Arbetsordning för Vänsterpartiet Malmös valberedning

Valberedningen skall ha som målsättning att i valprocessen ha ett öppet förhållningssätt där alla medlemmar har ett så stort inflytande som möjligt och där alla uppmuntras att delta samt behandlas lika.

Nomineringsförfarande

Alla partiföreningens medlemmar bör i god tid inför ett val samtidigt få reda på vilka platser som ska besättas. Valberedningens strävan skall vara att det alltid ska sättas ett förhandsnomineringsstopp. Det slutliga nomineringsstoppet sätts i enlighet med partiets stadgar på mötet. De kamrater som nomineras på sittande möte har valberedningen inte möjlighet att intervjua vilket gör att dessa nomineringar väger lättare.

Valberedningens arbete

Alla nominerade tillfrågas av valberedningen om de tackar ja eller inte. De som tackar ja intervjuas sedan av valberedningen. I de fall där grupper ska tillsättas (styrelse, fullmäktigegrupp m.m.) intervjuas även de som suttit under den senaste perioden för att valberedningen ska kunna få en uppfattning om vilka personer och egenskaper som behövs i gruppen.

Valberedningens skall arbeta efter principen att alla uppdrag är obesatta till det att valet har förrättas. Villkorade kandidaturer accepteras ej. Valberedningen lägger ett helhetsförslag. Valberedningen bör sprida på uppdragen och motverka maktkoncentration. Valberedningen ska sträva efter en representation i valda organ och på förtroendeposter av arbetarklass och rasifierade grupper som motsvarar befolkningsgenomsnittet, och följa stadgans krav på könsrepresentation. Valberedningen skall agera självständigt för att hitta ett brett urval kandidater till valbara organ och förtroendeposter genom att vara aktiv i rekryteringsprocessen och på eget initiativ tillfråga fler kandidater för att uppnå en bra representation enligt ovan.

Valberedningens förslag

Valberedningen skall arbeta under sekretess. Det är viktigt att alla partimedlemmar får reda på valberedningen förslag samtidigt. Ingen, inte ens de nominerade, har rätt att ta del av förslaget innan det delges partiföreningens alla medlemmar. Valberedningens bör skicka ut sitt förslag innan det möte där valet ska förrättas.

(Antaget av årsmötet 2013-02-03)