Vänsterpartiet arbetar för att Malmö stad ska vara en bra arbetsgivare och vara ett föredöme för andra arbetsgivare. De anställda är kommunens främsta resurs. Det är en av Vänsterpartiets viktigaste uppgifter att kämpa för löner som går att leva på, trygga anställningsvillkor och bra möjligheter till att utvecklas i sitt yrke för kommunens anställda. Det är inte bara en rättvisefråga utan också en förutsättning för att kommunen ska ha möjlighet att rekrytera personal i framtiden. En socialistisk och feministisk politik innebär att förflytta makt, både från högavlönade till lågavlönade och från män till kvinnor.

 

 

Anställ fler i välfärden

Arbetsbelastningen är i många fall för hög och personaltätheten är för låg. För att komma upp i ungefär samma personaltäthet som på 1990-talet skulle det behöva anställas ytterligare 3000 personer i Malmös välfärd. Vi vill att det under de närmsta åren satsas kraftigt på att anställa fler. Fler anställda är den viktigaste åtgärden för att öka kvalitén i välfärden och minska stressen hos de anställda.

 

Jämställda löner

Vänsterpartiet arbetar för att kommunen ska ta ansvar för att den kollektiva lönediskrimineringen mellan män och kvinnor, och mellan rasifierad och icke-rasifierad personal. Vi kan göra mycket på kommunal nivå, då 80 procent av de anställda inom kommuner och landsting är kvinnor och många med utländsk bakgrund. Vänsterpartiet stödjer de fackliga kraven för höjda lägstalöner och befattningslöner. Lika lön för likvärdigt arbete är vårt mål. Det är idag en realitet att många inte kan leva på sin lön och klassklyftorna ökar. Vänsterpartiet vill att de lågavlönade inom kommunen ska få rejäla lönelyft. Med bättre villkor och höjda löner för de lägst avlönade i kommunen ökar trycket att även den privata sektorn höjer sina löner. Det är samtidigt viktigt att motverka löneinflationen bland kommunens chefer och att generellt motverka ökade löneklyftor. Ingen i kommunen ska kunna tjäna mer än tre gånger så mycket som någon annan.

 

Feministisk arbetsgivare

Arbetsvillkoren för män och kvinnor skiljer sig åt på fler områden än lönen. Arbetsmarknaden är segregerad och inom kvinnors arbeten förekommer det sämre arbetsvillkor, sexuella trakasserier, otryggare anställningar, sämre karriärmöjligheter, delade turer och inte rätt till arbetskläder i högre utsträckning. De stressrelaterade sjukskrivningarna är också högre bland kvinnor och inom kvinnodominerade yrken. Det är också en stor skillnad i vem som tar ut föräldraledighet och vård av sjukt barn. Vi vill att Malmö stad ska ha ett aktivt arbete för en jämställdpersonalpolitik, där orättvisor tydligt synliggörs och åtgärdas. Vi vill också se att kommunen särskilt satsar på att det ska vara lätt att kombinera att vara anställd i Malmö stad och vara förälder oavsett kön, det kan till exempel innebär att uppmuntra föräldraledighet, att löneutvecklingen säkerställs, förläggning av mötestider, ledighet med lön för att kunna vara med under skoldagar och ett aktivt jämställdhetsarbete för att påverka normer och attityder på arbetsplatsen.

 

Återkommunalisera verksamhet

Vi vill utveckla den kommunala verksamheten utifrån Malmöbornas behov. Därför är det viktigt att kommunen arbetar för att återta redan privatiserad verksamhet. Erfarenheten visar att när privata ägare skapar vinst ur samhällstjänster, görs det genom att sänka kvaliteten och införa sämre villkor för de anställda genom otryggare anställningar, fler deltider, lägre löner samt stress och sämre arbetsmiljöer. Vinstintresset gör att privata aktörer är sämre på att ställa om till hållbara lösningar vilket krävs för att motverka klimatförändringarna. Privatisering innebär att den demokratiska påverkan minskar.

 

Tryggare arbetsliv

Vänsterpartiet vill omvandla visstidsanställningar till fasta schemalagda heltidstjänster. Deltids- och visstidsanställda har ofta lägst löner, mindre möjlighet till kompetensutveckling och sämst möjlighet att påverka på jobbet. Vänsterpartiet vill minska timanställningar och förbjuda kommunen att tvinga sin personal till delade turer. I dag är det nästan 50 procent av de som arbetar inom kommunals avtalsområde som arbetar deltid. Vårt mål är att ingen ska tvingas till deltid och prioriterar denna grupp i arbetet för tryggare anställningar. Vi vill att kommunen ska ha egna vikariepooler för merparten av vikarierna, för att ge fasta anställningar, bättre personalförsörjning och högre kvalitet i verksamheten. Vänsterpartiet driver att Malmö stad inte ska använda allmän visstid som anställningsform.

 

Satsa på kompetensutveckling

Alla har rätt att utvecklas inom sitt yrke. All personal ska ha tillgång till kontinuerlig kompetensutveckling, medarbetarsamtal och handledning vid behov. Vid nya chefstillsättningar är det viktigt att man inte bara ser till den formella utbildningen utan också ser till kompetensen inom verksamhetsområdet. Kommunens mål, om att de anställda ska spegla befolkningen måste även gälla vid chefstillsättningar. Vänsterpartiet vill se ett särskilt chefstillsättningsprogram som ska syfta till att få större mångfald bland Malmös chefer. Någon som arbetar med personalfrågor inom varje förvaltning ska ha specialkompetens kring funktionsvariationsfrågor för att kunna driva utvecklingen av ett mer tillgängligt arbetsliv framåt.

 

Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden

På kommunens arbetsplatser ska det inte förekomma någon diskriminering. Personalens sammansättning ska prägla det omgivande samhället. Vänsterpartiet anser att flerspråkighet och flerkulturell erfarenhet ska ses som en merit vid anställningar. Personalen, framförallt cheferna, ska få utbildning i diskrimineringsfrågor. Malmö ska vara en förebild när det gäller att anställa personer med funktionsnedsättning.

 

Satsa på bra arbetsmiljö

Kvinnor i offentlig sektor har idag ofta en svår arbetsmiljösituation med många tunga lyft och drabbas oftare av ohälsa än vad män gör. Vänsterpartiet vill satsa på att förebygga dåliga arbetsmiljöer. Alla skall ha möjlighet att jobba ett helt arbetsliv utan att bli sjuk. Kommunen har som arbetsgivare arbetsmiljöansvar för sina anställda och måste arbeta aktivt med förebyggande åtgärder och friskvård.

Varje arbetsplats måste ges tid och resurser att identifiera och förstärka friskfaktorer och det som medarbetarna anser är bra på jobbet. Malmö borde också inleda försök med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. När personalens makt över sitt arbete stärks bryts även trenden med stigande sjukskrivningar. Vänsterpartiet vill ha en solidarisk finansiering av sjuklönekostnader i kommunen för att de kvinnodominerade arbetsplatserna inte ska drabbas ytterligare i form av bland annat färre vikarier vid sjukdom. Det innebär att den enskilda arbetsplatsen inte drabbas av kostnaden för sjukdom, utan den slås ut på hela kommunens kostnader.

Malmö måste bli bättre på att ta hand om de som blivit sjuka och säkerställa rehabilitering och trygg återgång till arbetet. Vi vill också att kommunen ska se över möjligheten att kompensera för karensdagens negativa effekter för anställda inom yrken som har hög risk för att utsättas för smitta, som till exempel vårdpersonal och personal inom förskolan.

 

Utveckla medarbetarinflytandet

Vänsterpartiet anser att det långsiktigt är viktigt att de anställda har möjlighet till demokratisk påverkan och delaktighet. Otrygga arbetsplatser är tysta arbetsplatser, där personalens engagemang inte tas till vara. Vi värnar om personalens meddelandefrihet som en medborgerlig rättighet för offentligt anställda, men även som ett verktyg mot missförhållanden och maktmissbruk. Det finns också ett tydligt samband mellan delaktighet på arbetet och hälsa. Vi vill använda de demokratiska utvecklingsmöjligheter som finns inom en politisk styrd verksamhet. Vi vill att kommunen arbetar med nya demokratiska styrmodeller där personalen ges tillit och inflytande. Kommunen måste överge styrmodeller som påminner om New Public Management. Kommunen ska uppmuntra fackligt engagemang och underlätta för facklig utbildning och fackliga möten på arbetstid. Åsikterna från fackförbunden ska ges stor vikt vid utveckling av kommunens verksamhet.

 

Utbilda i bristyrken

Vi vill att kommunen aktivt ska bygga upp en struktur för att säkerställa kompetensutveckling och utbildning inom kommunala bristyrken. Inom funktionsstöd, förskola, och vård och omsorg arbetar idag personal utan adekvat utbildning. Ett planerat och systematiskt arbete behövs för att ge dessa medarbetare den adekvata utbildning som krävs. Detta kan göras på flera sätt, genom validering av kunskap man förvärvat och kompletteringsutbildning, genom lärande på arbetsplatsen eller genom annan utbildning som kommunen ordnar. Kommunen bör därför systematiskt i samarbete med Arbetsförmedlingen använda de resurser som erbjuds för att utbilda personal i bristyrken.