Ett energisystem med säker, hållbar och tillräcklig energitillförsel är en förutsättning för ett välmående Malmö. Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska utsläppen av växthusgaser, samt effektivisera energianvändningen. “Energistrategin för Malmö stad 2022-2030” skall bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Förslaget till strategi visar dock att Malmö stad har liten rådighet över både tillräcklighet och tillförlitlighet för Malmö elsystem. Kommunen saknar kraftfulla verktyg för att uppnå ett leveranssäkert elsystem och för att öka den lokala förnybara elproduktionen.  (more…)

Den 15 maj högtidlighöll Vänsterpartiet Malmö och Ung Vänster Malmö minnet av den stora Palestinska katastrofen, Al Nakba. En av talarna var vår malmöitiska riksdagsledamot Momodou Malcolm Jallow. Här kan du läsa hans tal:

 ***

Idag är vi här för att uppmärksamma och minnas Alnakba , den stora fördrivningen av palestinier för 74 år sen.

  (more…)

Coronapandemin visar tydligt att äldreomsorgen eftersatts och underfinansierats under många år. Vänsterpartiet har länge hävdat detta, vår uppfattningen har nu fått ett bredare stöd. Det krävs nya resurser för att öka bemanningen och kvalitén. Det viktigaste för en bra äldreomsorg är tid, kontinuitet och ett socialt innehåll för äldre.

För att skapa förutsättningar för goda relationer mellan personal och gamla krävs det tid. Bemanningen måste därför öka så möjligheten för personalen att stanna en stund och prata finns. Oavsett om tidspressen kallas för minutschema eller inte så behöver personalen tid för att inte behöva stressa. (more…)

Alla barn har rätt till en kognitivt och fysiskt tillgänglig lärmiljö och barn med funktionsnedsättning har särskilda rättigheter enligt konventionen för personer med funktionsnedsättning.

I stadsrevisionens granskning av grundsärskolan lyfts att det ofta saknas möjlighet till fysiska anpassningar utifrån elevers behov vilket påverkar undervisning och inlärning negativt. Precis som flertalet grundskolor i Malmö har flertalet av stadens 12 grundsärskolor äldre lokaler eller baracker som inte är tillräckligt anpassade efter målgruppens behov. Rapporten lyfter även att grundsärskolans behov inte alltid tas i tillräcklig åtanke vid nybyggnation eller renoveringar. I grundskoleförvaltningens lokalförsörjningsplan 2020-2030 lyfts även att prognos för kommande elevunderlag inom grundsärskolan saknas men att rikssnittet är lägre än i Malmö stad. Vänsterpartiet ser med oro på att de lokalbehov grundsärskolan har riskerar drunkna i behoven från grundskolan och att en egen lokalbehovsplan är nödvändig för att säkerställa att målgruppens behov möts.   (more…)

Kommunfullmäktige gav uppdraget att skapa en modell för hur trogna hyresgäster skulle kunna få förtur till nyproducerade lägenheter och därigenom friställa dessa äldre lägenheter med lägre hyror till andra i behov av bostad

Vi ser det som ett steg i rätt riktning att uppdragets intention skrotas, då vi inte kan se att det i någon större utsträckning skulle få en effekt på den rådande bostadsmarknaden i Malmö.

Flyttkedjor är ingen lösning på bostadsbrist och höga hyror, det är som att sätta ett litet plåster på ett brutet ben och säga nu är det omhändertaget. (more…)

Det här blir ju lite av en upprepning från debatten om årsredovisningen, men det är härligt att Hållbarhetsrapporten på ett ännu tydligare sätt visar det jag vill få fram. 

Det går till exempel att läsa att drygt ett barn av tretton i Malmö bor i ett hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd. Det är en mer än dubbelt så hög andel som i Göteborg, som ligger näst högst av storstadskommunerna. Barn som lever i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd påverkas på flera sätt. Det handlar inte bara om de vardagliga konsekvenserna av brist på pengar och de begränsningar i livsvillkoren som detta medför, utan även om att många barn känner av och påverkas av den oro som föräldrarna ofta lever med på grund av små ekonomiska marginaler. Forskning visar även att barn som lever under ekonomiskt knappa förhållanden riskerar att ha lågt ställda förväntningar på den egna framtiden och upplever ett utanförskap i samhället (Rädda Barnen, 2021).   (more…)

Klimathotet är en av vår tids allra största utmaning, står det i redovisningen, och Malmö stad är nu inne på sitt andra samlade Miljöprogram, det som ska leda oss fram mot Parisavtalets mål. Malmö ska vara en föregångare vad gäller växthusgasutsläppen. Vad har man då gjort enligt denna årsredovisning? Läget har utretts och åtgärder analyserats, man konstaterar att det finns en stor potential för sol/vindkraft och kraftvärme, en teknik som kommer att presenteras denna vår. Processen med nya cykelstråk har påbörjats och förutsättningarna för en stärkt och hållbar godstrafik utreds. Och Klimatomställning Malmö lägger grunden till den miljömässiga hållbarheten vars fokus har legat på att få så många företag som möjligt att skriva under klimatkontrakt där de åtar sig att minska utsläppen.  (more…)

Jag skulle kunna stå här och prata om hur många miljoner som läggs på hög istället för att satsas på våra barn. Jag skulle kunna stå här och prata om realisationsvinster kommunen gjort när vi sålt ut vår gemensam mark till förmån för engångsintäkter. Jag skulle kunna prata om hur Malmö stad återigen gör stora överskott samtidigt som det går lite sisådär med måluppfyllelsen. Men jag tänker framförallt fokusera på det som är själva grundproblemet i vår stad: Att vi som bor här lever helt olika liv, med helt olika möjligheter i livet, att vi är ojämlika och att det är politiska beslut – eller i vissa fall icke-beslut – som gjort det så.  (more…)

Den 27 april 2022 debatterades bostadspolitik i riksdagens kammare. Vår riksdagsledamot, tillika bostadspolitiske talesperson Momodou Malcolm Jallow deltog i debatten. Här kan du läsa hela hans inlägg:

 

Fru talman

I dag ska vi diskutera Hyresrätten.

Enligt en ny rapport från Hyresgästföreningen är Vänsterpartiet det parti som har högst förtroende inom bostadspolitiken bland Sveriges 2 miljoner röstberättigade hyresgäster.

Jag blir förstås väldigt glad över att hyresgästerna så tydligt visar att dom förstår att Vänsterpartiet kämpar för dom och för deras rättigheter. Men jag är egentligen inte helt överraskad, eftersom inget annat parti tar den kampen.

Under året som gått har Vänsterpartiet bland annat stoppat införandet av marknadshyror i Sverige. En oerhört viktig insats, som vi genomförde tillsammans med Sveriges samlade hyresgäster.

Vi kommer fortsätta värna den svenska modellen för hyressättning med kollektivt förhandlade hyror enligt bruksvärdesprincipen. Den framtida utvecklingen av förhandlingssystemet ska hanteras av de förhandlande parterna, inte genom statliga ingrepp.

Vi kommer också fortsätta säga nej till marknadshyror. Och vi kommer fortsätta säga Ja till att stärka hyresgästers rättigheter.

Vi kommer aldrig ställa oss bakom ett förslag om att inför fattigbostäder, så kallad Social housing. Att skapa en separat bostadsmarknad för samhällets mest utsatta kommer aldrig leda till något annat än mer boendesegregation. Att överge den generella bostadspolitiken är att frånsäga sig det politiska ansvaret. Och när staten kapitulerar är det alltid samhällets mest utsatta som får betala priset.

Jag kan här och nu lova att Vänsterpartiet varje dag kommer fortsätta slåss för det som borde vara det mest grundläggande i en seriös bostadspolitik – nämligen allas rätt till en bostad.

(more…)

Den 18/4 bjöd Cykelfrämjandet en grupp politiker för debatt om cykling i Malmö! Ingången till debatten var i vilken omfattning partierna ville införa cykelgator* i Malmös innerstad, och isåfall om de är beredda att ta yta från privatbilismen till förmån för ökat cyklande. Jag var kritisk till detta med cykelgator och ansåg att det vore bättre med en cirkulationsplan, som verkligen minskar bilantalet, frigör yta och underlättar för cykel- gång och kollektivtrafik, något vi ju redan motionerat om. Det är ju utsläppen vi måste ha fokus på med vår mobilitetsplan och då måste biltrafiken minska, vi måste gå mot en bilfri stadskärna. I Sverige finns det i genomsnitt 8 parkeringsplatser per bil, så det finns gott om yta för annat om vi minskar antalet P-platser och bilar. Och varannan bilresa är kortare än 5 KM, ett cykelavstånd som de flesta klarar av.

Eftersom vi måste fokusera på att minska utsläppen är det bättre att införa en cirkulationsplan, som bygger på samma principer som Super Kvarteren i Barcelona och 15 min staden i Paris. Vi har motionerat om detta då vi ser det som ett bra och kostnadseffektivt sätt att minska fordonstrafiken i stadskärnan, då man förbjuder genomfart för fordonstrafik och endast cykel, gång och kollektivtrafik tillåts, förutom t-ex. ambulanser och annan samhällsservice. Miljöförvaltningen var mycket positivt inställd till detta men beslutet om genomförandet ligger hos Tekniska nämnden.

I Gent genomfördes detta 2016, det kostade 50-60 miljoner, en mycket låg kostnad och borgmästaren som införde detta, trots hot och motstånd, valdes sedan om med över 60% av rösterna. Vi måste bara våga! Jag ser ingen risk med att det skulle tömma centrum på liv, tvärtom vi kan ju fylla staden med grönytor, lekplatser, caféer, gatuteater, utställningar m.m. 

Och nu när vi måste ta med konsumtionsutsläppen i våra beräkningar av utsläppen är det ju inte ökad handel vi ska fokusera på utan annat. På en fråga om vi skulle kunna tänka oss att minska bilarna i staden med 50% instämde jag, då vi helst inte vill se privatbilar i innerstaden. Vi kan underlätta detta genom att fortsätta höja parkeringsavgifterna i innerstan. Men hur ska vi kunna övertyga stadens invånare om detta? Det kan vi göra genom understryka allt det positiva som uppnås genom att cykla eller gå, som att det ger oss en del av den nödvändiga dagliga motionen, det kan också vara snabbare. Att åka kollektivtrafik tillåter oss att koppla av medan att sitta i en bilkö eller köra bil oftast höjer stressnivån. Hälsovinsterna  genom minskad biltrafik är stora! Men då måste vi, som jag lyfte, göra det vi motionerat om, renovera och upprusta våra befintliga cykelbanor, särskilt med tanke på kopplingen till de nya cykelsuperstråken. Barnperspektivet diskuterades med utgång i att många gärna skulle vilja att barnen cyklade till skolan, men det är väldigt svårt i dagsläget och farligt för de yngre barnen. Jag ansåg att lösningen vore säkrare, bättre och mer sammanhängande cykelvägar med tydligare skyltning om vad som gäller. Bättre undervisning om trafikleder både i för- och grundskola är också en del i detta. Även säkra passager, såsom tunnlar eller broar över starkt trafikerade vägar är en del av detta. En kartläggning av barnens behov och rörelsemönster i staden skulle kunna bidra till detta.  En åhörare lyfte problemen för många som bor i Rosengård, det är enklare och billigare att ta bilen in till stan och alla inte kan cykla. För att lösa detta underströk jag att vi måste sänka priset på kollektivtrafiken, Vänsterpartiet har ju lyft iden om att halvera priset nu med tanke på de höga bensinpriserna men också att fortsätta det arbete som Cykelfrämjandet gör med att lära alla att cykla. 

Gunilla Ryd (V) ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i miljönämnden

*En cykelgata är en gata där cykeln har företräde framför motorfordon som ska anpassa hastigheten efter cykeltrafiken, max hastigheten är 30km.