Enligt Johan Rockström har minst fyra av de nio planetära gränserna redan överskridits – klimatsystemet, den biologiska mångfalden, landmiljön och användningen av näringsämnen – systemen riskerar nu att tippa över. Vi tycks göra planeten obeboelig för nästan alla former av liv och är på väg mot en ekologisk världskatastrof.

Ett av Malmö stads miljömål syftar just till att värna om och stödja den biologiska mångfalden genom att bevara och skydda naturen, att ta särskilt ansvar för hotade och sällsynt arter som lever i kommunen. Men detta mål är enligt den senaste miljöredovisningen ett mål som inte kommer att uppnås. 

Felicia Konrad, Malmös kanske mest pålästa aktivist på detta område, skrev häromdagen på FB om en bekant som bott i Västra Hamnen från 2005 och fram till förra året och som sagt “ det fanns 3 näktergalar på Ribban, det fanns rävar, harar, igelkottar, kaniner i Västra Hamnen..men nu är dom borta allihopa”.

Insekter utgör två tredjedelar av allt liv på jorden och om de försvinner kommer allt att kollapsa. I Sverige är cirka en tredjedel av landets omkring 300 vilda biarter på väg att försvinna då deras utbredning krymper eller populationer minskar. Orsaken är i första hand att jord- och skogsbruket har intensifierats och städerna förtätats vilket har gjort det svårare för pollinatörer att hitta boplatser och föda.

Samtidigt är vi helt beroende av bin och andra insekters livsviktiga arbete för att livnära oss. Ungefär en tredjedel av den mat vi människor äter är pollinerad av dem. Om denna utveckling får fortsätta kommer den att få allvarliga konsekvenser för mänskligheten och den biologiska mångfalden.

Men det går att vända utvecklingen med ganska enkla medel, precis som motionen föreslår. Vi kan återställa våtmarker, vi kan göra ängar av kommunala gräsmattor, vi kan upphandla ekologisk mat och produkter. Det som krävs är politisk vilja!

Bifall till motionen!