Vänsterpartiet i Malmö arbetar för en förskola och skola vars främsta mål är att utveckla eleverna till kritiskt tänkande individer. En förskola och skola som utplånar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning eller religion. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften. 

 

Allas rätt till kunskap

En jämlik och demokratisk skola innebär att kritiskt tänkande uppmuntras och att det finns en tilltro till människors förmåga och rätt att tillsammans skapa och försvara ett demokratiskt samhälle. Skolan ska ge kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skeden. Det innebär att skolan är till för eleverna och inte för samhällets behov av att sortera människor för kommande uppgifter i klassamhället. Barn kommer till förskolan och skolan med olika förutsättningar, skillnader som skolan ska kompensera för. Klass, kön och etnicitet utgör inget hinder för lärande, däremot kan olika bakgrund göra att det krävs olika arbetssätt för att nå målen.

Vänsterpartiet har en bred kunskapssyn. De olika skolformerna från förskola till vuxenutbildning har alla såväl en demokratisk som en pedagogisk uppgift. Lärande sker även utanför skolan i många olika sammanhang och en viktig uppgift för skolan är att ge varje elev chans att få utveckla den unika kunskapen. Skolan har inte monopol på att vara kunskapsskapande. Förskolan och skolan måste präglas av ett interkulturellt arbetssätt där människors olikheter ses som en resurs, det gäller både klass, kön och etnicitet.

Elevinflytande och elevers egen organisering är viktigt för lärandet. Elever ska möta jämlikhet, solidaritet och demokrati. Alla skolor ska ha en sekulär grund. De vuxnas makt måste synliggöras och problematiseras. Skolan ska vara en plats där barn som annars inte skulle mötas möts. Alla barn och unga ska ges förutsättningar att vara tillsammans i skolan. En skola för alla bygger på att resurser fördelas efter behov. Simkunnigheten är låg bland Malmös barn. Skolan har här ett ansvar att tillgodose att alla Malmös barn får så mycket simundervisning så att de blir simkunniga.

 

En jämlik skola utan vinst på barn

Vänsterpartiet ser ett stort värde i att blanda människor med olika bakgrunder i en för alla gemensam skola och förskola. Privatiseringar och det fria skolvalet har slagit sönder enhetsskolan och ökat segregationen. En segregerad skola ökar klassklyftor och cementerar klasskillnader. Vi vill därför utveckla skolans pedagogik inom den kommunala skolan med olika alternativ, så att alla elever kan tillägna sig kunskap på det sätt som passar dem. Vägen dit är inte privatiseringar – tvärtom. Många privata friskolor går med oerhörda vinster, pengar som delas ut till skolornas ägare. I friskolorna är lärartätheten lägre, fler lärare är outbildade och friskolorna väljer resursstarka elever. Det spär på segregationen ytterligare. Det allt större antalet privata skolor är ett ökande problem för kommunen. De kommunala skolorna har i motsats till de privata skolorna skyldighet att ta ansvar för alla barn. Vänsterpartiet vill ha en sammanhållen skola där bra undervisning anpassad till eleven garanteras – det ska inte handla om ifall man valt ”rätt” skola eller inte.

 

Mer personal i förskola och skola

En bra förskola och skola kräver utbildad personal med goda arbetsförhållanden. Vi vill satsa på kompetensutveckling och ökad personaltäthet. Personalen är verksamhetens främsta resurs, därför ska personaldemokratin öka. Vi vill införa vikariepooler så att personalen får tryggare arbetsförhållanden, så att bemanningen och kvaliteten säkerställs. Mångfalden bland eleverna och barnen ska också finnas i lärarkåren och språkkompetens ska vara en merit på alla befattningar. Lärare ska i första hand arbeta med elevernas lärande. En bra pedagogisk verksamhet i förskola och skola kräver att personalen befrias från onödig byråkrati och garanteras tid för planering och kompetensutveckling.

 

Feministiska perspektiv i förskola och skola

Olika förväntningar och krav ställs på flickor och pojkar. Vem som tar och ges utrymme i klassrummet, skillnader i betyg och den psykiska hälsan ser olika ut på grund av kön. I arbetet med att utplåna könsorättvisor är genuspedagogik viktigt. Genuspedagogiken ger barnen många möjligheter istället för traditionellt begränsade. Lärare och rektorer ska utbildas i feminism och HBTQ-frågor. Ett aktivt jämställdhetsarbete är också bland de viktigaste insatserna för att förebygga sexuellt våld och sexuella trakasserier. Vänsterpartiet vill se nolltolerans mot sexuella trakasserier i skolan det innebär bland annat ett förstärkt arbete med sexualundervisningen, förstärkt kuratorstöd och elevhälsa samt aktivt strukturerat arbete mot sexuella trakasserier på varje skola. Alla tjejer och transpersoner ska erbjudas feministiskt självförsvar i grundskolans senare år, och det ska vara en valbar kurs på gymnasieskolan. När tjejerna har feministiskt självförsvar ska pojkarna få undervisning i feminism och genus.

 

Psykosocial hälsa

Många elever, främst tjejer, mår dåligt av prestationskulturen i skolan. Vi vill därför satsa mer på elevhälsan och ge skolorna i uppdrag att lägga upp undervisningen så att psykosocial ohälsa minskar.

 

Antirasism och HBTQ i förskola och skola

Olika familjer ser olika ut och detta ska avspegla sig i förskolans och skolans verksamhet. Vi vill se ett aktivt arbete för att synliggöra andra familjeformer än den traditionella kärnfamiljen. Det är viktigt att spegla olika barns erfarenheter och säkerställa att barnen slipper möta rasistiska stereotyper i förskolan och skolan. För att förstå rasism och homofobi är det centralt att det på förskolor och skolor diskuteras och lyfts fram olika sätt att leva och olika gruppers historia. Genuspedagoger är värdefulla för de bidrar med verktyg till personal i förskolan och skolan att ge barn fler möjligheter än de stereotypa. Arbetet mot rasism och homofobi handlar för Vänsterpartiet också om att garantera en miljö fri från diskriminering i allt från skolmaterial till skolvardagen generellt.

 

Förskolan och skolan ska vara bra arbetsplatser

Förskolan och skolan är arbetsplatser för såväl personal som barn och det krävs en bra och trygg arbetsmiljö. Barnen ska ha rätt till utbildad personal och behöriga lärare. Fortbildning för personal är viktigt. I skolan behövs inte bara lärare utan även annan personal som skolsköterskor, kuratorer, studievägledare, administratörer, vaktmästare med flera. All skolpersonal är viktig för att skapa en bra skolmiljö. Vänsterpartiet vill satsa på ökad personaldemokrati i förskola och skola.

 

Rätt till identitet, rätt till språk

Malmö är en stad där omkring hälften av alla barn under 18 år har ett annat modersmål än svenska. Det är en resurs vi måste ta tillvara. Alla elever har rätt till undervisning på lika villkor och därför vill vi att alla ska få undervisningen på ett språk man förstår. Språket är en rättighet som inte ska kunna villkoras. Rätten till modersmål handlar om rätten till sin identitet. Vi vill därför att regeln om att det måste finnas fem barn i en språkgrupp för att modersmål ska ges tas bort. En bra språkförståelse på modersmålet är en förutsättning för lärande. Vi vill att undervisning i och på modersmålet samt studiehandledning på modersmålet ska vara en integrerad del av den ordinarie verksamheten. Alla förskolor och skolor måste se flerspråkigheten som en resurs. Det är viktigt att bedriva flerspråkig undervisning för att få aktivt flerspråkiga medborgare. Vi vill stärka modersmålsstödet redan från förskolan. Vänsterpartiet anser att även förskolebarn har rätt till modersmålsstöd med pedagoger som kan språket.

 

Lärande för hållbar utveckling

Den svenska förskolan och skolan har ett demokratiskt uppdrag. Genom undervisning som utgår från helheter och sammanhang samt undervisning kopplad till verkligheten skapar vi motivation. Olika arbetssätt för att kombinera arbetet med helheter och autentiskt lärande är utomhuspedagogik, äventyrspedagogik och kulturpedagogik. Det gemensamma för dessa är att delar av undervisningen sker utanför klassrummet och där platsen som undervisningen sker på är viktig för lärandet. Vi vill satsa resurser på ett antal pedagogiska resurscentrum där lärare kan åka med sina elever för att få inspiration i undervisningen.

 

Makt och inflytande för barn och elever

Vänsterpartiet vill ha en förskola och skola där barn och elever har reell makt att påverka innehållet i verksamheten. Ju äldre eleverna blir ju mer inflytande och makt ska de ges i skolan, så utvecklas demokratin. Gymnasieelever ska ges inflytande över såväl arbetsmiljö, undervisningens innehåll och upplägg samt verksamhetens utformning. Skolan ska möjliggöra och stödja elevers självorganisering för en skola fri från sexism, rasism och homofobi.

 

Förskola för barnens skull

Förskolan är till för barnens skull och tillgången ska därför inte avgöras av föräldrarnas situation på arbetsmarknaden. Alla barn ska ha rätt till minst 30 timmars förskola i veckan. Det är dessutom en kvalitetsförbättring för verksamheten när barn inte delar på platser, vilket är konsekvensen med dagens 15-timmarsregel. Vänsterpartiet vill öka tillgången till förskola på obekväm arbetstid, allt fler arbetar kvällar, nätter och helger. Kommunens öppna förskolor är en viktig verksamhet för både barn och föräldrar som vi vill fortsätta att satsa på.

 

Förskola med plats för alla

Förskolan utgör grunden för den fortsatta utbildningen. Olika pedagogiska alternativ ska rymmas inom de kommunala förskolorna. Det övergripande målet är att stötta barnen i deras utveckling till självständiga trygga individer. Lekens betydelse är central. Lärandet i förskolan ska vara lustfyllt, det handlar om att utveckla kreativitet och nyfikenhet. Vårt mål är att förskolan ska byggas ut så att alla som vill ska få en plats i en förskola nära hemmet vid den tidpunkt föräldrarna önskar. För de som kommer från studieovana hem har förskolan och skolan ett särskilt ansvar. En kvalitativt bra förskola är viktig för att utjämna skillnader utifrån föräldrarnas utbildningsbakgrund. Vi vill ha små barngrupper, där de vuxna kan se alla barn och möta deras behov. Det är viktigt med en hög personaltäthet. Vi vill satsa på utemiljön i förskolan och på att utveckla pedagogiken både ute och inne. Förskolorna ska ha en hög kvalitet när det gäller miljö och byggstandard och vi prioriterar ett ekologiskt byggande. Vänsterpartiet är starkt kritiskt till att en stor del av barnen i Malmös förskolor tvingas vistas på förskolor med undermåliga och allt för små lekytor.

 

Öppna förskolan

Öppna förskolor är mycket en viktig mötesplats för föräldrar och barn. Särskilt i en stad som Malmö med hög barnfattigdom. De öppna förskolorna fungerar ofta som en bro in till den ordinarie förskolan när barnet blivit lite äldre. Vänsterpartiet vill satsa på fler öppna förskolor och säkerställa att de arbetar aktivt med både med genus och HBTQ-perspektiv.

 

Progressiv barnomsorgsavgift

I Malmö har vi nu progressiv barnomsorgstaxa så att tillgången till förskola inte ska vara beroende av föräldrarnas ekonomi. Vänsterpartiet vill göra den mer progressiv, att låginkomsttagare betalar lägre eller ingen avgift, vårt mål är att till slut kunna erbjuda helt avgiftsfri förskola.

 

Vi vill att skolan ser framåt – inte blickar bakåt

De senaste åren har det skett en utveckling mot en mer kontrollerande och bestraffande skola. Vi vill istället ha en skola där alla ges möjlighet att ta del av undervisningen på lika villkor och där alla ges en bred bas med möjlighet att studera vidare. Vi vill se en ökad dialog mellan hem och skola och att eleverna ges mer inflytande i skolan.

 

Ansvar och trygghet

Alla barn lär inte på samma sätt, därför behövs olika pedagogiska alternativ inom de kommunala skolorna. Barnens trygghet ökar om de går i små skolor med max 500 elever och med ett tydligt spår från förskoleklass till skolår 9. Vårt mål är att alla barn ska ha gångavstånd till skolan.

 

Specialpedagogiskt stöd

Elever i behov av särskilt stöd ska erbjudas detta och det ska organiseras så att eleverna har en nära kontakt med sin ordinarie klass. Särskoleverksamheten ska finnas integrerad i grundskolorna.

 

Satsa på skolbarnomsorgen

Vänsterpartiet vill satsa mer resurser på skolbarnomsorgen för att det ska finnas möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhet och garantera barnens rätt till en meningsfull fritid. Antalet barn i grupperna måste minskas. Vi vill att rätten till skolbarnomsorg även ska gälla arbetslösas och föräldraledigas barn.

 

Elevers arbetsmiljö

Barn i skolan har samma behov och rätt som vuxna till en god arbetsmiljö. Lokalerna ska utformas så att verksamheten fungerar väl ur elevernas perspektiv. Verksamheten ska organiseras så att stress, anonymitet och olika typer av förtryck motverkas. Måltider i skolan ska präglas av lugn och ro. Elevhälsovården måste vara ett stöd för barnen både i deras skolvardag och personliga utveckling och ha kompetens att bemöta barn från olika familjekonstellationer, länder och samhällsklasser.

Det finns en stor grupp elever som har svårt att nå målen i skolan. De som har svårast att nå goda resultat kommer ofta från hem utan studievana. Stressen ökar i de senare skolåren. Det är viktigt att lärarna får möjlighet att prioritera tid med eleverna. En samlad skoldag, med skola och fritidshem i samverkan, utgör en helhet för barnen.

 

Nej till läxor

Det är skolan som ska ta ansvar för undervisningen och att eleverna får de kunskaper de har rätt till. När ansvaret för undervisningen förskjuts mot hemmet ökar segregationen. Eleverna ska ha professionellt stöd till sitt lärande. Läxor förlänger skoldagen för eleven och minskar ofta lusten att lära. Fritidsintressen, vänner och familj utgör centrala delar för barns och ungas uppväxt och måste också ges utrymme. I Vänsterpartiets Malmö klarar skolan sitt uppdrag på skoltid och hemläxor ska inte finnas. I de fall eleverna inte hinner med sitt skolarbete på skoltid måste alla skolor erbjuda läxhjälp. Skolan får inte förlita sig på att föräldrarna kan ge det stödet.

 

Avgiftsfri utbildning

Skolverksamheten ska vara avgiftsfri. Inga former av smygavgifter, som till exempel busspengar eller matsäck till utflykten, ska accepteras.

 

En skola där alla känner sig hemma

Vi vill bygga en skola där varje barn kan känna sig hemma och vara sig själv tillsammans med andra oavsett klassbakgrund, var man är född, kön, sexualitet och om man är troende eller icke-troende. Sex- och samlevnadsundervisning ska förbättras i skolan – den ska utökas, ges från tidigare åldrar och ges kontinuerligt i alla årskurser. Det ska inte enbart inriktas på biologi och anatomi utan fokusera på relationer, känslor och könsroller. Så skapar vi förutsättningar för ett samhälle fritt från sexism, trans- och homofobi. Religionsfrihet innebär att skolorna ska vara fri från all religiös påverkan, där ska ges en kunskap om olika religioner, men religiös påverka ska inte ske.

Skolan ska ge en likvärdig utbildning baserad på vetenskaplig kunskap för alla barn oavsett religiös tro och undervisningen ska inte grundas på en specifik religion. Föräldramedverkan är en viktig faktor för att en skola ska fungera bra. Många föräldrar känner sig inte inkluderade av olika anledningar. En viktig faktor är språket. Vänsterpartiet anser därför att språkkompetens i det språk, utöver svenskan; som talas mest i det område där skolan ligger ska vara en merit vid rektorstillrekrytering. Det dessutom ett sätt att motverka diskrimineringen på arbetsmarknaden.

 

Kultur i skolan

Alla skolor ska utveckla den skapande verksamheten, musik, konst och litteratur ska få större plats i undervisningen. Skolan har ett stort ansvar för barns tillgång till kultur. Vi vill öka resurserna för att skolorna ska kunna erbjuda t.ex. film- och teaterbesök, samt för att i modersmålsundervisningen kunna bjuda in författare och kulturutövare som gäster.

 

Kunskap för alla i gymnasieskolan

Kunskap och bildning ska vara tillgänglig för alla. Oavsett om man går på praktiska eller teoretiska program måste utbildningen innebära många möjligheter och ge förutsättningar för en god yrkeskompetens samt ett aktivt deltagande i samhällslivet. Alla gymnasieprogram måste ge behörighet till vidare studier. Normen på de kommunala gymnasieskolorna ska vara att alla elever ges högskolebehörighet. Det val som görs som ung tonåring ska skapa förutsättningar, inte stänga dörrar. Vänsterpartiet arbetar för att fler hantverksutbildningar och andra praktiska yrkesutbildningar skapas på gymnasienivå och att kommunen aktivt arbetar för att få fler elever att välja dem.

 

Mötas i skolan

Dagens gymnasieskola i Malmö präglas tyvärr av en stark uppdelning och är organiserad på ett sätt som förstärker segregationen gällande såväl kön, klass som etnicitet. Detta har delvis sin grund i den gymnasieorganisationen som innebär att många skolor blivit renodlat studie- respektive yrkesförberedande, något som vi vill förändra. Gymnasieorganisationen och antagningssystemet ska utformas på ett sätt som medvetet blandar elever med olika klassbakgrund, kön och etnicitet. Det fria skolsöket till gymnasieskolor leder till att elever inte får plats i sin hemkommuns gymnasieskolor, utan tvingas välja en annan kommun, eller en privat. Vänsterpartiet vill att elever från Malmö ska garanteras plats på en kommunal gymnasieskola inom kommunen.

 

Vuxenutbildning – en ny chans

Alla har rätt att utvecklas och förkovra sig under hela sitt liv oavsett kön, ålder, klass eller etnicitet. Bra utbildning är ett sätt att minska klyftorna. Kommunens vuxenutbildning bör satsa på uppsökande verksamhet i sin studie- och yrkesvägledning för att kunna nå de Malmöbor som har de största behoven.

Validering av tidigare utbildning och yrkeserfarenhet är en rättvisefråga. Validering är viktig för Malmöbor med utländska utbildningar, men metoden lämpar sig lika väl för vidareutbildning av kommunens befintligt anställda. Detta gäller särskilt i yrken med företrädesvis lågavlönade kvinnor med kort utbildningstid som har en gedigen yrkeserfarenhet. Vuxenutbildning kan anpassas efter arbetslivets och människors förutsättningar istället för att göra tvärtom. Lärande på arbetsplatsen, ett kompetensutvecklingsprogram som innebär att personal får studera och uppgradera sin behörighet under arbetstid, är ett exempel som finns i Malmö.

 

SFI som passar alla

Malmö stad har upphandlat en stor del av undervisningen i svenska för invandrare (SFI) som bedrivs i staden. Upphandlingsförfarandet har visat sig vara kostnadsdrivande samtidigt som resultaten är förhållandevis dåliga. Ett långsiktigt kvalitetsarbete kan bedrivas lättare om SFI-undervisningen bedrivs i kommunens egen organisation, med stort elev- och personalinflytande. Det är också viktigt att SFI-undervisning kan kombineras med studier i andra ämnen och arbetsmarknadsaktiviteter. SFI-utbildningen ska både ge ett yrkesspråk och ha ett demokratiskt medborgarperspektiv. SFI-verksamheten måste organiseras i mindre enheter på olika skolor i kommunen. Vi vill satsa mer ekonomiska resurser på SFI och säkerställa kvaliteten.

SFI-undervisningen behöver ett förstärkt genusperspektiv. I samhället finns föreställningar om att kvinnor från andra länder inte arbetar och det begränsar tillgången till SFI. Alla har rätt till SFI och alla har rätt till vägledning till ett arbete.