Vänsterpartiet anser, att en meningsfull fritid är en grundläggande demokratisk rättighet för alla Malmöbor oberoende av klass, kön, ålder eller etnisk bakgrund. Det ska inte vara plånbokens tjocklek som avgör vem som får chans till kreativitet, fritid och idrott.

 

 

Stärk föreningarna

Människors delaktighet i föreningslivet och våra folkrörelser är en viktig del av demokratin. Vänsterpartiet vill uppmuntra ett allsidigt föreningsliv. Det samhälle vi har idag är ett resultat av folkrörelsers kamp, därför är bra villkor för föreningslivet grundläggande. Det är oroande att antalet föreningsaktiviteter sjunker. Kommunen måste i fortsatt dialog med medborgarna och föreningarna förbättra och vid behov förändra villkoren med syfte att stärka föreningslivet.

 

En meningsfull fritid är viktig för hälsan och demokratin

Alla Malmöbor har idag inte samma möjlighet till en meningsfull fritid. Vänsterpartiet vill förändra detta genom att riva hinder som t.ex. avgifter, långa transportsträckor och könsstereotypa mönster. Vi vill se till att aktiviteter och mötesplatser finns i hela staden. Ett aktivt föreningsliv är en förutsättning för demokratisk delaktighet och för att ohälsa inte ska uppstå.

 

Jämställd fritid

Flickor och pojkar ska ges samma rättigheter och möjligheter till en meningsfull fritid. Föreningarnas bidrag och villkor ska granskas ur ett jämställdhetsperspektiv. Kommunens fritidsgårdar och mötesplatser ska aktivt jobba med att både flickor och pojkar ges makt, resurser och utrymme. Det är idag fler pojkar än flickor som deltar. Verksamheten ska ha ett tydligt mål att genom organisation och innehåll prioritera flickors deltagande. Kommunens bolag ska ha ett tydligt jämställdhetsperspektiv vid sponsring av idrottsklubbar.

 

Jämlika förutsättningar för föreningslivet

Vi vet att förutsättningarna ser olika ut inom föreningslivet, där män, svenskhet och funktionalitet premieras. Vänsterpartiet vill förändra föreningsstödet så att nyetablerade föreningar har lättare att få information och stöd. Vi vill uppmuntra föreningar som arbetar med aktiviteter som är riktade till personer med funktionsnedsättning. Alla föreningar som får stöd av kommunen ska visa hur de arbetar mot diskriminering.

 

Värna breddidrotten

Både bredd- och elitidrotten behövs, men vi anser att kommunens uppgift är att särskilt värna om breddidrotten. Det ska vara lika förutsättningar för alla. Vänsterpartiet arbetar för en jämställd idrott, fri från rasism och homofobi.

 

Gemensamt ägande ger lägre hyror åt föreningarna

Bristen på lokaler begränsar organisations- och mötesfriheten. Öppna kommunala anläggningar garanterar både föreningsaktiva och andra Malmöbors behov. Med gemensamt ägande kan vi garantera låga hyror och entréavgifter som gör fritiden öppen för alla.

 

Fler mötesplatser och fritidsgårdar

Fritidsgårdar och andra mötesplatser är viktiga för demokratin och för att ta tillvara människors, speciellt barn och ungas, engagemang, kreativitet och vilja. De ska vara platser att mötas på, fria från kommersialisering, diskriminering och stereotypa normer. Vänsterpartiet vill satsa resurser på mötesplatserna så att personalen har möjlighet att skapa bärande relationer till de unga. Barn och ungdomar ska kunna påverka sina mötesplatser, och ses som resurser, inte som problem. Det behövs fler öppna mötesplatser där både unga och vuxna Malmöbor kan mötas, allaktivitetshus är ett bra exempel. Även för pensionärer och personer med funktionsnedsättning behövs fler mötesplatser med stimulerande aktiviteter. I ett samhälle som vårt, där inte alla känner sig trygga överallt på grund av diskriminering, är det angeläget att skapa frirum. HaBiTatQ, en mötesplats för HBTQ-ungdomar, är ett sådant frirum som ska stödjas.

 

Mer möjlighet till rörelse

För att kunna tillgodose barns behov av rörelse krävs satsningar i hela staden, speciellt viktigt är att upplåta ytor i tätbebyggda delar av staden. Det krävs en utbyggnad av lekplatser för de små barnen, spontanidrottsplatser, parker och idrottsanläggningar som kan användas både av föreningar och spontant av människor som vill träffas och idrotta. Resurser ska fördelas efter behov och vid underhåll eller nybyggnation ska särskilt miljonprogramsområdenas behov beaktas. Vänsterpartiet vill att skolbyggnader och skolgårdar används mer aktivt på kvällar och helger. Simkunnigheten är låg i Malmö, därför ska kommunen erbjuda gratis sommarsimskola till alla som inte kan simma.