Koldioxidutsläppen från SYSAV:s sopförbränning utgör den största utsläppskällan för koldioxid i Malmö. Utöver de hushållssopor som produceras lokalt så importeras även stora mängder sopor från utlandet till förbränningen. Eftersom soporna innehåller mycket plast så blir koldioxidutsläppen betydande. Detta är inte hållbart. Ska vi kunna stoppa jordens uppvärmning så måste koldioxidutsläppen minska, sopförbränningen minska och sopsorteringen öka.

Idag återanvänds mindre än hälften av hushållsavfallet i Sverige. Det är mindre än genomsnittet i EU och det ser inte ut att bli bättre. Men det finns kommuner och regioner som har lyckats mycket bättre. I Italien finns en region där 85% av avfallet sorteras och en kommun där över 90% sorteras. I storstaden Milano och Italien som helhet sorteras över 60% av soporna. Andelen insamlat avfall för materialåtervinning i Skåne var 2020: 48%, i Malmö bara 40%. Vi har alltså en stor potential för att bli mycket bättre på sopsortering i Malmö och Skåne.

Självklart är det inte bara vi medborgare som måste bli bättre på att sopsortera. Förpackningsindustrin måste ställa om från plastförpackningar till förpackningar som kan återanvändas eller på annat sätt är hållbara. Här måste vi pressa på för en förändring.

En viktig orsak till att vi inte pressar förpackningsindustrin mer är att vi i Sverige och Malmö har investerat mycket i avfallsförbränning. Vi bränner inte bara egna sopor, utan tar också emot avfall från rika länder som Norge. Det har kortsiktigt blivit lönsamt att bränna sopor och släppa ut koldioxid. Med förbränningen har incitamentet att sopsortera försvagats.

Men – vi har inget ansvar för att ta hand om andra länders avfall. Vårt ansvar är att ställa om för att stoppa koldioxidutsläppen och att rädda jorden från en katastrofal uppvärmning.

Koldioxidutsläppen och sopförbränningen måste kraftigt minska. Sopsorteringen måste kraftigt öka.

Bifall till Vänsterpartiets motion