Äldre är en grupp med olika behov av boende och omsorg. Det behövs inte bara olika boendeformer för att möta detta, utan även olika typer av bistånd från kommunen.

När vårdbehovet är stort erbjuder kommunen idag så kallat “särskilt boende” som bistånd. Men när äldre med litet vårdbehov idag upplever att det inte längre är tryggt att bo kvar hemma eller när man lider av isolering i sitt hem finns i Malmö inget bistånd att ge.

Biståndsbedömt trygghetsboende är dock möjligt att införa som en mellanform, mellan det egna hemmet och särskilt boende. Det erbjuder gemensamma måltider, aktiviteter och umgänge för äldre i behov av detta. Detta oavsett storleken på pensionen. 

Vänsterpartiet har reda tidigare föreslagit att Malmö stad skall införa biståndsbedömt trygghetsboende, men fått avslag på motionen. Vi föreslår därför att kommunen utreder hur biståndsbedömt trygghetsboende skulle kunna införas. Detta för att få en analys av behovet bland äldre och behovet av trygghetslägenheter hos kommunen. Även en ekonomisk analys behöver göras som även innefattar en analys av ett eventuellt minskat behov av särskilda boenden till följd av införandet.

Genom en utredning av hur boendeformen skulle kunna införas kan vi få en bra uppfattning av hur biståndsbedömt trygghetsboende bäst kan införas i Malmö. Detta som ett led i att höja kvalitén på Malmös äldreomsorg.

Bifall till Vänsterpartiets motion