Vår personal är den viktigaste resursen vi har, både som arbetsgivare och som Malmöbor. Det är vår personal som tar hand om våra barn i förskolan och skolan, som ser till att de har en meningsfull fritid, som stöttar oss som behöver hjälp under livets gång oavsett om det är vård i hemmet eller socialt stöd vi behöver. Det är vår personal som ser till att vi kan ta oss fram på våra gator, som låter oss njuta av vackra parker och som tar hand om dem av oss som inte kan bo i ett eget hem.

Men det är i årets personalredovisning tydligt att det krävs en socialistisk, feministisk och antirasistisk politik för att vår personal ska ha det bra. (more…)

Som vi kan läsa i årsredovisningen för 2018 redovisas ett överskott om 921 Mkr. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål.

Staden går alltså med ett enormt överskott, samtidigt som behoven i verksamheterna är enorma. Barngrupperna är för stora, personaltätheten för låg, hemlösheten ökar och mark säljs ut till privata bolag istället för att säkra försörjningen av bostäder folk faktiskt har råd att bo i. Målet om 2 500 bostäder och 500 grundskoleplatser har till exempel inte uppnåtts

Vi klarar det finansiella målet men saknar socialsekreterare, vi lägger mer pengar på hög, men den psykiska ohälsan hos framförallt kvinnlig personal ökar och chefstätheten minskar. (more…)

En debatt om barnens rätt till lekyta på skolorna i Malmö har tagit fart. Liberalerna, såväl som Socialdemokraterna, i stadens styre har deklarerat att de vill tillåta grundskolor med mindre lekyta för barnen. I Malmö har en mininivå för hur stor lekyta barnen ska ha på skolgården antagits. Detta är ett bra beslut.

Nivån är på minst 15 kvadratmeter per barn som vid särskilda villkor kan minskas till 12. Det är en låg nivå, men det är bra att den finns. Varje gång barnens rätt sätts mot andra intressen så förlorar barnen om det inte finns tydliga regler. Malmös krav är en kvalitetsgaranti för barnens lek- och rörelseyta. (more…)

Gunilla Ryd och Tobias Petersson från miljönämnden granskar utformningen av Malmös centrala hamn.

Gamla Svävarterminalen, Smörkontrollen och färjeramperna utgör delar av etapp ett inom utbyggnaden av Nyhamnen. I samband med Miljönämndens senaste sammanträde var vi på studiebesök i Nyhamnen för att få del av planering och framtida utformning av Malmös centrala hamn.

Förändringen av Nyhamnen kommer att vara påfallande. Den lyfter en rad frågor om utemiljön, miljögifter i mark och vatten, grönyta och vilket transportsystem som bör byggas in i stadsdelen. Vem man planerar för måste också tas hänsyn till. Processen för förvandlingen av Nyhamnen är ännu ej helt utarbetad. Vi måste därför vara vaksamma på dessa frågor då de snart ska upp på bordet. Nyhamnen behöver förändras radikalt men vi vill se en Nyhamn för alla, en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Våra medborgares köpkraft får ej vara det som bestämmer vem som har tillgång eller rätt att bo till nya områden. Vi måste garantera en utveckling av Nyhamnen som blickar långt in i framtiden så att hus, transporter och tjänster inom denna nybebyggelse verkar inom planetens gränser. Bygg och planeringsprocessen måste ske med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta är krav vi, som medborgare och politiker, måste ställa när vi upphandlar, planerar och godkänner utbyggnad av nya områden.

Den nya Nyhamnen är snart här. Låt oss tillsammans påverka processen och göra den till en plats där Malmöbor kan vistas och leva samtidigt som stadsdelens fotavtryck ryms inom planetens gränser.

Ett sätt vi kan arbeta med utvecklingen i t.ex. områden som Nyhamnen är med ett miljöprogram med tillhörande handlingsplan som antagas av KF så att alla berörda nämnder tar ansvar för att förverkliga ändamålsenliga åtgärder. Det räcker inte med att komma överens om målet utan även se till att genomföra det.

På dagens kommunfullmäktigemöte debatterade Vänsterpartiets ledamot Carin Gustafsson Malmö Stads LSS-boendenas eventuella privatisering. Läs hela hennes inlägg här:

“Tack för ordet

Vänsterpartiet vill börja med att beklaga att vi har medborgare som inte får sina beviljade insatser verkställda inom rätt tidsram. För att korta köerna finns det olika viljor i den här församlingen. Idag vill jag höra vad Socialdemokraterna tycker i frågan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att det är Malmö stad som ska bedriva LSS Bostäder i egen regi med god insyn i verksamheten, hög kvalitet för brukarna och trygga anställningar.

28 november röstade funktionsstödsnämnden igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling”. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot. Strax därefter fick dåvarande gruppledaren för Socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden be om ursäkt inför repskapet för att han och hans partikamrater inte reagerat och röstat emot.

(more…)

”Varför fatta beslut på tvärs med vad ni lovar S och L?”

Vi behöver mer demokratiskt inflytande över bostadspolitiken – inte mindre.

I Sydsvenskan den 12 mars kunde vi läsa att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) säger sig se staden som en demokratisk arena och att bostad är en social rättighet. I själva verket går utvecklingen i Malmö bort från en demokratisk och social bostadspolitik, mot en privat bostadsmarknad där bostaden är en handelsvara. Alltså tvärt emot vad de säger sig vilja.

(more…)

Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

(more…)

I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)

I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

(more…)

Vänsterpartisten Anders Andersson har ställt en interpellation till socialdemokraten Sedat Arif. På dagens kommunfullmäktige debatterades frågan.

Vänsterpartiet har alltid hävdat att socialt förebyggande arbete är en viktig del i att bekämpa sociala problem, missbruk och kriminalitet. För att komma till rätta med gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Malmö menar vi att det behövs en massiv satsning på förebyggande socialt arbete inom skolan, förskolan och socialtjänst. Det behövs särskilt ett socialt förebyggande arbete som är uppsökandet. (more…)