om länder nära oss som infört hbtqfria zoner, begränsar liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Här hemma sänder Rapport tal från Almedalen, även här vill partier begränsa våra liv genom lagar och förbud, förordningar. 

Rasismen, kvinnohatet och hbtqia+-fobin är det de har gemensamt, oavsett om de finns i Sverige, Ungern eller Spanien.

När högernationalister och fascister breder ut sig i Sverige, i Europa, i hela världen och marscherar in i våra parlament ska vi protestera, demonstrera och stå upp för våra syskons rätt att leva och leva sina liv som de vill. 

Idag sörjer vi. 

Imorgon organiserar vi oss. 

Vi organiserar oss mot hatet, mot hoten, mot våldet. Vi organiserar oss för varandra, i solidaritet med andra, för vår rätt att älska, leva, för våra lustars skull. För det vackra i livet.

Filmer fladdrar förbi i mina sociala medier. Hundratusentals människor i manifestationer mot hatet. I spontana regnbågsparader, i subtila protester. Alla sorters människor, skriker och dansar och lever. Älskar. 

Vår historia -och vår samtid – vittnar om styrka, mod och kärlek.

Våra liv är en kamp både nationellt och internationellt. Det är en kamp på liv och död, en kamp som måste inkludera alla och skapa allianser. 

Den bygger på lojalitet, solidaritet och gemenskap. På en vision om att en annan värld är möjlig. 

En värld där alla har samma rättigheter, en värld där alla är fria från förtryck.

Vi kämpar för att vi måste och vi gör det för att vi kan. Att vara en del av den kampen är större än allt. 

För Samuel. 

Tack.”

 

 

Bostad är en mänsklig rättighet – Men många av de som söker bostad idag har inte råd att flytta in i de nyproducerade hyreslägenheter som byggs i Malmö.

Ett sätt att få ner hyran på nyproducerade lägenheter är en hyressättningsmodell som det kommunala bostadsbolaget ÖrebroBostäder tagit fram. Modellen innebär att nyproducerade lägenheter prissätts precis som vanligt med hänsyn till produktionskostnaderna, men ges en tioårig rabatt som trappas ner från 30%, vilket är möjlig genom det låga ränteläget.  (more…)

Vänsterpartiet vill att fler vårdboenden ska drivas i offentlig regi. Det handlar om att demokratisera vården. För att uppnå detta krävs det politisk vilja. Vill vi ha fler privata vinstbolag som ska ta våra skattepengar och ge dålig vård och omsorg? Eller vill vi ha mer offentlig vård? Vänsterpartiet föreslår ett samarbete mellan Skånes kommuner för att driva mer i offentlig regi, övriga partier inklusive Socialdemokraterna, saknar denna politiska vilja. (more…)

I syfte att förebygga brott och att återuppbygga den upplevda tryggheten i Malmö förslår en moderat motionär att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att utöka P-vakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning och klotter. Motionären hänvisar till Broken Windows– teorin och refererar till artikeln ”The spreading of disorder”, som publicerats i tidskriften Science. Studien visar att en nedskräpad plats lockade fler att fortsätta i samma spår. Broken Windows-teorin, eller snarare att den kopplas till mer repressalier gentemot medborgarna och aggressiva polisiära metoder, har också fått mycket kritik. Sambandet mellan nedskräpning och grövre brottslighet är inte enkelt och linjärt. (more…)

Det är politiska beslut som ska styra. Vänsterpartiet krävde i en motion att det ska finnas siffror i de kommunala nämndernas budgetar så politikerna kan besluta om hur skattemedel fördelas. Vi är idag glada att kommunfullmäktige höll med oss och att motionen bifölls. Framöver ska vi kunna ta politiska beslut som avgör hur mycket olika verksamheter ska få kosta. Beslutet stärker demokratin.

En detaljplan för Gottorps allé ska antas, vi ställer oss bakom planen utom i en del. Vi tycker planeringen med det som kallas fickparker är bra. Vi ser det av stor vikt att vi spränger in små grönområden i bebyggelsen. Problemet är att det nu anläggs energicentral och parkeringsplatser i dessa grönområden, hela syftet med dessa små parker förfelas med det. Vi föreslår istället att parkeringsplatser och energicentraler ska strykas ur parkerna.