Hur länge ska detta pågå? Den offentliga verksamheten privatiseras och en enorm kontrollapparat byggs upp. Kontrollerna är nödvändiga för det är så lönsamt att blåsa det offentliga på pengar, politikens naiva tilltro till privata lösningar har visat att det enda som uppnås är att vissa skrupelfria privatpersoner tjänar storkovan. Kvaliteten blir sämre och arbetsvillkoren blir sämre.  (more…)

Vi har nu att ta ställning till en ny markanvisningspolicy, den är bättre än den tidigare men vi är inte nöjda. Det är viktigt med gemensamt ägda tillgångar i samhället. Genom ett gemensamt ägande ökar demokratin och möjligheten att bygga ett mer solidariskt och rättvist samhälle ökar. Genom att sälja av gemensamma tillgångar, som vår gemensamma mark, ökar istället ojämlikheten och orättvisorna. Privatisering av ägandet är högerpolitik, gemensamt ägande är vänsterpolitik. (more…)

Vänsterpartiet ser med glädje att Malmö nu ska anta ett nytt miljöprogram. Programmet har ambitiösa mål, visar tydligt vad som behöver uppnås inom tidsramen, vad våra medborgare måste göra och det naturen kräver. Målen är kopplade till Parisavtalet, Agenda 2030, de 17 nationella målen och även EU:s Gröna Giv. Vi ser framemot att genom detta program förverkliga den omställning som klimatet och miljön kräver.

Vänsterpartiet har inga problem med målen eller dess indikatorer. Men vi ser problem med att det inte ingår en tydligare handlingsplan, det vill säga programmet går inte in på det praktiska genomförandet. (more…)

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) försöker försvara sitt beslut om en tillväxtkommission. Försvaret är enligt oss klent. Till skillnad från socialdemokrater vet vi vänsterpartister att arbetares intressen tas tillvara genom att formulera en politik för fler jobb och en utökad välfärd – just det som Socialdemokraterna så kapitalt misslyckats med de senaste årtiondena. S-märkt “jobbskapande politik”- har stavats nedskärningar i välfärden, privatiseringar av alltifrån vård, omsorg och skola till arbetsmarknadsinsatser – och nu en tillväxtkommission för att ytterligare ta tillvara näringslivets intressen.  

När kapitalets intressen går före alla andras, där miljoner på miljoner kastas över privata företag som driver mässor eller inkubatorer som “skapar möten” för entreprenörer trots att resultaten visar att de reella resurserna de facto går nästan uteslutande till män – så pratar Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) om att hon driver en politik för arbetares intressen. 

Vi undrar om hon tror på det själv? 

(more…)

Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men vår överlevnad är hotad. Vi befinner oss nämligen i den sjätte massutrotningen av arter. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet.  (more…)

Det behövs fler trygghetsboenden i Malmö. Trygghetsboenden är en boendeform för äldre 70+ med en känsla av otrygghet eller ensamhet att finna en ny gemenskap i. Man har sin egen lägenhet, men det finns också gemensamhetsutrymmen. Idag finns det tre trygghetsboenden i Malmö, men bara ett där hyrorna är på en nivå så att alla pensionärer har råd.  (more…)

Vissa ordval blir laddade eftersom de uppfattas som symboler för olika ideologiska perspektiv. Det är därför viktigt att tänka på vilka associationer ett ord ger och vad det säger om den som använder det. Ta till exempel uttrycket att vara ute cykla, det säger nog en del om den lite nedvärderande status som cykeln har fått. Den som eventuellt säger “nu cyklar vi” när när det är dags att sätta igång med något lär knappast framstå som en representant för motormännens riksförbund. När vi säger Parkering eller Parkeringshus så är det nog väldigt få som tänker sig ett ställe i stil det med de som finns i Japan för cyklar, med flera våningar under jorden, man tänker bilar! (more…)

“Supercykelstråk” och “Mobilitetshus” i alla ära (alltså snabba cykelvägar för pendlare och parkeringshus som erbjuder fler resmöjligheter än bilparkering), men vi behöver mer än så för att kunna förflytta oss på ett hållbart sätt i Malmö. Det kräver klimatet av oss! (more…)

Vänsterpartiet föreslår att lokalförsörjningsplanen i Malmö stad ska innehålla en princip att kommunen i huvudsak ska äga lokalerna för välfärdsverksamheten, och att eventuella undantag tydligt ska motiveras. Vi anser att verksamheter som skolor, LSS-boenden, äldreboenden och socialtjänstens boenden i normalfallet skall bedrivas i lokaler som kommunen äger.

Kommunal verksamhet har ofta så speciella behov och förutsättningar att hyresmarknaden kan begära hyror i nivå med nyproduktion också när det gäller förlängning av kontrakt. Lokaler på hyresmarknaden hyressätts enligt marknadsprinciper. Fastighetsägare kan begära mycket höga hyreshöjningar, Malmö stad har erfarit flera exempel på detta. Framtida omförhandlingar av hyreskontrakt för kommunens verksamheter riskerar att ge stora kostnadsökningar.  (more…)

Åkersberga gör det. Skottland gör det! Försvarsmakten gör det. Mötesplatsen HelaMalmö gör det. Sossarna i Lund VILL göra det. Malmös skolor borde göra det: Tillhandahålla gratis mensskydd till alla som har mens. Mens är en klassfråga.

Att kostnadsfritt kunna erbjuda mensskydd i skolorna är en trygghet för den som inte har råd eller möjlighet att köpa det själv – det bidrar till en mer jämlik hälsa och till att utjämna sociala och ekonomiska skillnader.  (more…)