Gunilla Ryd och Tobias Petersson från miljönämnden granskar utformningen av Malmös centrala hamn.

Gamla Svävarterminalen, Smörkontrollen och färjeramperna utgör delar av etapp ett inom utbyggnaden av Nyhamnen. I samband med Miljönämndens senaste sammanträde var vi på studiebesök i Nyhamnen för att få del av planering och framtida utformning av Malmös centrala hamn.

Förändringen av Nyhamnen kommer att vara påfallande. Den lyfter en rad frågor om utemiljön, miljögifter i mark och vatten, grönyta och vilket transportsystem som bör byggas in i stadsdelen. Vem man planerar för måste också tas hänsyn till. Processen för förvandlingen av Nyhamnen är ännu ej helt utarbetad. Vi måste därför vara vaksamma på dessa frågor då de snart ska upp på bordet. Nyhamnen behöver förändras radikalt men vi vill se en Nyhamn för alla, en socialt och ekologiskt hållbar stadsdel.

Våra medborgares köpkraft får ej vara det som bestämmer vem som har tillgång eller rätt att bo till nya områden. Vi måste garantera en utveckling av Nyhamnen som blickar långt in i framtiden så att hus, transporter och tjänster inom denna nybebyggelse verkar inom planetens gränser. Bygg och planeringsprocessen måste ske med minsta möjliga klimatpåverkan. Detta är krav vi, som medborgare och politiker, måste ställa när vi upphandlar, planerar och godkänner utbyggnad av nya områden.

Den nya Nyhamnen är snart här. Låt oss tillsammans påverka processen och göra den till en plats där Malmöbor kan vistas och leva samtidigt som stadsdelens fotavtryck ryms inom planetens gränser.

Ett sätt vi kan arbeta med utvecklingen i t.ex. områden som Nyhamnen är med ett miljöprogram med tillhörande handlingsplan som antagas av KF så att alla berörda nämnder tar ansvar för att förverkliga ändamålsenliga åtgärder. Det räcker inte med att komma överens om målet utan även se till att genomföra det.

På dagens kommunfullmäktigemöte debatterade Vänsterpartiets ledamot Carin Gustafsson Malmö Stads LSS-boendenas eventuella privatisering. Läs hela hennes inlägg här:

“Tack för ordet

Vänsterpartiet vill börja med att beklaga att vi har medborgare som inte får sina beviljade insatser verkställda inom rätt tidsram. För att korta köerna finns det olika viljor i den här församlingen. Idag vill jag höra vad Socialdemokraterna tycker i frågan. För Vänsterpartiet är det en självklarhet att det är Malmö stad som ska bedriva LSS Bostäder i egen regi med god insyn i verksamheten, hög kvalitet för brukarna och trygga anställningar.

28 november röstade funktionsstödsnämnden igenom att ge i uppdrag till funktionsstödsförvaltningen att utreda och initiera en kravställd upphandling av LSS- och socialpsykiatriboenden i enlighet med lagen om offentlig upphandling”. Som enda parti röstade Vänsterpartiet emot. Strax därefter fick dåvarande gruppledaren för Socialdemokraterna i funktionsstödsnämnden be om ursäkt inför repskapet för att han och hans partikamrater inte reagerat och röstat emot.

(more…)

”Varför fatta beslut på tvärs med vad ni lovar S och L?”

Vi behöver mer demokratiskt inflytande över bostadspolitiken – inte mindre.

I Sydsvenskan den 12 mars kunde vi läsa att Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) och Roko Kursar (L) säger sig se staden som en demokratisk arena och att bostad är en social rättighet. I själva verket går utvecklingen i Malmö bort från en demokratisk och social bostadspolitik, mot en privat bostadsmarknad där bostaden är en handelsvara. Alltså tvärt emot vad de säger sig vilja.

(more…)

Visionen för Malmö stad är att Malmö år 2020 ska vara jämställd och fri från diskriminering som arbetsgivare. Malmö stad har, precis som Region Skåne – som ansvariga för grundläggande infrastruktur i form av service och tjänster som utbildning, vård och omsorg och i egenskap av stora arbetsgivare, beslutsfattare och opinionsbildare – en nyckelroll i jämställdhetsarbetet. Huvudsyftet med ett aktivt jämställdhets- och antidiskrimineringsarbete  är att kvalitetssäkra Malmö Stads och Region Skånes arbetsplatser ur ett jämställdhets- och antidiskrimineringsperspektiv.

I Malmö har den styrande minoriteten S och L också som mål att Malmö ska vara en stad med bra arbetsvillkor, och i budgeten för 2019 står att allmän visstid “ska användas strikt och begränsas tills det är möjligt att fasa ut den helt”. De senaste siffrorna visar dock att 16% av Malmö stads anställda har anställningsformen allmän visstid, i vissa förvaltningar är andelen betydligt högre. I regionen har allianspartierna visat att de inte vill göra något åt situationen, nu hoppas vi att Socialdemokraterna i Malmö står upp för sitt vallöfte och avskaffar allmän visstid.

(more…)

I dagarna har vi kunnat läsa rapporter om hur den styrande minoriteten i Malmö väljer att ta ut över 133 miljoner i vinst från Malmö Kommunala Bostadsbolag (MKB) för att finansiera övrig verksamhet i staden. Idag landade informationspunkten på kommunstyrelsens bord. Här kan du läsa det särskilda yttrande som lämnades av Vänsterpartiet:

Det kommunala bostadsbolaget (MKB) går med vinst. Malmö stad är ägare av bolaget och genom Malmö Stadshus AB har det nu beslutats om en aktieutdelning på över 133 miljoner kronor ut bolaget. Det är en kraftig höjning mot tidigare år. Det är ett beslut som vi i Vänsterpartiet motsätter oss. Ägaren får enligt huvudregeln ta ut en vinst som motsvarar statsräntan på insatt kapital. Nu används särskilda undantag för att få ta ut en högre vinst.

(more…)

I veckan ställde vår riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow Statsrådet Per Bohlund (MP) till svars gällande ombildningar av gensamt ägda hyresrätter till bostadsrätter. Här kan du läsa frågan och svaret i sin helhet:

Fråga 2018/19:252 Ombildning av allmännyttiga hyresrätter

av Momodou Malcolm Jallow (V)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

Det råder bostadsbrist i en majoritet av landets kommuner, i synnerhet i storstadsregionerna. Störst är bristen på hyresrätter med rimliga hyror. Trots det väljer den blågröna majoriteten i Stockholm att öppna upp för ombildningar av allmännyttiga hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar att få erbjudande om att ombilda. Antalet allmännyttiga hyresrätter riskerar därmed att minska kraftigt i Stockholm.

 

(more…)

Vänsterpartisten Anders Andersson har ställt en interpellation till socialdemokraten Sedat Arif. På dagens kommunfullmäktige debatterades frågan.

Vänsterpartiet har alltid hävdat att socialt förebyggande arbete är en viktig del i att bekämpa sociala problem, missbruk och kriminalitet. För att komma till rätta med gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Malmö menar vi att det behövs en massiv satsning på förebyggande socialt arbete inom skolan, förskolan och socialtjänst. Det behövs särskilt ett socialt förebyggande arbete som är uppsökandet. (more…)

Vänsterpartiet Malmös styrelse har den 12 januari 2019 enhälligt beslutat att i frågan om statsministeromröstningen stödja att Vänsterpartiets riksdagsgrupp ska rösta nej.

 

Vårt parti är ett parti med en tydlig ideologisk och politisk kompass. Vi vet att kompromisser krävs för att skapa en stabilitet i den politiska styrningen, men vi tycker inte att man kan släppa igenom vad som helst.

Den överenskommelse som slutits mellan S, C, L och Mp är ett rent högerpolitiskt projekt. Att släppa fram en regering som så uttalat slår mot arbetarklassen, mot oss som bor i hyresrätt, mot hela den fackliga rörelsen, mot oss som är arbetslösa, eller utsätts för diskriminering och rasism för att istället gynna de som redan har; företag och höginkomsttagare – det tycker vi inte att vi kan göra.

 

De partier som träffat överenskommelsen måste ha Vänsterpartiets stöd för att kunna styra, ändå kan vi på dess första sida läsa att “[…] Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.” Att Vänsterpartiet skulle släppa fram en regering vars grund är ett löfte om att just Vänsterpartiet ska hållas utanför inflytande är uteslutet. Vi måste stå upp för vår politik och de väljare som röstat på den.

Vi driver vänsterpolitik. Vi har visionerna för ett helt annat samhälle och det är det vi ska jobba för: ett samhälle för alla, inte bara några få.

Styrelsen Vänsterpartiet Malmö

Den 19 december hölls en manifestation på Möllevångstorget mot den katastrofbudget som gått igenom på riksplan.

Emma-Lina Johansson, kommunalråd för Vänsterpartiet Malmö, var en av talarna. Läs hela hennes tal här:

Under en veckas tid har vi sett rubrikerna. Hur en budget kan slå så hårt mot klimatet. Miljön. Mot arbetslösa, arbetsförmedlare, mot bostadsbyggande.

Mot feminister, antirasister och segregationens motståndare.

Mot fackföreningsmedlemmar och fackliga företrädare, mot oss som behöver facken, vi som bor i hyresrätter eller vi som vill bo i hyresrätter.

Mot oss som vill gå på museum, vi som behöver läxhjälp, alla skolbarn, förskolebarn, kulturskole-barn och ungdomar som åker buss.

Mot oss som inte har lön, har lite lön, som inte har något kapital.

Det är våra skattepengar.

(more…)

Vi politiker har alltid ett val, det finns inga måsten bara olika politisk vilja. Vill vi ha ett jämlikare och mer solidariskt samhälle eller ett mer egoistiskt? Vi håller denna budgetdebatt i ett sammanhang där vi vet att vi har fått en kraftigt högervriden budget i landet. En budget som gynnar de rika och missgynnar oss andra. En budget som hellre ger pengar till de boende på Östermalm, Lidingö och Vellinge än satsar på välfärden för de många. (more…)