Vänsterpartiet anser att Malmös förskolor behöver förbättras, inte försämras. Socialdemokraterna och Miljöpartiet röstade igår på Malmö förskolenämnds sammanträde nej till att prioritera minskade barngrupper. Detta kommer Vänsterpartiet aldrig gå med på, vi vill satsa på Malmös förskolor. (more…)

Malmö kulturnämnd har idag 13 december beslutat om budget för kulturförvaltningen för 2018. I det har nämnden behövt förhålla sig till ett kraftigt minskat kommunbidrag som framför allt har “gömts” i minskade eller obefintliga pris- och demografiuppräkningar. Jämfört med den från nämnden begärda uppräkningen innebär det en minskning med ca 7,7 miljoner kronor.

I praktiken innebär det att den kvalitet och kvantitet som stadens kulturverksamheter har haft kommer behöva minska. Fler barn kommer få vänta på att få börja i Kulturskolan, färre förskolor och skolor kommer kunna ta del av stadens kultur, medarbetare på bibliotek och museum kommer att få arbeta hårdare för att få verksamheten att gå ihop. De för vissa stadsdelar otroligt viktiga allaktivitetshusen, som stadens egen utredning nyss har kommit fram till är en verksamhet som bör utökas, kommer inte att kunna byggas ut utan får kämpa på med knappa resurser. I de för kulturförvaltningen nya verksamheterna områdesbiblioteken räcker det mycket begränsade investeringsutrymmet inte till mer än att renovera en hiss i Kirsebergsbiblioteket! En hiss är viktig för tillgängligheten, men med ett helt annat typ av budgetutrymme så hade vi kunnat mycket vidare utveckla områdesbibliotekens viktiga roll som kultur- och demokratiförmedlare ute i stadsområdena, för att se till att kulturen på riktigt blir för alla Malmöbor.

 Det här handlar om att den styrande minoriteten, S och MP, i en stram budget letat efter var de kan skära. Vi hade för det första önskat att det hade funnits en vilja att satsa på Malmö, ett hållbart Malmö för alla. Satsningar på skrytbyggen har de senaste åren präglat politiken, där vi istället hade önskat breda generella välfärdssatsningar för att bygga Malmö utifrån rättvisa och jämlikhet. När nu viljan att omfördela inte finns så tycker vi, för det andra, att det är olyckligt att S och MP väljer att skära just i kulturen, istället för att se hur central tillgången till kulturen är för att nå stadens mål, för välfärd, demokrati och jämlikhet.

Mirjam Katzin, ordförande för Vänsterpartiet Malmö och ledamot i kulturnämnden

 

 

Vänsterpartiet arbetar för en äldreomsorg som ger bra vård och omsorg till äldre, ger gottstöd till anhöriga och ger goda arbetsförhållanden för personalen. Bra äldreomsorg bidrar till ökad jämlikhet i samhället. Nämnden för hälsa, vård och omsorg beskriver blygsamt att ekonomin är bekymmersam och att vård och omsorg varit underfinansierat under flera år. Ja, det är sant. Jag skulle säga att äldreomsorgen är mycket underfinansierad. (more…)

Vänsterpartiet driver en politik för ökad jämlikhet och vi vill i första hand höja de statliga skatterna för de är progressiva. Regeringen har ännu inte gjort upp med högerns skattesänkarpolitik. Det får konsekvenser för välfärden. Hålen i välfärden beror på skattesänkningar och privatiseringar. Vi vill ha en välfungerande välfärd för alla istället för privata lösningar som ökar klassklyftorna. (more…)

Vi ska ha en skola som främjar jämlikhet. Alla som talar sig varma för en skola med bättre resultat för alla måste inse fakta, i Sverige hade vi i mitten på 80-talet en skola med resultat i topp vid internationella jämförelser. Vid detta tillfälle var vi också världens mest jämlika land. Inkomstskillnaderna var som minst och välfärden hade som mest resurser. (more…)

Vi lever i en stad som blir allt mer segregerad, uppdelad mellan människor och delar av staden med olika förutsättningar. Insatser för en ökad upplevelse av trygghet är viktiga för alla delar av staden och för alla Malmöbor, för att vi ska kunna samexistera på lika villkor och utvecklas tillsammans som stad och individer. (more…)

Vänsterpartiet lägger en budget för ett jämlikt Malmö. En stad där alla ska få möjligheter, där varje enskild människas frihet är en förutsättning för allas vår frihet.

Kommunens uppgift är att se till att alla Malmöbor får den välfärd de behöver men också att föra en hållbar ekonomisk politik. Det är vi som värnar om välfärdssamhället som har störst intresse av att de offentliga resurserna är goda. (more…)

Vänsterpartiet vill bygga en jämlik stad. I en jämlik stad planeras stadsrummet utifrån alla de människor som vistas och bor där. Stadsplaneringens främsta uppgift är att motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. Malmö är en segregerad stad. Det har gjorts många, mer eller mindre lyckade försök, att lyfta socioekonomiskt utsatta områden. Vänsterpartiet menar att satsningarna måste vara permanenta och utgå från de boendes önskemål och behov.   (more…)

Miljöpartiet slog sig skamlöst för bröstet när de igår (torsdagen den 9 nov) lade upp en video där de högtidligt proklamerar att de står upp för barnets bästa och är stolta över de riktlinjer som finns i Malmö Stad vilka ger papperslösa barnfamiljer rätt till grundläggande bidrag, så kallat nödstöd.

Samtidigt stödjer de att socialtjänsten lämnar ut papperslösa barnfamiljers adresser till gränspolisen. Adresser som socialtjänsten har då de börjat kräva att de sökande anger adresser för att få ut nödstödet.

Från politiskt håll citeras ett uttalande av Justitieombudsmannen flitigt och i det konstateras att ingen kritik kunde riktas mot utlämnandet av adresserna och alltså har ingen formell kritik kunnat riktas mot utlämnandet av adresserna. I diskussionen utelämnas helt det faktum att JO även lämnar det öppet för Malmö Stad att vägra lämna ut uppgifterna och att det då åligger domstolen att bedöma hur frågan ska avgöras. (more…)

Idag beslutade Region Skåne att höja avgifterna på kollektivtrafiken med 2 % årligen. Bakom förslaget står Socialdemokraterna och Miljöpartiet, samma dag presenterar samma två partier i Malmö att de vill ge rabatt på bussresorna för pensionärer. Betänk detta, det är samma partier som med ena handen höjer priset och sedan med andra handen vill utreda hur de ska kunna sänka priset för några. Genomskåda hyckleriet, det är inte olika partier utan olika instanser som beslutar.

De partier som samma dag vill höja taxorna vill också utreda hur taxorna ska kunna sänkas. Vi i Vänsterpartiet var de enda i Region Skåne som inte vill höja taxorna, ska vi få en kollektivtrafik som fler kan utnyttja måste taxorna hållas nere, på sikt ska de helt finansieras av skatten och inte av avgifter. Det kräver Vänsterpartiet både i Region Skåne och nationellt. Det är både miljösmart och en omfördelningspolitik, där vi låter rika män som kör bil betala skatt till fattiga och kvinnor som framförallt åker kollektivt. Skatten är ett mycket mer rättvist och jämlikt sätt att betala för samhällsservice än avgifter. Avgifterna (biljettpriserna i detta fall) är lika höga om du tjänar 20 000 kr i månaden eller 120 000 kronor i månaden, medan skatten varierar efter inkomst. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har med dagens beslut i Region Skåne och utspelet i Malmö visat att de är inget alternativ för oss som vill ha en miljövänlig politik eller en rättvis fördelning av hur samhället kostnader fördelas.

Anders Skans