Dagens kommersiella och industriella gröna näring utgör ett stort hinder för en hållbar framtid. Vårt globala agroindustriella monopol tvingar alla kommersiellt orienterade aktörer in i en jordbrukslogik som främjar kortsiktig ekonomisk vinst samtidigt som jorden utarmas och den biologiska mångfalden minskar. Jordbruket är en av de 5 stora CO2 bovarna och dess insatsmedel står för en stor del (konstgödsel och foder till mjölk och köttproduktion). Detta är inte hållbart! 

Vi måste ställa om vårt sätt att leva, producera och konsumera – och vi har uppbackning av både IPCC och Klimatpolitiska rådet. Jordbruket måste verka som omställningsmotor, men kräver stora förändringar, speciellt vad gäller det som produceras, hur och för vem. De gröna näringarna, i synnerhet jordbruk och skogsbruk, har en otrolig potential för omställning mot en rättvis och hållbar värld. Verkligt hållbart jordbruk har nycklarna till klimaträttvisa, matsuveränitet och skydd av den biologiska mångfalden.

Detta är en global angelägenhet men Malmö Stad måste dra sitt strå till stacken! Staden äger ca. 3000 ha jordbruksmark som i dagsläget arrenderas ut till ett 150-tal arrendatorer, vilka bedriver olika former av jordbruk på marken. Vi måste försäkra oss om att denna, vår gemensamma mark, odlas på ett hållbart sätt. Inte bara för att skapa ett jordbruk i samklang med natur och klimat utan även för att förse oss med ekosystemtjänster samtidigt som dess skördar kan mätta magar i stadens verksamheter. Och jordbruket kan minska sitt klimatavtryck genom att bli en viktig kolsänka.

Även våra arrendatorer, de som redan har ett avtal eller avtal som ska förnyas, måste bli en del av Klimatomställning Malmö, även de borde kunna teckna ett klimatkontrakt för att bidra till omställningen.

Vänsterpartiet anser att stadens andel av ekologiskt jordbruk måste öka. Det kan uppnås om sådant jordbruk ges företräde till mark som kan upplåtas långsiktigt, staden bör uppmuntra till ekologisk odling, informera om stöd som kan sökas och vara en förebild.

Genom s.k. självinträde kan staden ta över brukandet och i egen regi ställa om till ekologisk odling. Denna odling kan nyttjas i den egna verksamheten och på sikt upplåtas för ekologiskt jordbruk. Arrendeavtal som förnyas kan innehålla krav på ekologisk odling. Genom att Malmö stad tydligt markerar riktningen och stödjer omställningen kommer troligen många arrendatorer att självmant ställa om.   

Bifall till motionen!