Skall Malmö få de bästa skolorna, den bästa äldreomsorgen och den bästa socialtjänsten så måste Malmö stad vara den bästa arbetsgivaren

Socialdemokraterna och Liberalerna har viss ambition, men ger i sitt budgetförslag inte de resurser som krävs för att kunna förverkliga den. Det krävs inte lite omfördelning mellan förvaltningarna, utan ett rejält tillskott av resurser. Endast Vänsterpartiet är berett att göra detta. (more…)

Vi lever i en osäker politisk tid. Vi vet fortfarande inte hur regeringen kommer att se ut. Det vi vet är att det blir en högerbudget som kommer att ligga till grund för statens finanser det kommande året. Staten kommer därmed inte att bidra till en utveckling av vår gemensamma välfärd eller satsa på sociala reformer. Förutsättningarna för vår budget är den nuvarande rikspolitiken – kommunen måste göra ett val och vi i Vänsterpartiet väljer att satsa på Malmö. (more…)

Söndagen den 25 november arrangerad Malmövänsterns Arabiska utskott ett kulturevent i solidaritet med det Palestinska folket. Talare från Vänsterpartiet var kommunalrådet Emma-Lina Johanssons.

Läs hennes tal här:

Jag vill börja med att tacka för inbjudan hit idag. Det är med oerhörd stolthet jag står här, som en liten del av en stor rörelse, tillsammans med er.

I vår stad Malmö är Palestina alltid nära. Här finns en stark rörelse för solidaritet och för en rättvis fred.

Och låt mig gå rakt på sak – Ockupationen måste hävas omedelbart. I strid med internationell rätt tillåts den fortsätta. Ökning av bosättare på palestinskt område, dagliga trakasserier och olagliga murar leder inte till fred.

(more…)

Emma-Lina Johanssons tal från ljusmanifestation mot det patriarkala våldet den 25/11 2018:

Hej,

Jag heter Emma-Lina Johansson och är kommunalråd för Vänsterpartiet här i Malmö. Det känns viktigt för mig att få vara här idag, tillsammans med er för den feministiska kampen.

För ett år sedan sprack glastaket en aning. Vi höjde våra röster. Skådespelare, journalister, musiker, jurister, politiker och mängder med flickor, kvinnor, gäris och ickebinäris sa tillsammans att nu får det faktiskt vara nog. Under hashtaggen #metoo samlades berättelser om sexuella övergrepp, förtryck och trakasserier.

(more…)

I dagens kommunfullmäktige debatterades Moderaternas motion ”Skärpta regler för bidrag och familjehem”. Motionen anför att Malmö Stad ska upphöra med utbetalningarna av ekonomiskt bistånd för resor till hemlandet, att man ska upphöra med att följa SKL:s riktlinjer vad gäller ersättning till familjehemsplacering hos nära anhörig, att man ska upphöra med att betala ut ekonomiskt bistånd till människor som vistas olovligen i landet och att det införs en månatlig uppföljning och kontroll av personer som önskar fortsatt ekonomiskt bistånd

Kommunstyrelsen föreslog att motionen skulle anses besvarad, Vänsterpartiets kommunalråd Emma-Lina Johansson, yrkade avslag på motionen i sin helhet. Här är hennes anförande:

Jag vill inleda mitt anförande med att yrka avslag till motionen.

Med tanke på arbetsmarknads- och socialnämndens yttrande finner vi i Vänsterpartiet det anmärkningsvärt att förslaget till beslut är att anse motionen besvarad, istället för att avslå den.

Det som slår mig när jag läser den här motionen är framförallt en stor sorg. En sorg över den syn på människor som genomsyrar hela motionen, över hur motionärerna anser vissa människor ha ett mindre värde än andra och sorg över hur man helt väljer att strunta i lagtext, likvärdighet i behandling eller att hjälpa människor i nöd.

(more…)

Jag vill börja med att yrka bifall till Vänsterpartiets reservation som innebär att vi istället för nedskärningar kan trygga välfärden och utveckla Malmö. En reservation som innebär att vi ökar skatteintäkterna med 650 miljoner kronor för att förbättra och utveckla välfärden för Malmöborna. Den ser till att våra skolor, förskolor, äldreboenden får tillräckligt med resurser och anställda. Den ser till att våra anställda får bästa möjliga arbetsmiljö och arbetsvillkor för att kunna leverera välfärd i toppklass. Vår reservation möjliggör att 1 500 malmöbor kan anställas till nya arbetstillfällen inom välfärden och att vi kan påbörja arbetet med en arbetstidsförkortning. (more…)

I dag behandlade kommunfullmäktige i Malmö en motion från Vänsterpartiets Hanna Gedin med ett förslag att Malmös skolor ska införa feministiskt självförsvar. Detta för att ge verktyg att bekämpa sexuella trakasserier i skolorna. (more…)

Lördagen den 15 september hölls en manifestation till minnet av militärkuppen i Chile 1973 och för att minnas alla de som aldrig återsågs i livet. Den tog många liv, och många tvingades fly. Den socialistiska presidenten Salvador Allende störtades och dog, sedan började kaoset under makten av Pinochet.

I lördags visade deltagarna solidaritet för våra chilenska överlevare, och mindes även de som inte överlevde utan som mördades och torterades till döds av diktaturen. De många tusen försvunna, de många tusen mördade, de många tusen i exil. De som slogs för ett bättre Chile. 

Malmövänsterns styrelseledamot Gunilla Ryd deltog i manifestationen, läs hela hennes tal här:

(more…)

På Aktuellt (2018-08-18) står socialdemokraten tillika barn-, äldre- och jämställdhetsministern Lena Hallenberg och hävdar att LSS är en otydlig lagstiftning och att det är på grund av att domstolarna har skapat allt hårdare och restriktiv praxis som människor inte längre får den hjälp de har rätt till. Hyckleriet hos socialdemokratin tycks sakna gränser. Att Socialdemokraterna har fört en aktiv repressiv politik mot brukare försöker man nu mörka.

40396324_2131610937078566_4952146465368571904_n

2016 skickade Socialdemokraterna ett regleringsbrev till Försäkringskassan med direktiv om att ”verka för att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar”. Genom regleringsbrevet bidrog regeringen till att Försäkringskassan drev rättsutvecklingen mot en alltmer restriktiv tolkning.

(more…)

Vänsterpartiet vill ha en stad för människor inte för bilar. En god stadsmiljö med låga bullernivåer och ren luft är ett viktigt mål. Men detta är ett av stadens många miljömål som inte kommer att uppnås och åtgärdsprogrammet för buller har tyvärr stannat av. Det behövs därför nya krafttag för att minska utsläpps- och bullernivåerna.  (more…)