I förra veckan höll Miljönämnden sitt näst sista sammanträde för året, debatterna var både långa och intressanta. De  kan lite lätt sammanfattas som följer: Vi från Vänsterpartiet gav beröm för de framsteg som görs, men att utveckling och förändring går alldeles för långsamt, att det om och om igen handlar om att tillföra de resurser som behövs för att lyckas. Att stadens medarbetare arbetar i rätt riktning men att om uppsatta miljömål, buller mål eller minskad plastanvändning skall bli verklighet så måste man budgetera för förändring och inte för status quo. SÅ när vi berömmer så raljerar och kastar borgerligheten ut falsarier och plockar argument likt russin ur kakan. Kritiken är enformig och man vill helst av allt lägga miljöarbetets mjuka värden på soptippen i klassiskt 80-tals manér.

 

Ett axplock av vad vi drev under sammanträdet är stadens miljöprogram, ett ärende angående införandet av skatt på engångsartiklar, styrdokumentet för hållbarhet och rättvisefrågor, samt en detaljplan för utformning av Smörkajen (Nyhamnen).

 

Förslaget till Miljöprogram 2021-2030 föredrogs av en tjänsteman på MF efter att alla remissyttranden sammanställts. Grunden för dokumentet, som den nu står, är bra, målen är relativt klara och tydliga och de sätter ribban ganska högt.

Tyvärr inte tillräckligt högt. Vi lyfte några synpunkter på ytterligare justeringar som vi hoppas få igenom innan slutprodukten skall upp för antagande i december. Vad vi dock ser som alarmerande är frågan om HUR kommande miljöprogram skall implementeras. Vi befarar att om alltför stort ansvar läggs på nämnderna utan att ansvar för helheten läggs på KF, då kommer vi att upprepa de misslyckande med måluppfyllelsen som vi redan sett. I denna fråga ser vi därför stora farhågor och är inte alls nöjda, – hur styrning, måluppfyllelse och ansvarsfördelningen kommer att utformas är för oss avgörande. Frågor som vi har och kommer driva ända in i kaklet.

 

Nästa ärende var en  remiss från finansdepartementet om skatt på engångsartiklar var uppe för diskussion. Vi lämnade in ett särskilt yttrande då vi anser att man borde införa förbud mot användandet av engångsartiklar snarare en skatter, men att en skatt kan vara ett första steg mot minskad konsumtion till dess att ett förbud kommit på plats genom successiv implementering, något vi dock ej fick gehör för. Efter engångsartiklar gick vi raskt över till att behandla ärendet om Styrdokument för hållbarhet och rättvisefrågor. Inom detta ärende finner vi att förvaltningens yttrande är bra: vi anser även att andra nämnder och bolag bör kolla på MNs beslut för att plocka upp goda råd och inspel.

 

Slutligen behandlades utbyggnaden av Smörkajen (Dp 5611). Smörkajen är första steget för en lång rad utbyggnader inom nyhamnen. Den planeras att starta redan kommande år och planeras vara klar till 2050. Utbyggnaden kommer drastiskt förändra  centrala Malmös geografiska utbredning. För första  gången kommer man få ett centralt läge norr om centralen. På denna grund reserverade vi oss för liggande plan. Smörkajen är som sagt det första steget i att bygga ut norra Malmö, ett möjligt första steg att bygga framtidens centrala delar bilfria. Men icke! Smörkajen, och troligen hela nya Nyhamnen, kommer att byggas med bilen i centrum. Vi yrkade på att bygga Smörkajen bilfri och enbart planera för bilparkering i P-hus i anslutning till Hans Michelsengatan. Dessvärre var vi ensamma om att se detta som en god väg framåt. Striden om utformningen av framtidens Malmö kommer att visa om stadens styre verkligen vill bygga för en CO2 neutral framtid eller ej.

 

Gunilla och Tobias

Miljönämnden

Nästan hälften av alla barn födda år 2000 har upplevt ekonomisk utsatthet någon gång under sin uppväxt, enligt en rapport från Rädda Barnen.

Mer än vart åttonde barn, cirka 15 000, har levt i fattigdom under en stor del av sin barndom, i Malmö lever en fjärdedel av barnen så. Det spelar roll i vilken stadsdel du bor, vilket jobb dina föräldrar har, vad du heter i efternamn och vilket kön du tillhör för dina möjligheter i livet.

Vi i Vänsterpartiet vill inte att det ska vara så.

Jag vill inte att det ska vara så, därför är jag också vänsterpartist.  (more…)

Vänsterpartiet Malmös budgetförslag 2021Till hemsidaVänsterpartiet Malmös budget är en budget för solidaritet i både välgång och kris. Vi kompromissar inte med välfärden – nu är inte tiden för nedskärningar, det är nu vi måste satsa och bygga ut! 

 

Klicka på bilden till höger för att läsa budgeten i sin helhet. (more…)

Då står vi här igen med en delårsrapport och åter igen är det enda målet som kommer att uppnås under året det ekonomiska. Alla övriga politiskt satta mål förväntas inte uppnås under året.

Utvecklingen av målresultaten går åt rätt håll men varför har inget gjorts för att få fart på måluppfyllelsen? Det är ett stort svargetstecken från styret. Att det ekonomiska målet uppnås beror på yttre faktorer så inte heller där visar styret handlingskraft. (more…)

Så står vi här i kommunfullmäktige igen och ska debattera exakt samma sak som för några månader sedan. Trots att Länsstyrelsen fastslår att det strider mot den nya ebo-lagens intentioner. Vi i Vänsterpartiet är fortsatt kritiska till att asylsökande inte ska få, som alla oss andra, välja var någonstans de vill bo. Vi är fortfarande kritiska till att styret säger sig se problemen med segregation, en skola som inte kan kompensera för socioekonomiska skillnader och en näst intill obefintlig bostadspolitik som försatt oss i situationen att människor saknar någonstans att bo i Malmö, men att erat svar blir att vissa människor inte ska få bo här.  (more…)

Niclas Röhr (M) föreslår i motion till fullmäktige att tekniska nämnden ska utreda möjligheterna att inrätta ett eller flera så kallade trygghetsspår i staden, som en brottsförebyggande åtgärd.

Jag önskar verkligen att trygghet kunde uppstå ur intet, så som genom enkla ingrepp som förstärkt belysning och kameraövervakning. Ack, inget är så enkelt som motionären vill ge skenet av… trygghet är ett begrepp som inrymmer olika aspekter och är mycket komplext. Men en sak är säker, nej trygghet kan inte inta rummet och pryda väggar och skapa en harmonisk sinnesvägg bara för att den blir upplyst och övervakad, tvärtom. (more…)

Barn är mjuka, Bilar är hårda. Det var en av de första stora kampanjer som Trafiksäkerhetsverket gjorde för barn i trafiken i början av 80-talet. Tyvärr är det en slogan som är lika aktuellt idag som då, om inte mer

Det här förslaget till Policy och norm för mobilitet och parkering i Malmö som vi ska anta idag har en massa gott med sig, som vi får höra av talare före/efter mig. (more…)

Det här året har varit ett av de märkligaste i åren i, vad jag tror, nästan alla våras liv. En pandemi slog till med full kraft och skakade om hela världen. Vi har alla fått ändra våra livsvanor på olika sätt, för oss politiker har det inneburit ändrade mötesvanor, för ett flertal företag kraftigt minskade intäkter och för många människor har det inneburit ett stopp för sin försörjning. Varslen har varit rekordstora under året som gått och tusentals människor har förlorat sin inkomst, också här i Malmö.

Kommunstyrelsen har tagit ställning till många olika förslag från flera partier för att underlätta effekterna av Covid-19. Vi i Vänsterpartiet är glada över att man till exempel ökat finansiering till föreningsliv och civilsamhällesorganisationer som arbetar med människor i utsatta situationer och att man efterskänker avgifter för vissa företag.

Vi ser däremot med oro på de långsiktiga konsekvenserna av en ökad arbetslöshet och människors möjlighet att betala sin hyra.  (more…)

Föreningen Amanah bjöd in till en solidaritetsmanifestation med Malmös muslimer med anledning av den planerade koranbränningen. “Vi samlas i denna solidaritetshandling för att stötta den Muslimska gemenskapen i dessa tider, såväl som att visa vägen framåt för den här staden, genom att stå samman mot varje handling och tecken på islamofobi och rasism, och att arbeta för att alla individer i vårt samhälle kan känna sig trygga och stolta över vem de är.”

Vårt kommunalråd Emma-Lina Johansson fick äran att tala vid manifestationen. Här nedan kan ni läsa hennes tal i sin helhet:

Tack för att jag har fått komma hit i idag. 

Jag är här för att visa min solidaritet med alla er som dagligen utsätts för hat, rasism och islamofobi, och med alla er muslimer som dessa veckor fått utstå extra mycket hat. 

Ni står inte ensamma, vi står bredvid er. 

(more…)