Skolan måste bli mer likvärdig för alla barn ska ha rätt till en bra skolgång, inte bara de som kommer från hem med hög utbildningsbakgrund.

Förskolan lägger grunden för barns lärande och det är viktigt att den är till för alla barn. Många förbättringar har gjorts under mandatperioden, nästa steg är att minska gruppstorleken och säkerställa att även barn till föräldralediga har rätt till 30-timmars förskola.

Under mandatperioden har satsningar gjorts bland annat på kvalitet, tillgänglighet, genus och språk:

  • Resursförstärkning om 100 miljoner till skola och förskola.
  • Satsning på 30 miljoner i skolan/förskolan kring språkutveckling, flerspråkighet och genus.
  • Vidgat språkval. Barn i Malmö ska kunna välja andra språk än de klassiska, franska, tyska och spanska. Barn med ett annat modersmål ska kunna välja sitt modersmål som språkval.
  • Inga smygavgifter i skolan/förskolan.
  • Progressiva förskoleavgifter så att förskolan blir gratis eller billigare för fattiga föräldrar.
  • Rätt för barn till arbetslösa att ha 30-timmars förskola.
  • Införandet av Ob-förskola och Nattis.
  • Genuspedagogik i förskola och skola så att pedagogerna ska få verktyg för att inte befästa könsstereotyper.
  • Införandet av skolskjuts för förskolebarn med funktionshinder.