Äldre är en grupp med olika behov av boende och omsorg. Det behövs inte bara olika boendeformer för att möta detta, utan även olika typer av bistånd från kommunen.

När vårdbehovet är stort erbjuder kommunen idag så kallat “särskilt boende” som bistånd. Men när äldre med litet vårdbehov idag upplever att det inte längre är tryggt att bo kvar hemma eller när man lider av isolering i sitt hem finns i Malmö inget bistånd att ge.

Biståndsbedömt trygghetsboende är dock möjligt att införa som en mellanform, mellan det egna hemmet och särskilt boende. Det erbjuder gemensamma måltider, aktiviteter och umgänge för äldre i behov av detta. Detta oavsett storleken på pensionen.  (more…)

Vänsterpartiet lämnade in en motion om att kvalitetshöja Malmös cykelbanor. Den fick avslag, inte för att tekniska nämnden tyckte den var dålig, utan för att tekniska nämnden redan ansåg att de arbetar i enlighet med motionen. Vänsterpartiet vill med motionen förbättra Malmötrafikanters möjligheter att ta sig runt säker i vår stad.

Vi benade ner det till fem viktiga punkter.

  • Att enkelriktade cykelvägar ska finnas  båda sidor av ickeenkelriktade gator
  • Att cykelvägar inte helt plötsligt tar slut och leder ut i gatan eller leder över vältrafikerade bilvägar
  • Att tydligare skyltning, trafikljus och cykelföreträde sätts upp där brister identifierats
  • Att flera servicestationer sätts upp längs cykelvägarna
  • Att tillräckliga resurser öronmärks för denna upprustning av stadens cykelvägar

Några exempel varför motionen är viktig.

Disponentgatan: där en måste korsa vägen för att komma in på cykelbanan i båda riktningar, Konsekvens: cyklar stannar på Disponentgatan

Amiralsgatan: en märklig refug som ligger i en del av körbanan vid S:T knuts torg, så bilar måste väja in i vänster körfält för att komma förbi. Konsekvens: Cyklister måste svänga höger, eller cykla ut i körfältet på Amiralsgatan utanför refugen.

Mäster Henriksgatan: Där en mycket bra och välanvänd cykelbana som går mot trafiken på en enkelriktad gata, (något Malmö blivit rosade för) men utan tydliga skyltar och/eller markeringar. Konsekvens: Cyklist rundar hörnet från Sorgenfrivägen på Mäster Henriksgatan och frontalkrockar med en lådcykel som tror att det är en cykelbana för alla.

Kalendergatan, Malmborgsgatan: trotts att detta är den cykelväg som offentligt anges mot centralstationen så försvinner cykelgata och blir gågata, sedan en väldigt dåligt lagd kullerstensgata där det är med cykeln och ditt underliv som insats för att komma fram till centralen.

Konsekvens: Cyklister väljer att cykla på Djäknegatan i stället då det är både säkrare och hälsosammare.

Tekniska nämndens svarar att det är viktigt att tänka på Malmöcyklisteninvanda beteende. Vad är det egentligen tekniska nämnden lär ut för beteende?

De blandade budskapen att ibland är det hajtänder där cyklisten ska ge företräde mot fotgängare, ibland fortsätter övergångsställen över cykelbanor, ibland är där ett övergångsställe för fotgängare över cykelbanor och ibland inte. Ingen vet vad som gäller, otydligheten när cyklister och fotgängare ska dela yta skapar konflikter mellan de olika transportsätten, det är farligt, onödigt och en stad som Malmö borde göra bättre för sina medborgare.

När nu tekniska nämnden anser att detta är bra invanda mönster som de lär ut till Malmöborna så borde politikerna säga ifrån. Ställ er bakom vår motion för allas vår skull i trafiken. Bifall till Vänsterpartiets motion

Det behövs en ambitionshöjning vad gäller äldres villkor och en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. De problem och brister som äldre möter måste åtgärdas. Äldre, anhöriga och personal ska känna sig trygga med äldreomsorgen. Äldre ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg, den ska utgå från den äldres önskemål. Så långt har Centerpartiet rätt.

Men vägen dit går inte via privatiseringar, utan genom att kommunen garanterar äldre en vård och omsorg som utgår från varje enskilds behov. Det behövs kontinuitet och tid hos personalen så att en förtroendefull relation kan byggas och bra kvalité skapas.  (more…)

Enligt Johan Rockström har minst fyra av de nio planetära gränserna redan överskridits – klimatsystemet, den biologiska mångfalden, landmiljön och användningen av näringsämnen – systemen riskerar nu att tippa över. Vi tycks göra planeten obeboelig för nästan alla former av liv och är på väg mot en ekologisk världskatastrof.

Ett av Malmö stads miljömål syftar just till att värna om och stödja den biologiska mångfalden genom att bevara och skydda naturen, att ta särskilt ansvar för hotade och sällsynt arter som lever i kommunen. Men detta mål är enligt den senaste miljöredovisningen ett mål som inte kommer att uppnås.  (more…)

Fler och fler organiserar sig för en rättvis och solidarisk värld. Vi i Vänsterpartiet Malmö uppmuntrar och stödjer alla dessa kamper. Vi själva kämpar till exempel mot katastrofal klimatpolitik och för bättre arbetsvillkor, mot rasism och för bättre skolor för våra barn. Det är så mycket som behöver göras. 

I en tid av högerpolitik, växande fascism och ekonomisk orättvisa, när motståndet är så akut nödvändigt, kan det vara lätt att tänka att studier inte hinns med. Men det är i studierna, mellan småkakor och kamraters nytänkande frågor, som vi har kraft och ork att drömma om en annan värld.  (more…)

Koldioxidutsläppen från SYSAV:s sopförbränning utgör den största utsläppskällan för koldioxid i Malmö. Utöver de hushållssopor som produceras lokalt så importeras även stora mängder sopor från utlandet till förbränningen. Eftersom soporna innehåller mycket plast så blir koldioxidutsläppen betydande. Detta är inte hållbart. Ska vi kunna stoppa jordens uppvärmning så måste koldioxidutsläppen minska, sopförbränningen minska och sopsorteringen öka. (more…)

Stadens olika mötesarenor är dess främsta verktyg för att möta invånare och få kännedom om deras behov och önskningar. Att placera dessa centralt medför både vinster och förluster.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med centraliseringen av medborgarservicen var att öka tillgängligheten och ge en likvärdig service till stadens alla invånare. Enligt kundnöjdhets undersökningen för Kontaktcenter 2019-2021 visar siffrorna på att den generella nöjdheten ligger över 80 %. vilket bör ses som ett bra resultat. Det är positivt att en samlokalisering med Statens servicecenter kan erbjuda möjligheten för medborgare att fysiskt besöka kontaktcenter. (more…)

Malmö stad har gratis under flera månader upplåtit en stor del av Slottsparken till ett privat ljusföretag.  I Malmö har vi inte så mycket grönyta, ett motargument som brukar lyftas fram är att de parker vi har är av hög kvalitet. Det stämmer och våra parker används flitigt av gammal som ung. När nu en stor del av Slottsparken under flera månader görs till ett privat område, undanhålls många Malmöbor sin möjlighet till parkpromenader. Ett inhägnat område där nu ett privat företag kan tjäna pengar genom hutlösa biljettpriser.   (more…)

När städer utvecklas och förändras är det viktigt att skapa förutsättningar för att de kan vara en del i ett ekosystem. Under lång tid har de hårdgjorda ytorna brett ut sig på trädens och grönskans bekostnad. Vi behöver nu bli bättre på att systematisk prioritera satsningar som stärker stadens gröna infrastruktur… vi behöver främja biologisk mångfald och ekosystemtjänster… vi behöver stå bättre rustade inför klimatförändringar för att skydda oss mot skyfall och värmeböljor… de värden träden ger är inte bara en trivselfaktor i staden utan en nödvändighet. (more…)

Vi stödjer fullt ut både detta och de andra två förslagen att bygga ut busstrafiken i Malmö och yrkar bifall till förslaget. 

Det är en klimatpolitisk viktig åtgärd som högerpartierna inte verkar förstå, det är också ett viktigt stadsutvecklingsprojekt. Malmö är en växande stad och vi kan inte ha en stadskärna som överbefolkas av bilar. Det är mycket mer ytefffektivt att cykla eller åka kollektivt, då kan fler verksamheter och bostäder rymmas i staden.  

Vi har en invändning i detta ärende, det gäller cykelbanan på Regementsgatan, vi vill ha en cykelbana även på den norra sidan. Det är vårt tilläggsyrkande precis som det var i tekniska nämnden och i kommunstyrelsen. Att använda den norra delen av Regementsgatan, mellan Mariedalsvägen och Fridhemstorget, där det nu är reserverat för bilparkering, skulle inte bara gynna cyklister och fotgängare, utemiljön i området skulle dessutom förbättras avsevärt.