Den eskalerande klimatkrisen synliggör behovet av att skyndsamt ställa om vårt samhälle för att hållas inom de gränser som naturen sätter upp. Malmö stad har som mål att hela staden ska vara fossilfri till 2030. Samtidigt rapporterar miljöredovisningarna att staden misslyckas på nästan samtliga utvecklingsområden. Det är uppenbart att vi inte kommer att nå målen med nuvarande takt. Istället krävs en radikal och handlingskraftig klimatpolitik som visar att Malmö stad vågar och kan gå före. Vi ska planera staden utifrån både miljö, jämlikhet och jämställdhet.

 

Färre bilar, fler cyklar

Malmö står inför stora utmaningar att ställa om sin trafik till effektiva hållbara transporter. Bilarna förflyttar få åt gången, ger utsläpp, tar stor plats i staden och bullrar. Vi vill ha en bilfri innerstad och minska privatbilismen till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik i hela staden. Vänsterpartiet arbetar för att byggandet av spårväg startar snarast i Malmö. Ett första steg är att bygga om busslinjerna till extra stora bussar. Bussarna kommer inte att klara kapaciteten för Malmös ökande befolkning på de stora linjerna. Täta turer och låga eller inga avgifter skulle göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Bussarnas framkomlighet ska gynnas genom fler separata bussfiler. Bilparkeringsplatserna inom Malmö ska i första hand vara för de boende. Vi vill minimera parkeringsplatser i centrum för arbetspendlare, och istället skapa inpendlarparkeringar i stadens utkant där p-avgiften ger gratis kollektivtrafik.

Genom en ombyggnad av trafikmiljön, med sänkta hastigheter i alla bostadsområden, skapas en säkrare, tryggare och mer tillgänglig stadsmiljö för alla, inte minst för barn, äldre och personer med funktionsvariation. Varutransporterna behöver samordnas och en omlastningscentral för varor som ska in till centrum bör anläggas i stadens utkant. Malmö stad ska upprätta en kommunal transporttjänst som kan sköta leveranser till och från staden. På så vis kan vi påverka fordonens miljöpåverkan och direkt säkerställa effektiviseringen i leveranserna. Miljözonerna i centrum måste utvecklas så att bara nyttotrafik med miljövänliga drivmedel får köra i centrum. Malmö stads tjänstefordon och arbetsfordon ska vara miljöklassade. Laddstationer för elbilar behöver byggas ut. Vi vill att kommunen ska stödja bilpooler med miljöklassade bilar. Vänsterpartiet är för miljöavgifter för bilar som kör i staden, det ger minskad biltrafik men också möjlighet till omfördelning av resurser från bil till kollektiv-, gång- och cykeltrafik. Vi vill skapa zoner kring alla skolor som ska vara helt bilfria.

 

Godstrafik

Malmö är en transitstad för godstrafik som kommer via hamnen och med godståg. För att minska den dramatiskt ökande godstrafiken på landsvägen behövs en ny omlastningsterminal och godsspår i hamnen för att växla långtradare och containers till båt och tåg. Blandad trafik med persontåg och godståg ökar riskerna för allvarliga olyckor i tätbefolkade områden av staden. Istället för mer godstrafik på Kontinentalbanan bör Malmö verka för att det yttre godsspåret byggs. Malmö stad måste begränsa transporter med farligt gods inom kommunens gränser, både när det gäller bil och järnväg.

 

Avgiftsfri kollektivtrafik

Malmö ska bli ett försöksområde för avgiftsfri kollektivtrafik. Genom solidarisk finansiering med skattemedel ökar jämlikheten och gör det möjligt för fler att åka mer. Tillsammans med Region Skåne, som ansvarar för kollektivtrafiken, ska Malmö vara drivande i utformningen av finansieringen. Malmö ska arbeta för en avgiftsfri kollektivtrafik.

 

Malmö är en cykelstad

Vänsterpartiet Malmö vill ge cyklismen ännu bättre förutsättningar så att andelen resor med cykel kan öka. Ett utbyggt hyrcykelsystem där hyrstationerna också finns i ytterområdena ger fler cyklister. Transporter med cykel tar bara en bråkdel av det utrymme som biltransporter tar och släpper till skillnad från bilarna inte ut några avgaser alls. För att Malmö ska bli en ännu bättre cykelstad vill vi att öka utbyggnaden av cykelleder och flerfiliga cykelstråk. I detta arbete kan det bilanpassade vägnätet få stå tillbaka till förmån för cyklarna.

 

Ett Malmö som leder energiomställningen

De energiresurser som är ändliga och orsakar mest miljöskador måste minska till förmån för förnyelsebar energi. Erfarenheter runt om i världen visar att områden som till större del producerar sin egen el snarare än att bygga stora kraftverk för regionen är snabbare på att ställa om till fossilfritt. Samtidigt minskas beroendet av energijättar som har tydliga ekonomiska intressen mot att ställa om sin verksamhet. Malmö ska verka för att bli helt självförsörjande på förnybar el och fjärrvärme. Produktionen ska ske i egen regi och kompletteras av lokal mikroproduktion. Vi behöver en blandning av fossilfria produktionstyper där hela livscykeln tas med i en miljökonsekvensanalys. Vi ska återta det privatiserade elnätet och anpassa det för en hållbar energidistribution. Genom privatiseringen av det kommunala bolaget Malmö Energi lämnade Malmö över el- och värmeproduktionen i staden till privata fossiljättar. Konsekvenserna av detta har lett till att staden tappat initiativförmåga att ställa om produktionen i en tid när vi behöver den som mest. Istället för att progressivt expandera fossilfri elproduktion, genomförs katastrofbeslut som återöppnandet av det fossilgaseldade Öresundsverket, som idag är Malmös största utsläppare av växthusgaser. Det är dags att Malmö kapar sitt beroende av privata företag och tar ledarskap över energiomställningen i staden. Genom att upprätta ett kommunalt energibolag som investerar i fossilfri el- och värmeproduktion återtar vi makten över omställningstakten. Malmö stad ska säga upp sina nuvarande leverantörsavtal och verka för att Öresundsverket stängs i sin nuvarande form.

 

Nej till utbyggd fossil infrastruktur

Runt om i landet pågår infrastrukturprojekt om att bygga ut terminaler för flytande fossilgas (LNG). Vi tar ställning emot all utbyggnad av fossila energislag. Malmö stad ska, med sina 27% ägande i Copenhagen-Malmö Port, blockera all utveckling av infrastruktur för fossila bränslen i stadens hamn.

 

Solenergi för alla – inte bara de som äger sitt hem

För den som äger sin bostad, är det idag möjligt att göra ROT-avdrag för installation av solpaneler på sitt tak. Därefter får den som säljer sin överskottsel till elnätet skattesubventioner. Det är naturligtvis positivt att uppmuntra enskilda att gå före i energiomställningen, men klimatföredöme ska inte vara begränsat till de som har råd. Malmö ska därför erbjuda hyreshus att installera kommunala solpaneler på taken där överskottet återbetalas till hyresgästerna.

 

Konsumtion och återvinning

I Sverige utgör konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser dubbelt så mycket som de produktionsbaserade inom landets gränser. Malmö stad bör komplettera miljöredovisningarna så att konsumtionen räknas in. Malmö stad ska anta en handlingsplan för att minska konsumtionen i staden och istället främja hållbarhet och omställning. En av samhällets stora avigsidor är soporna, som ska sorteras för återanvändning och återvinning. Målet är att all sortering ska ske hushållsnära. Biologisk behandling, t.ex. biogasproduktion, bör premieras i förhållande till sopförbränning. Det är viktigt att höja målen och prioritera sorteringen av matavfall. Vi vill öka tillgängligheten till och kvaliteten på återvinningsplatser för förpackningar. Vi vill öka förutsättningarna för fler typer av återvinning och återanvändning som ger miljönytta, till exempel textilåtervinning. Vi vill att Malmö stad gör upp en plan för att minska sin plastkonsumtion. När privata intressen styr sophämtningen är dess främsta mål att maximera vinstmarginaler vilket leder till en försämrad service, sämre arbetsvillkor och mindre miljönytta. Runt omkring i Europa återtar kommuner sin sophämtning och hantering till att drivas i gemensam ägo. Malmö stad ska verka för att VA SYD avslutar sina upphandlade avtal med entreprenörer och istället driva sophämtning i egen regi.

 

Återbruk och kollaborativ ekonomi

Miljökriserna synliggör det faktum att vi behöver avbryta nuvarande destruktiva tillväxtspiral och istället bygga upp strukturer som möjliggör en bättre resurshushållning och fördelning. En mycket liten del av hushållens resurser nyttjas i förhållande till miljökostnaden för att producera dem. Malmö stad ska underlätta och stödja utvecklingen av en kollaborativ ekonomi, där enskilda på ett organiserat vis låter resurser cirkulera mellan varandra utan vinstintresse. Malmö stad ska upprätta fysiska platser för delningspooler, allmänna verkstäder och återbrukscentraler i varje stadsdel. Malmö stad ska i budgeten avsätta ekonomiskt stöd för utveckling av icke-kommersiella strukturer för organisering av dessa resurser.

 

Hållbar mat

Inom en femtonårsperiod skall all jordbruksproduktion på Malmö stads ägor bedrivas ekologiskt. Nya arrendeavtal ska ges till arrendatorer som ställer om till ekologiskt jordbruk. Kommunen ska i upphandlingen använda de råvaror som produceras på de ekologiska gårdarna i stadens närhet. Malmö stad ska genom sina inköp till skolrestauranger och andra kommunala storkök öka efterfrågan på ekologiskt odlad och närproducerad mat. Den internationella solidariteten kräver att vi köper etiskt certifierade produkter. När Malmö stad lagar och serverar mat ska det alltid finnas en respekt för olika trosuppfattningar och personliga val gällande matens innehåll. Målet är minskad köttkonsumtion och en mer ekologisk, närproducerad och klimatsmart mat. Malmö stad ska ta fram en handlingsplan för minskad kött- och mejerikonsumtion i staden till förmån för växtbaserad mat.

Malmö stads egna verksamheter ska stegvis växla över till allt mer lokal växtbaserad mat. Andelen animaliebaserad mat ska minska med 40 % under den kommande mandatperioden, till samma nivå som gällde i början av 1990-talet. Tillagningskök ska ersätta uppvärmningskök i Malmö stads verksamheter och bespisningspersonal ska fortbildas för att öka kompetensen om växtbaserad mat och tillvaratagande av matsvinn. Oerhörda mängder mat slängs helt i onödan från butiker och storkök på grund av överskott. Matsvinn utgör ett stort miljöproblem då all energi som gått åt för att producera maten går till spillo. Matsvinnets miljöpåverkan kan till viss del kompenseras genom att den går till biobränsle, men det är fortfarande bättre för miljön om maten användes till det den var tänkt för. Malmö stad ska upprätta en kommunal uppsamlingsenhet som hämtar ätbar men överflödig mat som sedan distribuerar och fördelar den till solidaritetsinitiativ och folkkök villkorat att det görs utan vinstsyfte.

 

Hållbar stadsutveckling

Alla har rätt till vårt offentliga rum. Stadsplaneringens främsta uppgift är att föra staden mot ekologisk hållbarhet motverka segregation och öka tillgängligheten för alla grupper. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer. I vårt Malmö vill vi att Malmöbornas möjligheter att vara delaktiga i stadens utveckling avsevärt förbättras. I arbetet med den hållbara stadsutvecklingen ska ungdomar inkluderas, för att de ska vara en del av sin stad och sitt område. För att skapa likvärdiga rättigheter för kvinnor och män till det offentliga rummet krävs att all stadsplanering redovisar en tydlig konsekvensbeskrivning ur ett genusperspektiv. Arbetet med full tillgänglighet för personer med funktionsvariation måste intensifieras. När det gäller renhållning och snöröjning ska tillgängligheten för rullatorer, permobiler och barnvagnar prioriteras.

Malmös framtida utbyggnad ska ske på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt. Jordbruksmarken, en basresurs i kretsloppssamhället, bör inte tas i anspråk för byggnation, utan staden ska istället förtätas innanför Yttre Ringvägen. Malmö är och ska förbli en nära stad. Gifter i marken är ett stort problem, många tomter står därför outnyttjade. Vi vill omvandla gamla industriområden till nya bostadsområden. Vi anser att staten och kommunen ska samverka för att sanera tomterna. Ytterligare externa köpcentra ska inte anläggas inom Malmö stad, vi vill istället ha bostadsområden med närservice. När vi bygger nytt vill vi att 1 procent av budgeten ska gå till offentlig konstnärlig utsmyckning. En blandad stadsbebyggelse ger en tryggare stad och en mer levande stadsmiljö som är mycket mer trygghetsskapande än olika övervakningssystem. Kommunala lokaler ska kunna användas på olika sätt, t.ex. ska skollokaler vara öppna på kvällstid för föreningar och fritidsverksamheter. Trygghetsaspekten ska vara tydlig när det gäller belysning, buskage och annan offentlig miljö.

 

En grönare stad

Det är viktigt att fortsätta värna och etablera gröna stråk i form av parker, alléer, natur- och rekreationsområden som att bevara den biologiska mångfalden. Vår vision för ett grönare Malmö tar sin utgångspunkt i såväl naturvård, som sociala-, rättvise- samt hälsoskäl. Staden behöver i högre grad bli en plats för alla, också för andra än människor. Den biologiska mångfalden i staden ska öka – genom att skapa nya grönområden, sköta våra parker och andra grönområden för att ge utrymme åt biologisk mångfald. Öka tillgången på rekreationsområden – miljöer där annat än trafik- och marknadsintressen får utrymme.

Mer mat måste odlas i staden och kommunen bör ta större ansvar i den processen. En ätbar park skulle öka den biologiska mångfalden, överbrygga sociala strukturer, vara nyttigt i utbildningssyfte samt befästa Malmös position som en progressiv miljöstad. För övrigt ska ytor för stadsodling och kolonilotter skapas i befintlig bebyggelse och vara en självklarhet i all nybyggnation.

Havet är ett viktigt område för biologisk mångfald och en viktig mötesplats för människor från alla delar av staden. För att denna viktiga livskvalitet inte ska utarmas krävs en havspolitik med minskade utsläpp till havet.