Vi skulle ha debatterat den här motionen på kommunfullmäktigemötet redan den 10 december. Den 10 december är den internationella dagen för mänskliga rättigheter. En utmärkt dag att ta ett reellt, systematiskt kliv mot ett Malmö fritt från afrofobi. En utmärkt dag att bifalla Vänsterpartiets motion om att inrätta ett afrosvenskt informations- och kunskapscenter. Men det är även dagens datum! (more…)

Många politiker har talat sig varma för trygghetsboende, en boendeform där äldre som känner sig otrygga eller ensamma kan finna ny social gemenskap. Trots detta har Malmö bara tre trygghetsboenden. För två av dessa krävs det en hög pension för att få flytta in. Majoriteten pensionärer är alltså inte välkomna här.

Lågavlönade, ensamhushåll och kvinnor har liten chans att flytta till ett trygghetsboende när behov uppstår. För det enda kommunala trygghetsboendet, Havsuttern, som har lägre hyror, är kön istället flera år. Trots att trygghetsboendet inte ens nämns på kommunens hemsida är det många som vill flytta dit.  (more…)

När hela Skolsverige debatterar vinster i skolan och skolsegregation vill Miljöpartiet i Malmö lägga kommunala skattepengar på att hjälpa riskkapitalisterna att etablera nya skolor i staden.

Hela Skolsverige, från oss som hela tiden varit mot den marknadsanpassade skolan till ångerfulla miljöpartister och hör och häpna liberaler på riksplanet, finns en samsyn att det svenska skolsystemet har gått över ända. Den helt extrema marknadsanpassningen som finns i det svenska skolsystemet finns inte i något annat land. Vi är det enda land som tillåter att privata skolor får ta ut obegränsat med vinst från offentligt finansierade skolor och vi är även unika när det gäller att privata skolor får samma elevpeng som de offentliga. (more…)

Våra klimatmål kräver att utsläppen av växthusgaser minskar betydligt, Malmö ska ju vara Sveriges klimatsmartaste stad redan 2030. Bygg- och anläggningssektorn står för en ungefär lika stor del av utsläppen som transportsektorn, tillsammans nästan hälften av alla utsläppen. Med tanke på alla de bostäder och kommunala lokaler som planerats och måste byggas när staden växer måste ett klimatneutralt byggande bli verklighet och det måste gå snabbare. Detta kräver ett kommungemensamt och förvaltningsövergripande samarbete. (more…)

Vänsterpartiet är positivt till ambitionen att göra stadionområdet till ett centrum för idrott, evenemang och hälsa. Det är viktigt att detta profilområde utformas så att det inte bara ger elitidrottare och besökare bättre möjligheter, utan att även Malmöborna får större möjligheter till motion, rekreation och nya mötesplatser. Det bör exempelvis avsättas plats för spontanidrott och lek som kan användas av de kringboende.  (more…)

Vid gårdagens sammanträde i Miljönämnden antogs Malmö stads kommande Miljöprogram för 2021-2030. Ett program som tar steg mot hållbarhet och ett Malmö som utvecklas men respekterar planetens gränser.Nu återstår bara för kommunfullmäktige att gå samma väg.

Vi i Vänsterpartiet sätter hopp till det antagna dokumentet – målen är tydliga och i stort tillräckliga inom det utsatta   tidsperspektivet, givetvis kommer skarpare åtaganden att behöva införas med tiden, men i dagsläget  är målbeskrivningen bra. Däremot anser vi att programmet haltar när det gäller dess handlingskraft och tydlighet i hur man skall införliva alla målen.

Vi börjar med att beskriva det som vi ser som extra positivt. Vänsterpartiet uppskattar vissa tillägg såsom att det inom strategiskt viktiga områden ska finnas möjlighet för staden att utvidga sin rådighet genom investeringar. Tex i solceller eller varför inte i kommunala hållbara leveranser inom staden. Behöver staden ökad rådighet så bör den söka sig denna rådighet. Vi i Vänsterpartiet är även mycket nöjda med att programmet tydligt indikerar att lagförslag till naturens fördel finns med i verktygslådan.

(more…)

I Sydsvenskan kan vi läsa att Sara Wettergren (L) menar att nedskärningarna om 41,5 miljoner i grundskolan inte kommer att märkas i klassrummen. Hon säger också att de inte underfinansierar budgeten, detta trots att grundskoleförvaltningens egna tjänstepersoner pekar på att det faktiskt är problem med resurserna. De skriver så här i sin nämndsdbudget: …trots att Malmö stad har den högsta andelen barn som växer upp i fattigdom, tilldelas Malmös skolor inte en högre elevpeng än riksgenomsnittet. Samtidigt fortsätter andelen elever med kompensatoriska behov att öka i Malmös skolor. 

(more…)

Moderaternas förslag att införa äldreomsorgspeng kan låta vackert. Men innebär att äldre själva ska ansvara för att få god vård och omsorg.

Äldres behov sätts inte främst. För privata bolag måste behovet av vinst till aktieägarna alltid går före äldres behov av vård och omsorg. Behovet av goda arbetsförhållande för personalen kommer därtill i sista hand.  (more…)

Om vi kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle många av planetens energiproblem lösas. Ett vanligt villatak i Sverige tar, till exempel  emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i energi varje år. Malmö har, som Anders Andersson vårt kommunalråd påpekade, målet att vara helt fossiloberoende 2030 och att solenergin ska stå för 15% av energiförsörjningen i Malmö Stad.  (more…)

Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Energi från solen finns i närmast oändlig mängd. Solen är den enda energikälla som ger jorden ett verkligt tillskott av energi. Ändå används bara en ytterst liten del av denna solenergi för att producera el.  (more…)