Klimathotet är en av vår tids allra största utmaning, står det i redovisningen, och Malmö stad är nu inne på sitt andra samlade Miljöprogram, det som ska leda oss fram mot Parisavtalets mål. Malmö ska vara en föregångare vad gäller växthusgasutsläppen. Vad har man då gjort enligt denna årsredovisning? Läget har utretts och åtgärder analyserats, man konstaterar att det finns en stor potential för sol/vindkraft och kraftvärme, en teknik som kommer att presenteras denna vår. Processen med nya cykelstråk har påbörjats och förutsättningarna för en stärkt och hållbar godstrafik utreds. Och Klimatomställning Malmö lägger grunden till den miljömässiga hållbarheten vars fokus har legat på att få så många företag som möjligt att skriva under klimatkontrakt där de åtar sig att minska utsläppen. 

Enligt Miljöredovisningen 2022 är resultaten som redovisas en dyster läsning, grönytan i staden minskar, CO2 utsläppen minskar inte i den takt som krävs, den biologiska mångfalden försämras, jordbruksarealen minskar, luften i staden håller sig precis över uppsatta mål, bullernivåerna är alldeles för höga och utsläppen från privatbilismen minskar inte. 

Vi har nyligen varnats av IPCC, KPR och många andra om att det brådskar, att allt måste gå fortare, för att nå Parisavtalet måste utsläppskurvan vända nu. Vi  måste arbeta dubbelt så hårt, satsa dubbelt så mycket resurser och vi måste våga ta de svåra beslut som klimatkrisen kräver. En transformation, som enligt Klimatpolitiska Rådets ordförande, inte går att genomföra utan att det märks. Trots detta är nog klimat och miljöredovisningen den som har det allra minsta utrymmet  i årsredovisningen 2021 och inte heller i budgeten märks några tydliga satsningar. Greta Thunberg har rätt när hon talar om för mycket bl.a. bl.a. och för lite handling.

Vi i Vänsterpartiet har krävt mer resurser till omställningen, vi har även krävt en buffert för kontinuitet och förstärkning av externfinansierade projekt. Vi vill inte fortsätta att bygga flerfiliga vägar, vi vill ha bättre och billigare kollektivtrafik, vi vill öka cyklandet och minska privatbilismen. vi vill ha en Omställningskommission inte en Tillväxtkommission. Staden måste ta sitt fulla ansvar annars kommer inte uppsatta mål att nås. Vi måste börja idag, i morgon är det försent.