Vänsterpartiet bostadspolitiske talesperson, tillika Malmövänsterns egna riksdagsledamot, Momodou Malcolm Jallow anförde Vänsterpartiets politik inom bostadsområdet under en debatt i riksdagen. Läs hela hans anförande här:

***

I Vänsterpartiets budgetmotion, Röd politik för en grön omställning, föreslår vi en återstart av den svenska ekonomin efter coronapandemin. Vi vill se en stor grön och modern omställning av samhället som skapar utveckling och arbetstillfällen i hela landet.

Krishanteringen i dag handlar även om att reparera de stora skador som nyliberala ekonomiska teorier har orsakat vårt samhälle de senaste 30 åren. Den politiska utvecklingen har allt för länge dominerats av nedmonteringar av vår gemensamma välfärd och våra trygghetssystem.

Välfärdens underfinansiering, klimatkrisen och den höga arbetslösheten hänger samman med den skeva omfördelningspolitiken. När kapitalet samlas hos ett fåtal används det inte för att investera i det gemensamma.

(more…)

Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i dagsläget av talet om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har rätt till lika möjligheter oavsett storlek på plånbok eller vem du är. 

I en stad där vänstern styr ska medborgaren ha inflytande över samhällsutveckling i stort och i smått. Malmö Stad har ett ansvar, både gentemot sina anställda men också gentemot alla som bor, lever och verkar i Malmö, för att alla människor ska få de bästa förutsättningarna att leva fria, goda, jämlika liv.  (more…)

Vi kommer inte att klara Parisavtalets utsläppsmål om vi inte ställer om vårt samhälle helt. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle där det offentliga är en motor i klimatomställningen, inte en bromskloss. Vi måste bli en föregångare.

För att nå den avtalade utsläppsminskningen och ett hållbart klimat  krävs omfattande åtgärder. Vi måste ställa om vår energiproduktion och distribution, det krävs energieffektiva och fossilfria fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Samtidigt måste vi värna om den biologiska mångfalden, vi måste hålla oss inom naturens gränser. Det är möjligt men brådskande! (more…)

Allt vi vill göra behöver finansieras, utan inkomster inga utgifter, utan ett skatteuttag inga pengar till löner för undersköterskor, förskollärare, socialarbetare med flera. Få partier talar om detta faktum, ingen kan säga att det ska göras satsningar utan att ta in de inkomster som behövs, då är det oseriöst.

Vi vänsterpartister vill hellre att staten tar in skatterna och fördelar ut dessa till kommunerna. Anledningen till det är att staten kan beskatta höga inkomster, företag, och skadliga produkter. Det kan inte kommunen, men när vi har en värdelös regering på fördelningspolitik behöver vi agera lokalt. (more…)

Vilka uppgifter ska skolan i vår stad ha? Ge eleverna användbara faktakunskaper? Demokratisk fostran? Erbjuda ett tryggt, socialt sammanhang för barnen? Skapa struktur i vardagen? Förebygga kriminaliteten i samhället?

Skolans uppdragslista kan göras hur lång som helst. vilket är precis som det ska vara, skolan har en enormt viktig roll. För att kunna leverera på alla dessa uppgifter, behövs resurser.

Vänsterpartiet tror på en stark gemensam välfärd som grunden för ett gott liv. Vänsterpartiet ser vikten av att skolan ska se varenda unge och att ge alla elever de bästa förutsättningarna och möjligheterna att lära i livet.  Genom en stark, gemensam välfärd ges också verksamheterna rätt förutsättningar för att kunna utföra sina uppdrag. Detta är självklarheter för oss, tyvärr tänker inte alla som vi.  (more…)

Vi har i Malmö ett fantastiskt föreningsliv, som är värt allt stöd. Kultur och fritid är grunden för ett civiliserat samhälle. Möjligheten att utöva kultur och fritidsintressen är oerhört viktigt försvara. Idag har vi många idrottsföreningar vars lokaler och fotbollsplaner är så dåliga att de får lägga stor energi på att hitta tider som det går att spela på. Det är inte acceptabelt för en modern stad. Vi behöver rusta föreningslivet bättre. (more…)

Kulturen är grundfundamentet för ett demokratiskt och inkluderande samhälle… kulturen spelar en viktig roll för att utjämna klasskillnader. Genom kulturen som samhällsbärare ges människorna förutsättningar att utvecklas tillsammans, lära av varandra och på så vis förändra vår omgivning och ta plats. I Vänsterpartiets välfärdssamhälle ska kulturen få kosta, genom att vara kompenserande för klassamhällets snedfördelning.  Genom mycket låga eller inga avgifter ska alla kunna uppleva musik, konst, film och teater eller ta del av vårt kulturarv. Kulturen ska vara tillgänglig för alla – oavsett tidigare erfarenheter, kulturellt kapital och tjocklek på plånboken. (more…)

Vår gemensamma välfärd ska skapa frihet för alla och ge oss möjlighet att leva goda liv. Alla människor har lika värde och alla människor har kunskaper, förmågor och erfarenheter som är viktiga för samhället. Den som lever med en funktionsnedsättning ska ha samma möjlighet till ett gott liv som alla andra. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) kom till för detta. (more…)

Många yrken inom kommunen har dåliga villkor, dålig bemanning, stress, visstidsanställning och ger dålig lön. De sämsta arbetsförhållandena finns i kvinnodominerade yrken. Vänsterpartiet vill ändra på detta genom att satsa just här!

Vi vill rekrytera 1000 personer till vård och omsorg, LSS, socialtjänst, förskola och skola. På så sätt kan stressen minska och återhämtning på arbetstid bli möjlig. Heltid skall vara norm. Scheman med delade turer ska bort. Vänsterpartiet kräver att Malmö stad slutar använda anställningsformen “allmän visstid”, en visstidsanställning ska alltid kunna motiveras.

En arbetstidsförkortning ska påbörjas med start inom de tyngsta vårdyrkena. Målet är 30-timmars vecka för alla. (more…)

Äldreomsorgen är en resursmässigt eftersatt och undervärderad del av samhället”. Så uttryckte Coronakommissionen sig. Verksamheten har för låg bemanning, för låg kontinuitet och brister i kompetensen. Det är dags att ändra på detta – Vänsterpartiet lägger ytterligare 100 miljoner kronor till Hälsa vård och omsorg för att höja kvalitén i äldreomsorgen i Malmö.

För att äldreomsorgen ska bli bra behövs tid, kontinuitet och kompetens. Hög kontinuitet kräver god bemanning och att personalen har tid för de gamla. Det måste vara målet för Malmö.  (more…)