För Vänsterpartiet går folkhälso-, vård- och omsorgspolitiken ut på att ge människor mer lika förutsättningar till ett gott liv. Vårt mål för folkhälsoarbetet är att hälsotillståndet i första hand ska förbättras för dem som har sämst hälsa. En förutsättning för en bra vård och för en bra arbetsmiljö är att det finns tillräckligt med personal. Vänsterpartiet arbetar därför för att styra resurserna till ökad personalbemanning i vård- och omsorgssektorn. Vänsterpartiet höjer hellre skatten än drar ner på välfärden och motsätter oss allt vinstuttag från välfärden.

 

 

En feministisk, antirasistisk och jämlik vård och omsorg

Samhället ska utformas så att personer med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning är fullt ut delaktiga. Äldre och personer med funktionsnedsättning är resurser i samhället och deras livserfarenhet och kunskap ska tas tillvara i samhällsbyggandet. Då krävs en utbyggd välfärd som kommer alla till del, en omsorg som tar hänsyn till den enskildes behov. Äldre och personer med funktionsnedsättning har rätt att få stöd på ett språk de förstår och möta respekt för sina livsval och bakgrunder. Omsorgen fördelas idag ojämlikt mellan män och kvinnor. För att motverka det vill Vänsterpartiet att biståndshandläggare ska få utbildning kring genusfrågor. Det är i första hand brukarens behov och ekonomi styra vilka insatser som erbjuds, inte ursprung eller kön.

Samhället har det övergripande ansvaret för vård och omsorg. Vi accepterar inte att anhöriga, mest kvinnor, utnyttjas som gratis vårdpersonal. De som ändå vårdar någon närstående i hemmet ska ha möjlighet till stöd och regelbunden avlastning. Kvinnor är trippelt beroende av vård- och omsorgssektorn, som arbetstagare, som anhörigvårdare och som brukare.

Personer med utländsk bakgrund utnyttjar välfärdstjänster i lägre grad än andra. Det är därför viktigt att initiativ tas för att bättre erbjuda vård och omsorg till alla, samt att motverka risker för diskriminering av rasifierade kommuninvånare.

 

Personalen är grunden

Personalen är verksamhetens främsta resurs. Vi inser att det krävs stora satsningar. Vi vill anställa fler, ta bort otrygga anställningar och öka personalinflytandet. Genom bra anställningsvillkor och löner blir det lättare att rekrytera personal och högre kvalitet på vården. Vi vill garantera alla som går undersköterskeutbildningen en tillsvidareanställning på heltid. Vi vill värna rätten att anmäla missförhållanden utan att det påverkar anställningstryggheten, det ska även gälla tim- och visstidsanställda. Privatiseringarna inom assistansverksamheten har lett till fler otrygga anställningar och miljardvinster för företagen på skattebetalarnas, personalens och brukarnas bekostnad. Vi ser därför återkommunalisering av detta område som prioriterat.

 

Bryt ofrivillig isolering

I Vänsterpartiets Malmö vill vi bryta ofrivillig isolering. Därför vill vi utveckla fler typer av boenden som fler kan ha tillgång till och ha en välfungerande färdtjänst. Mötesplatser och kommunalt bekostad ledsagning för äldre är viktiga insatser för att höja livskvaliteten. Äldre med utländsk bakgrund kan behöva särskilda mötesplatser där deras modersmål talas och vårdinsatser av personal med matchande språkkunskaper.

 

Brukarinflytande

I Vänsterpartiets Malmö vill vi att brukarnas behov ska stå i centrum. Malmö stad ska därför arbeta aktivt med brukarinflytande, både genom att stödja gruppens ideella organisationer och genom att systematiskt fråga brukarna om deras uppfattning. Brukarnas ideella föreningar gör ett ovärderligt arbete och det vill vi att kommunen ska stödja och uppvärdera.

 

Trygg och säker hemtjänst i offentlig regi

I Vänsterpartiets Malmö drivs vården i offentlig regi. Vårdpersonalen har ett helhetsansvar för vårdtagarna, med tid för omvårdnad och hjälp med matlagning, och de äldre har möjlighet att påverka vad de äter. Vi vill ha ett generöst bostadsanpassningsbidrag för att bostäder ska kunna anpassas för att underlätta kvarboende och för att förhindra skador och fallolyckor. När det byggs nytt ska funktionsvariation och åldrandet beaktas.

 

Äldreomsorg ska utgå från de äldres specifika behov

Hemtjänst och särskilda boende ska anpassas för olika gruppers behov. Kvaliteten på vården ska vara styrande, inte kostnaderna. Äldre ska känna sig trygga med få, för dem kända personer från hemtjänsten och själva styra de dagliga insatserna mer. Det behövs speciella insatser för till exempel dementa. Tillgång till geriatriker, rehabiliteringspersonal, undersköterskor, skötare och annan personal i tillräcklig omfattning ska garanteras. Den kommunala hemsjukvården bör bli avgiftsfri för alla över 85 år, samtidigt som öppenvården för dem blir avgiftsfri. Det är viktigt för äldre med stora vårdbehov. Vi vill ha helhetssyn på vården – inte en uppdelning i olika moment. Det förutsätter att alla länkar i vårdkedjan samarbetar och kommunicerar. Vi vill ha fler mellanvårdsformer som till exempel trygghetsboende och avlastningsplatser. Alla anställda inom vård och omsorg behöver en ordentlig grundutbildning, kontinuerlig fortbildning och tillgång till handledning.

 

Funktionsvariationer ska vara en del av samhället

Kommunen har ett stort ansvar att realisera den lagstiftning som garanterar rätten till delaktighet – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den personliga assistansen är nödvändig för många människors rätt till ett bra liv, neddragningarna och inom detta område samt kampen mellan kommun och stat vem som ska betala drabbar många negativt. Vi vill se att den enskildes rätt till assistans är ett prioriterat område.

Alla kommunala beslut ska ha ett tillgänglighetsperspektiv, det gäller boenden, stadsplanering, lekplatser, kulturarrangemang med mera. Speciellt viktigt är det att ha ett barnperspektiv för barn med funktionsnedsättning. Förutsättningen för delaktighet på riktigt är att LSS-handläggare har tid att ha tät kontakt med brukarna. Det behövs för att kunna ge insatser efter brukarnas egna behov, som rätt till kontaktpersoner och ledsagare som även jobbar kvällar och helger. LSS-boenden ska byggas efter behov. Vänsterpartiet värnar LSS-lagstiftningen men vi ser med oro på hur övriga samhället ibland träder undan då en person fått rätt till LSS. Personer inom LSS-kretsen har, som alla andra, rätt till delaktighet i hela samhället. Det är viktigt att alla som möter brukarna har ett bra bemötande, detta säkerställs med regelbundna fortbildningsinsatser. Personer inom LSS har rätt till daglig verksamhet, det är viktigt att den håller en hög kvalitet. Aktivitetsersättningen som betalas ut inom dagligverksamhet behöver höjas. Det är också viktigt att de som kan gå vidare till ett arbete utanför daglig verksamhet verkligen får möjlighet till det. Ökat samspel och bättre kommunikation mellan socialtjänst, psykiatri och andra insatser runt brukaren. Boendestöd för personer med lindriga neuropsykologiska sjukdomar som bor i egen lägenhet behövs.

Fler mötesplatser för personer med psykisk funktionsvariation bör inrättas. Färdtjänsten är viktig för att personer som av olika skäl inte kan använda kollektivtrafik får möjlighet att resa. Färdtjänstens specialfordon och beställningscentralen ska vara helt i kommunal regi.

 

Individ- och familjeomsorg, vårt skyddsnät

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i ekonomisk eller social kris. Socialtjänsten sysslar till stor del med myndighetsutövning och har stor makt över brukarna. Vid myndighetsutövning är det extra viktigt att personalen arbetar mot fördomar och har kompetens att möta och förstå olika sätt att leva på. Vi vill därför satsa på kontinuerlig kompetensutveckling gällande vård, bemötande, HBTQ, genus, rasism och språk. Vi vill säkerställa tillgång på språk- och ämneskompetenta tolkar. Det är en förutsättning för medborgarnas rättssäkerhet och jämlikhet i kontakt med myndigheterna. Det är viktigt att politiskt möjliggöra de resurser och den arbetsmiljö som individ- och familjeomsorg behöver för att motverka användandet av kontroll och bestraffningar. Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett socialt hållbart Malmö. Malmös socialtjänst har alldeles för litet utrymme att arbeta förebyggande. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser här för vi vet att det minskar enskilt lidande och i längden även är bättre för vår gemensamma ekonomi.

 

Arbetsmiljön inom socialtjänsten

Socialtjänsten i dagens Malmö är underbemannad. Vi vill se fler socialsekreterare, bättre arbetsmiljö och stöd för personalens professionalitet. Vi vill att Malmö Stad som arbetsgivare ska ha ett tätare samarbete med fackliga organisationer och skyddsombud, och att resurserna motsvarar kraven i verksamheten. Personalen måste ges möjlighet att göra ett bra jobb. Det blir bättre för brukaren, den anställda och samhället i stort.

 

Försörjningsstöd – vårt ekonomiska skyddsnät

Alla människor har rätt till ett gott liv. De som är beroende av samhällets stöd för sin dagliga försörjning, ska ha rätt till ett värdigt liv och möjlighet att råda över sin ekonomi. I kontakten med socialtjänsten är individen i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. Vänsterpartiet vill utveckla ett system för klagomålshantering där socialtjänstens brukare kan känna sig trygga i att klaga utan rädsla för repressalier. Ekonomin hindrar många barn och vuxna att delta i fritidsaktiviteter som idrott och kultur. Barnets bästa enligt socialtjänstlagen måste respekteras, inte endast i teorin, utan i mötet med barn och barnfamiljer. Vänsterpartiet vill höja försörjningsstödsnormen för barnfamiljer i Malmö.

 

Missbruksvård

Kampen mot missbruk är ett samhällsansvar. Kommunen bör på alla sätt verka för att människor inte fastnar i missbruk och att de som gjort det får professionell hjälp och vård. Rätten till vård får inte ifrågasättas och ska erbjudas så att kvinnor och män har lika möjligheter att bli fria från missbruk. Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte minst till barnen. Socialtjänsten och sjukvården ska stödja och samarbeta med brukarorganisationer och självhjälpsgrupper. Socialtjänsten ska ha resurser att göra individuella uppföljningar.

 

Stöd till barn och ungdomar

Många barn befinner sig dagligen i en påfrestande uppväxtmiljö, där de utsätts för misshandel, bevittnar våld mot sin ena förälder och/eller får ta konsekvenser av missbruk i familjen. Det finns barn och ungdomar som utsätter andra för brott och sig själva för allvarliga risker. Anmälningar om barn som far illa måste tas på allvar, liksom barns behov av stöd och skydd. Det förebyggande arbetet får aldrig stå tillbaka för tvångsinsatser och omhändertaganden. Barn och ungdomar, speciellt de med utländsk bakgrund, blir ofta skuldbelagda. Socialarbetare för ungdomar arbetar för att nå ungdomar i deras vardagsmiljö, vi vill att det arbetet fördjupas. Det är viktigt att de som arbetar med barn och unga i socialtjänsten har genus- och HBTQ-kompetens.

 

Samhällsplanering för social hållbarhet

Socialtjänsten har ett viktigt ansvar för att sociala, och inte bara ekonomiska aspekter, vägs in i samhällsplaneringen. Vi vill förverkliga många av de förslag som Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö tagit fram. Kommissionen pekar på vikten av en social investeringspolitik och samhällets ansvar för att upprätthålla och utveckla en bra välfärd som kommer alla till del. En social investeringspolitik innebär att satsningar görs för att förhindra ohälsa och ekonomiska konsekvenser längre fram. Den sociala dimensionen av samhällsplanering är viktig. För att samhället ska kunna utvecklas och den enskildes rätt till ett bra liv ska kunna uppnås måste vi satsa på preventiva insatser. Vi vill skapa ett samhälle som är byggt för människan och inte för den enskildes girighet.

 

Motverka våld i nära relationer

Våld i nära relationer är en av de yttersta konsekvenserna av vårt patriarkala samhälle. Alla kommunens förvaltningar måste därför ha kunskap om denna fråga för att de ska kunna agera förebyggande och uppmärksamma när någon blir utsatt. För de som har blivit utsatta har Malmö stad ett bra handlingsprogram mot våld mot kvinnor. Arbetet med att förverkliga detta ska fortsätta. I det arbetet vill vi att missbrukande kvinnors utsatthet och våldet i samkönade relationer särskilt bör uppmärksammas. Vi vill öka samarbetet och det ekonomiska stödet till kvinno-, trans- och tjejjourer.

 

Bekämpa våld och otrygghet

Sverige har länge varit ett land med lägre kriminalitet än andra länder. Det har en direkt koppling till att vi haft ett starkt välfärdssamhälle med relativt små klyftor. Idag förändras det i rasande tempo och klyftorna ökar och med dem också otryggheten och våldet. Jämlikhet är den bästa medicinen mot kriminalitet. Att fler människor känner sig inkluderade i vårt gemensamma samhälle skapar en trygg stad. Det är ett fåtal som står för de mesta av våldet i Malmös gaturum. Vänsterpartiet vill fokusera insatser på dessa individer så att de får hjälp att lämna det kriminella livet. Vi ser också att en öppen stad där människor rör sig är mycket effektivare än övervakning och kontroll. Socialt förebyggande arbete har länge fått stå tillbaka i budgetprioriteringar, vi vill lyfta fram det arbetet som avgörande för att skapa en trygg stad för alla. Vi vill också stärka det feministiska brottsförebyggande arbetet då vi vet att machoideal och destruktiva maskulinitetsnormer bidrar till ökade nivåer av våldsbrott.