Det behövs en ambitionshöjning vad gäller äldres villkor och en kvalitetshöjning inom äldreomsorgen. De problem och brister som äldre möter måste åtgärdas. Äldre, anhöriga och personal ska känna sig trygga med äldreomsorgen. Äldre ska ha inflytande över sin egen vård och omsorg, den ska utgå från den äldres önskemål. Så långt har Centerpartiet rätt.

Men vägen dit går inte via privatiseringar, utan genom att kommunen garanterar äldre en vård och omsorg som utgår från varje enskilds behov. Det behövs kontinuitet och tid hos personalen så att en förtroendefull relation kan byggas och bra kvalité skapas. 

Att, som Centerpartiet föreslår, tvinga den som behöver äldreomsorg att själv hitta en bra utförare leder inte till bättre äldreomsorg, tvärt om. God vård och omsorg kan och ska inte va den äldres eget ansvar. Det är kommunens ansvar.

Vi vet att privata utförare måste plocka ut vinst. Till detta används pengar som skulle gå till den äldres vård och omsorg. Vi vet också att privata utförare ger personalen sämre arbetsförhållanden för att kunna plocka ut vinst. Personalen jobbar mer deltid, är i större utsträckning timanställd, har mindre utbildning och ges mindre fortbildning, samt har lägre löner. Privata utförare ger generellt sämre arbetsvillkor än kommunen.

Äldre som behöver vård och omsorg ska inte vara några som företag kan tjäna pengar på. Som gammal ska man kunna veta att man får hjälp man behöver när man behöver – Vi är människor i ett civiliserat samhälle.

Vänsterpartiet yrkar avslag på Centerpartiets motion.