I takt med att klyftorna i samhället ökar så frodas också rasism och diskriminering. Det krävs ett solidariskt samhälle för att i grunden komma till rätta med orättvisorna men det går att motarbeta diskriminering. Därför har vi under mandatperioden kraftsamlat mot rasism och diskriminering.

Här följer några exempel:

 • Arbete med handlingsplan mot diskriminering som är unik i sitt slag i Sverige och framtagen i bred dialog med föreningar och aktivister.
 • Ökat det ekonomiska stödet till Malmö mot diskriminering för att diskriminerade Malmöbor ska få sin sak prövad trots att regeringen dragit ner på anslagen.
 • Satsning på antirasistisk offensiv i skolan, ett lärarnätverk har bildats för att lärare ska kunna utveckla metoder för arbetet mot rasism.
 • Inrättande av dialogforum, en unik mötesplats för diskriminerade grupper och grupper utsatta för hatbrott i Malmö.
 • Utbildning i alla diskrimineringsgrunder till alla chefer i Malmö stad.
 • Ekonomiskt stöd till mötesplats för HBTQ-unga.
 • Utbildning i HBTQ-frågor för chefer i kommunen.
 • Utbildning i HBTQ-kompetens till all fritidspersonal.
 • Utbildning i HBTQ för skolpersonal och bidrag till samtalsmottagning för unga HBTQ-ungdomar.
 • Årligt avsatta medel till arbetet för nationella minoriteter.
 • Samarbete med representanter för de nationella minoriteterna kring en handlingsplan.
 • Utredning kring finskt förvaltningsområde.
 • Ekonomiskt stöd till den Romska radiokanalen.
 • Deltagande och styrgruppsmedlem i organisationen Europeiska städer mot rasism.
 • Tagit beslut om att vara med och starta Nordens första lokala Unesco-kontor.