Under mandatperioden har Malmös jämställdhetsarbete hamnat i mångas blickfång. Vi arbetar systematiskt, alla verksamheter ska göra jämställdhetsanalyser och vidta åtgärder för att makt och resurser ska fördelas jämställt och vi arbetar med en jämställd personalpolitik.

 • Utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering 2011-2020, jämställdhet ska beaktas i all verksamhet och i kommunens roll som arbetsgivare.
 • Insatserna kring missbruksvård ses över då män får mer kostsamma insatser
 • Satsning på tjejers idrottande
 • Arbete mot könsstereotyper i förskola och skola
 • Satsning på höjda löner för kvinnodominerade yrken
 • Arbete för att främja jämställt uttag av föräldraledighet
 • Säkerställande av att kommunens arbetsmarknadsinsatser passar både kvinnor och män
 • Ändrade arbetsmetoder på fritidsgårdarna
 • Utbildningar i jämställdhet för personal och chefer i Malmö
 • Rätt för papperslösa kvinnor att få del av kvinnofridsarbetet. Våld mot kvinnor känner inga nationsgränser.
 • 3 miljoner kronor extra till kvinnofridsarbetet.