Ett energisystem med säker, hållbar och tillräcklig energitillförsel är en förutsättning för ett välmående Malmö. Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska utsläppen av växthusgaser, samt effektivisera energianvändningen. “Energistrategin för Malmö stad 2022-2030” skall bidra till att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Förslaget till strategi visar dock att Malmö stad har liten rådighet över både tillräcklighet och tillförlitlighet för Malmö elsystem. Kommunen saknar kraftfulla verktyg för att uppnå ett leveranssäkert elsystem och för att öka den lokala förnybara elproduktionen. 

Genom att Malmö kommun sålde det kommunala bolaget Malmö Energi 1991 och genom avregleringen av energimarknaden hamnade rådigheten över Malmös elsystem istället hos E.ON. Idag är det elmarknaden som bestämmer villkoren, inte Malmöborna. Som en följd av utförsäljningen steg priserna kraftigt för konsumenterna, både elpriserna och nätavgifterna, medan E.ON gjort miljardvinster. Varken utbyggnaden av kraftnäten, eller underhållet, har varit tillräckligt. Inte heller omställningen till fossilfri energi har prioriterats före det privata vinstintresset. Politiken måste därför ta tillbaka ansvaret så att vi får en snabb och rättvis omställningen till ett hållbart energisystem och så att vi garanteras tillräcklig och säker energi till ett rimligt pris. Marknaden kommer inte att ge oss detta.

Vänsterpartiet yrkade därför på ett tillägg i den inledande texten i strategin, ”Om denna energistrategi skall kunna genomföras krävs att kommunen skaffar sig rådighet över både distribution och produktion av energi. Därför bör återköp av elnätet och tillskapandet av eget energibolag genomföras. Nuvarande marknadslösning klarar inte av nödvändiga satsningar på lokal sol- och vindel, samt ger inte en stabil energikostnad för kommunen, företag och privatpersoner.”