Vi lever i ett patriarkalt klassamhälle där klyftorna ökar och jordens resurser utarmas. Vi ser orättvisorna och vill göra något åt dem. Vår vision är ett Malmö där din bakgrund eller ditt kön inte ska spela roll för vilka möjligheter du får i livet.

 

Jämlikhet

Vänsterpartiet är en del av den svenska och internationella arbetar- och solidaritetsrörelsen. Vi vill genom facklig och politisk kamp bygga ett rättvisare samhälle. För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, det är därför vi är ett socialistiskt parti och vi ställer upp i parlamentariska val för att vi vill förändra. Våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser genom demokratiska beslut. I Vänsterpartiet Malmö fördelar vi resurser efter behov och omfördelar makt från arbetsgivaren till de som arbetar. Vi inser vikten av vår gemensamma sektor, både som den effektivaste formen att ge jämlik välfärd och för att skapa jobb. Vi vill anställa fler, minska lönegapet och göra Malmö stad till en föregångare som arbetsgivare genom att inte tvinga någon till osäkra anställningar.

 

Feminism genomsyrar allt

Ett feministiskt Malmö handlar om att omfördela makt och resurser. I Malmö ska vi arbeta med jämställdhetsintegrering. Det innebär att kommunen i all den service som ges till oss Malmöbor, samt hur kommunen agerar som arbetsgivare, ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Vänsterpartiet har varit drivande i utvecklingen att alla vi Malmöbor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter, villkor och resurser. Feminism och jämställdhet är inget enskilt projekt utan ska genomsyra all verksamhet.

 

Politik på ekologisk grund

Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vänsterpartiet inser att klimatkrisen kräver en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som skyndsamt fasar ut fossila bränslen och ställer om vårt samhälle för att hållas inom de gränser naturen sätter upp. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser inte bara mellan nu levande människor, utan även i förhållande till kommande generationer. Villkoren för vår miljös framtid ska dikteras av demokratiska beslut, inte av eventuell välvilja av några få företagsägare. Ett ekologiskt hållbart samhälle kan inte enbart åstadkommas genom enskilda individers miljömedvetna val, utan det krävs kollektiva politiska beslut där det offentliga tar sitt ansvar och leder omställningen.

 

Aktivt arbete mot rasism

Rasismen är ett faktum, inget politiskt tyckande. Var än rasismen dyker upp står Vänsterpartiet i första ledet för att kämpa emot. I kommunen krävs det ett strukturerat och planerat arbete för att bekämpa rasistiska strukturer och fördomar. Strukturer ska synliggöras, makt och resurser ska omfördelas. Kommunen har ett stort ansvar för att alla ska ha rätt att utöva sin religion i Malmö. Antirasism och arbetet mot diskriminering ska genomsyra kommunens hela verksamhet.

 

Stöd det antirasistiska och feministiska utomparlamentariska arbetet

Det är viktigt att kommunen arbetar aktivt med det feministiska och antirasistiska arbetet, men det krävs också en stark utomparlamentarisk kamp för att förändring ska ske. Vi vill därför att det i kommunen ska införas ett stöd för kvinnors organisering.

Eftersom den rasistiska rörelsen bygger på och upprätthåller manlig överordning är den ett direkt hot mot kvinnors rättigheter. Kampen mot rasism och högerextremism hör därför nära samman med den feministiska kampen.

Vi vill att kommunens föreningsbidrag ska premiera arbete mot rasism och diskriminering. Det är viktigt att det skapas forum och vägar för minoritetsgrupper att kunna påverka kommunens arbete. Alltför länge har majoritetssamhället gett sig tolkningsföreträde över minoriteterna.

 

Bekämpa hatbrott

Hatbrott sker inte i ett vakuum, de uppstår när det finns en samhällelig acceptans av sexism, rasism och homofobi, strukturer som hela tiden reproduceras i majoritetssamhället. En effektiv bekämpning av hatbrott kräver samarbete mellan kommun och polis. Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan och vilka signaler staden sänder ut kring människors lika värde.

 

HBTQ-säkra Malmö

Vi lever i ett heteronormativt samhälle där alla förväntas vara heterosexuella, där kvinnor och män ges snäva roller om hur de får vara. HBTQ-frågor utmanar patriarkatet. I Malmö stads verksamheter ska alla bemötas med respekt utifrån sin livssituation. Vänsterpartiet vill därför ge personal HBTQ-kompetens och stödja dem i att utveckla verksamheten.

 

Solidaritet med papperslösa

I vårt Malmö ska alla vara välkomna. Alla ska bli respekterade när de kommer till Malmö för att söka skydd. Gömda ska känna sig trygga med att besöka kommunal verksamhet. Boende för ensamkommande flyktingbarn ska vara i kommunal regi och hålla god kvalitet. Ensamkommande flyktingbarn ska ha rätt till samma stöd och hjälp som alla barn inom socialtjänsten. Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska öka resurserna till kvinnojourer som ger skydd och stöd åt papperslösa kvinnor. Vi vill att organisationer som arbetar med hjälp till papperslösa ska få ekonomiskt stöd av kommunen. Vi vill att stadens ansvar att se till människors behov också ska omfatta dem som befinner sig i landet utan tillstånd och att socialtjänstens uppdrag därför också ska innefatta papperslösa.