Bostaden ska vara en grundläggande social rättighet och en del av den välfärdspolitiken, inte en handelsvara som i dag. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer mellan bostadsområden. I vår stad ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs för att möjliggöra en blandad stad. Vi vill ställa högre krav än i dag på att privata aktörer att bygga hyresrätter.

 

Bostad – en mänsklig rättighet

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för en hållbar ekonomisk och social utveckling samt situationen på arbetsmarknaden. Statens ansvar är att skapa lagar och ekonomiska förutsättningar, medan kommunens ansvar ligger i planering och utveckling av bostadsområden. I bostadsbristens Malmö har bostaden blivit en klassfråga; människors möjlighet att få en egen bostad beror på plånbokens storlek och kontakter. Diskriminering och rasism leder till att alltfler utestängs från rätten till bostad. Bostadsmarknaden präglas också av patriarkala strukturer. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och anti-rasistiskt perspektiv. För att säkra ett rättvist boende säger vi nej till utförsäljning av det kommunala bostadsbolaget och kommunal mark. Kommunalt ägande av den marken är en förutsättning för att säkerställa en demokratisk stadsplanering. Den stora utmaningen i Malmö är att få fram bostäder för familjer som inte har ekonomiska möjligheter att betala de hyror som marknaden kräver. Det är också viktigt att vi får en rättvisare fördelning av boendekostnaderna mellan de olika upplåtelseformerna. Behovet av fler hyresbostäder med rimliga och rättvisa boendekostnader är akut. Kommunen måste pressa på för att få fram statliga topplån för hyresrätter och ställa villkor på byggherrar som vill bygga på kommunal mark, att de bygger så att hyra och insats hålls nere.

 

Kommunalt byggbolag för lägre byggkostnader

Genom kommunala bostads- och byggbolag har vi möjlighet att förverkliga en bostadspolitik där alla har rätt till en bostad. För oss är det självklart att MKB ska verka för sänkta hyror och nybyggnation med rimliga hyresnivåer. Det är därför viktigt att MKB har kontroll över byggprocessen till sina egna ny- och ombyggnationer, t.ex. genom att Malmö kommun bildar ett eget byggbolag. Vi vill dessutom starta ytterligare ett kommunägt bostadsbolag med uppdrag att satsa på särskilda projekt som inte ingår i MKB:s uppdrag; nya byggmetoder, byggmaterial, arkitektur mm. MKB går idag med stora vinster. Vinster som vi ser som en stöld från hyresgästerna. Vänsterpartiet är emot att någon vinst delas ut till Malmö stad. Den vinst MKB gör ska användas till bättre villkor för MKB:s hyresgäster. Vi vill ha låga hyreshöjningar och om MKB går med vinst för att de inte bygger tillräckligt borde hyresgästerna få återbäring på hyran. 2016 beslöt kommunfullmäktige i Malmö att sälja drygt 1 600 av MKB:s lägenheter. Detta är Vänsterpartiet motståndare till. De flesta lägenheterna i Malmö är redan i privat ägo, vi behöver ett starkare MKB för att trygga en socialt hållbar bostadspolitik.

 

Energieffektiva bostäder

Kommunen ska, via MKB och genom det kommunala planmonopolet, ställa krav på att all ny- och ombyggnad sker energieffektivt med miljöriktiga produkter. Det ger lägre kostnader i framtiden och sparar miljön. MKB ska ta fram miljö- och energideklarationer på samtliga lägenheter. Kommunen måste säga nej till allt byggande med direktverkande el och ställa tydliga krav på utbyggnad av fjärrvärme i hela staden.

 

Varierande boendeformer

I Vänsterpartiets Malmö är gruppbostäder för de som har behov av stöd och gemenskap i sitt boende en självklarhet. Vi vill att kommunen ska skapa förutsättningar för kollektivhus i olika former och medverka till att dessa byggs. Boendeformer där bostäder och förskolor och skolor samlokaliseras ger en större gemenskap i boendet. Båda förslagen är exempel på feministisk bostads- och stadsplanering.

Åren framöver ökar antalet äldre i Malmö, men staden ligger illa till vad gäller äldreboenden och den ordinarie bostadsmarknaden visar ingen större vilja att skapa bostäder där äldre kan åldras med bibehållen självständighet. Vänsterpartiet kräver en konkret plan för hur Malmös gamla ska erbjudas olika boendeformer utifrån sina behov och önskemål. Ökningen av antalet äldre som kommer de närmaste åren skapar ett behov av fler särskilda boenden, dessutom krävs nya trygghetsboenden utan biståndsbedömning, som kan förmedlas via Boplats Syd, men där ett kriterium för att få flytta in är ålder.

 

Nybyggande och ombyggande

Ett lågt bostadsbyggande under en lång tid har skapat en mycket stor bostadsbrist i Malmö. Medan befolkningen i Malmö har ökat med cirka 5 000 personer per år de senaste tio åren, har det byggts ungefär 1 300 bostäder per år. Detta har skapat ett vilande bostadsunderskott som av Boverket (2016) uppskattas till cirka 15 000 bostäder i Malmö. Under de närmaste åren behöver det byggas tusentals bostäder i Malmö varje år, flertalet i form av nya hyresrätter i flerfamiljshus. Det är viktigt med ett byggande där hyrorna kan betalas av vanliga löntagare.

Det behövs också byggas lägenheter av varierad storlek, smålägenheter för de som behöver men också stora lägenheter för stora familjer. Byggnationen ska ske framförallt genom förtätning av redan bebyggd mark och där kollektivtrafik, cykelbanor och service fungerar. Vi ser det lagstadgade kravet att installera hiss när vindar inreds till bostäder som en bra möjlighet att få fler bostäder tillgängliga för personer som möter funktionshinder. Frågan berör både boende i och besökande till fastigheterna. Vänsterpartiet vill att fastighetsägare tar sitt bostadssociala ansvar, inte minst MKB. För att ingen ska tvingas flytta efter en renovering som kraftigt höjer hyrorna ska ett kontinuerligt underhåll genomföras. Därtill vill vi verka för att bostadsbolagen med kommunalt inflytande (MKB och Rosengårds fastighets AB) upprättar ett avtal med Hyresgästföreningen om att stärka hyresgästers inflytande och makt i renoveringsprocesser, och garantera att hyresgäster ska få möjlighet att välja bort renoveringar som leder till höjda hyror, ett så kallat 0 % -alternativ.

 

En blandad stad

Genom att planera och bygga hyresrätter i stadens alla områden kan vi bygga den blandade staden. Det handlar om att MKB ska bygga med rimliga hyror som vanliga inkomsttagare kan betala. Kommunen ska vid markanvisningar ställa krav på de privata byggherrarna att bygga med rimliga hyror. Att bo i ett bra område ska inte vara en kostnadsfråga. Hyrorna ska inte höjas bara för att ett område utvecklas och får en rimlig skötsel. Vänsterpartiet vill även motverka så kallade renovräkningar, vilket innebär att lägenheter renoveras mot hyresgästers vilja för att värden ska kunna höja hyran så mycket att hyresgästen inte har råd att bo kvar.

 

Bygg socialt hållbart

Malmö har en bostadsbrist som lett till en stor hemlöshet. Tillfälliga åtgärder så som sociala kontrakt och bostäder av lägre standard är inte en långsiktig eller rättvis lösning på denna situation. Sådana åtgärder leder till segregation och undermåliga boendeförhållanden. Vänsterpartiet vill att situationen löses genom en mer aktiv bostadspolitik där lägenheter byggs som håller god standard, och där människor kan bo under stabila förhållanden med långsiktig besittningsrätt. Vi vill att hyresrätten som boendeform prioriteras upp i stadsbyggandet och att MKB bygger nya permanenta lägenheter i en högre takt än idag.