På dagens kommunfullmäktigemöte ändrade sig mittenstyret och biföll ett tillskott till Arbetsmarknads- och socialnämnden, i enlighet med Malmövänsterns yrkande i kommunstyrelsen. 

Kommunalrådet Emma-Lina Johansson höll i samband med ärendet ett anförande, här kan du läsa det i sin helhet.

I den ekonomiska prognosen beräknas årets överskott för Malmö stad bli 625 miljoner kronor, det är alltså 428 miljoner kronor mer än budget. Frågan är ju vad man väljer att göra med alla dessa pengar. 428 miljoner kronor.

(more…)

Efter ett kraftfullt opinionsarbete har det starkt kritiserade “förväntansdokumentet” som skulle införas i skolorna från och med höstterminens start, stoppats. På grundskolenämndens möte idag gick Vänsterpartiet ihop med den borgerliga oppositionen för att dra tillbaka det populistiska dokumentet.

Till höstens skolstart planerade Malmö stad ett massutskick till elevernas vårdnadshavare. Föräldrarna skulle enligt dokumentet lova att vara positivt inställda till skolan och se till att barnen ätit frukost på morgonen.

– Det är ett hån mot många familjer i Malmö, vi har en enorm barnfattigdom och många hemlösa barn i Malmö. Att då ställa krav på att de ska komma utvilade till skolan och ha ätit frukost är ju ett hån mot många familjer i Malmö. Vi tycker verkligen inte det är bra, sa Emma-Lina Johansson (V), kommunalråd, tidigare under året.

Vänsterpartiet anser att det som står i kontraktet är anmärkningsvärda frånsteg från det kompensatoriska uppdrag skolan har.

-Vänsterpartiet har hela tiden motsatt sig dokumentet, det är nu bra att opinionsarbetet gett resultat och en majoritet i grundskolenämnden river upp det tidigare beslutet, säger Lisa Stolpe (V) ledamot i grundskolenämnden.

 

På Miljönämndens senaste möte stod den fördjupade översiktsplanen för Södra Kirseberg och Östervärn på dagordningen. Avsikten med planen är att bebygga området, att förtäta så att Östervärn och Södra Kirseberg binds ihop med varandra och med den centrala staden. Målet är´en ”tät, grön och funktionsblandad stad”.

Malmö Stad har ambitiösa miljömål, men tyvärr uppnås endast några få. Bland dessa finns ”Malmös blå och gröna värden” som syftar till att värna om och utöka stadens parker, grönområden och vattenmiljö. Men tyvärr minskar arealen grönytor och de flesta biologiska värden uppvisar negativa trender. Med anledning av detta ser vi med oro på den fördjupade översiktsplanen som bl. annat innebär att Lundavägens koloniområde vid Österports station försvinner eller i bästa fall flyttas. Det misstaget har gjorts förr bl.a. när  en stor del av det närliggande koloniområdet vid Ellstorp revs för ett tjugotal år sedan och som sedan dess förblivit en mer eller mindre ödetomt. (more…)

Det är hög tid att utlysa klimatnödläge och erkänna att vi står inför en klimatkris menar Vänsterpartiet. Nyligen har det brittiska parlamentet deklarerat nödläge för klimatet och tidigare har bland annat städerna London, Vancouver och Basel gjort samma sak.

Sedan en tid tillbaka finns det ett Malmöinitiativ om att utlysa klimatnödläge i Malmö. Initiativet har fått många underskrifter på kort tid och kommer att behandlas politiskt senare i år.

– Vi måste ta klimathotet på största allvar. Enligt FN har vi nu mindre än 10 år på oss för att ha en chans att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Det krävs därför omedelbara åtgärder för att göra omställningen till ett hållbart samhälle, säger Emma-Lina Johansson (V), oppositionsråd.

Vänsterpartiet stödjer initiativet om att utlysa ett nödläge för klimatet i Malmö.

– Vänsterpartiet vill att vi utlyser ett nödläge för klimatet på nationell nivå, i EU vill vi se en klimatinvesteringsbank och i Malmö vill vi att vi går i bräschen för en hållbar omställning. Att deklarera nödläge för klimatet skulle skicka en mycket stark signal om att Malmö tar frågan på största allvar och är redo att ta täten för att rädda klimatet, säger Emma-Lina Johansson.

I den nyligen avhandlade Miljörapporten kan vi se att Malmö Stad inte uppnår sina miljömål samtidigt som staden går med ett kraftigt överskott på närmare en miljard kronor.

– Pengarna finns, det handlar om politisk vilja att sätta klimatet i första rummet. Vi uppmanar nu de andra partierna att ta ställning för initiativet om ett klimatnödläge i Malmö, säger Emma-Lina Johansson.

Läs hela pressmeddelandet här: Klimatnödläge Pressmeddelande

 

 

Vår personal är den viktigaste resursen vi har, både som arbetsgivare och som Malmöbor. Det är vår personal som tar hand om våra barn i förskolan och skolan, som ser till att de har en meningsfull fritid, som stöttar oss som behöver hjälp under livets gång oavsett om det är vård i hemmet eller socialt stöd vi behöver. Det är vår personal som ser till att vi kan ta oss fram på våra gator, som låter oss njuta av vackra parker och som tar hand om dem av oss som inte kan bo i ett eget hem.

Men det är i årets personalredovisning tydligt att det krävs en socialistisk, feministisk och antirasistisk politik för att vår personal ska ha det bra. (more…)

Som vi kan läsa i årsredovisningen för 2018 redovisas ett överskott om 921 Mkr. Det är dock inget av kommunfullmäktiges mål som uppfyllts fullt ut under 2018, med undantag för kommunfullmäktiges finansiella mål.

Staden går alltså med ett enormt överskott, samtidigt som behoven i verksamheterna är enorma. Barngrupperna är för stora, personaltätheten för låg, hemlösheten ökar och mark säljs ut till privata bolag istället för att säkra försörjningen av bostäder folk faktiskt har råd att bo i. Målet om 2 500 bostäder och 500 grundskoleplatser har till exempel inte uppnåtts

Vi klarar det finansiella målet men saknar socialsekreterare, vi lägger mer pengar på hög, men den psykiska ohälsan hos framförallt kvinnlig personal ökar och chefstätheten minskar. (more…)

En debatt om barnens rätt till lekyta på skolorna i Malmö har tagit fart. Liberalerna, såväl som Socialdemokraterna, i stadens styre har deklarerat att de vill tillåta grundskolor med mindre lekyta för barnen. I Malmö har en mininivå för hur stor lekyta barnen ska ha på skolgården antagits. Detta är ett bra beslut.

Nivån är på minst 15 kvadratmeter per barn som vid särskilda villkor kan minskas till 12. Det är en låg nivå, men det är bra att den finns. Varje gång barnens rätt sätts mot andra intressen så förlorar barnen om det inte finns tydliga regler. Malmös krav är en kvalitetsgaranti för barnens lek- och rörelseyta. (more…)

Gunilla Ryd och Tobias Petersson från miljönämnden granskar utformningen av Malmös centrala hamn.

Gamla Svävarterminalen, Smörkontrollen och färjeramperna utgör delar av etapp ett inom utbyggnaden av Nyhamnen. I samband med Miljönämndens senaste sammanträde var vi på studiebesök i Nyhamnen för att få del av planering och framtida utformning av Malmös centrala hamn.

Förändringen av Nyhamnen kommer att vara påfallande. Den lyfter en rad frågor om utemiljön, miljögifter i mark och vatten, grönyta och vilket transportsystem som bör byggas in i stadsdelen. Vem man planerar för måste också tas hänsyn till. Processen för förvandlingen av Nyhamnen är ännu ej helt utarbetad. Vi måste därför vara vaksamma på dessa frågor då de snart ska upp på bordet. Nyhamnen behöver förändras radikalt men vi vill se en Nyhamn för alla, en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Våra medborgares köpkraft får ej vara det som bestämmer vem som har tillgång eller rätt att bo till nya områden. Vi måste garantera en utveckling av Nyhamnen som blickar långt in i framtiden så att hus, transporter och tjänster inom denna nybebyggelse verkar inom planetens gränser. Bygg och planeringsprocessen måste ske med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta är krav vi, som medborgare och politiker, måste ställa när vi upphandlar, planerar och godkänner utbyggnad av nya områden.

Den nya Nyhamnen är snart här. Låt oss tillsammans påverka processen och göra den till en plats där Malmöbor kan vistas och leva samtidigt som stadsdelens fotavtryck ryms inom planetens gränser.

Ett sätt vi kan arbeta med utvecklingen i t.ex. områden som Nyhamnen är med ett miljöprogram med tillhörande handlingsplan som antagas av KF så att alla berörda nämnder tar ansvar för att förverkliga ändamålsenliga åtgärder. Det räcker inte med att komma överens om målet utan även se till att genomföra det.

På dagens kommunfullmäktigemöte debatterade Vänsterpartiets ledamot Carin Gustafsson Malmö Stads LSS-boendenas eventuella privatisering. Läs hela hennes inlägg här:

“Tack för ordet

Vänsterpartiet vill börja med att beklaga att vi har medborgare som inte får sina beviljade insatser verkställda inom rätt tidsram. För att korta köerna finns det olika viljor i den här församlingen. Idag vill jag höra vad Socialdemokraterna tycker i frågan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att det är Malmö stad som ska bedriva LSS Bostäder i egen regi med god insyn i verksamheten, hög kvalitet för brukarna och trygga anställningar.

28 november röstade funktionsstödsnämnden igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling”. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot. Strax därefter fick dåvarande gruppledaren för Socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden be om ursäkt inför repskapet för att han och hans partikamrater inte reagerat och röstat emot.

(more…)

”Varför fatta beslut på tvärs med vad ni lovar S och L?”

Vi behöver mer demokratiskt inflytande över bostadspolitiken – inte mindre.

I Sydsvenskan den 12 mars kunde vi läsa att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) säger sig se staden som en demokratisk arena och att bostad är en social rättighet. I själva verket går utvecklingen i Malmö bort från en demokratisk och social bostadspolitik, mot en privat bostadsmarknad där bostaden är en handelsvara. Alltså tvärt emot vad de säger sig vilja.

(more…)