Stadens olika mötesarenor är dess främsta verktyg för att möta invånare och få kännedom om deras behov och önskningar. Att placera dessa centralt medför både vinster och förluster.

Det är viktigt att komma ihåg att syftet med centraliseringen av medborgarservicen var att öka tillgängligheten och ge en likvärdig service till stadens alla invånare. Enligt kundnöjdhets undersökningen för Kontaktcenter 2019-2021 visar siffrorna på att den generella nöjdheten ligger över 80 %. vilket bör ses som ett bra resultat. Det är positivt att en samlokalisering med Statens servicecenter kan erbjuda möjligheten för medborgare att fysiskt besöka kontaktcenter.

Dock – vi bör ta i beaktan huruvida centraliseringen av denna service har påverkat de som inte behärskar de digitala verktygen och har andra funktionsvariationer/nedsättningar. Hur kan vi slipa bort de trösklar som gör att delar av Malmös befolkning har svårt att komma i kontakt med kontaktcenter? Det är viktigt att också komma ihåg att ett centralt kontaktcenter skulle erbjuda stöd på flera språk än svenska och engelska, ett mål som verkar ha övergetts. Tillgängligenheten har naggats här och var, en del av det som ansågs var viktigt i början verkar ha spolats ut som barnet med badvattnet… Vid en överflyttning till Servicenämnden är det dags att ta ett omtag, nu när nästa fas är här.

Tillgänglighet handlar även om att finnas där behovet finns, nära människorna, och därför är det viktigt att arbeta för att sametablera sig med andra mötesnoder i stadens olika delar – en bärande tanke i den ursprungliga utredningen som även den tycks ha fallit i glömska i ärendet.