Vi i Vänsterpartiet vill se ett antal tillägg göras till den lokalförsörjningsplan som idag ska antas. Vi yrkar därför på följande sex tillägg: För det första anser vi att kommunen i huvudsak ska äga de lokalerna som behövs för välfärdsverksamheterna, då har vi egen rådighet över lokalerna. Det ger oss en bättre planeringsmöjlighet och lägre driftskostnader.

För det andra är vi i ett läge där Malmös förskolor behöver förbättras och barngrupperna drastiskt behöver minskas. Malmö stad borde därför satsa på att bygga fler förskolor och därigenom kunna minska barngrupperna. Detta hade inneburit mervärden som bättre arbetsmiljö, bättre verksamhet, bättre mående hos personal och barn och som en följd av detta enklare nyrekrytering och ett mycket bättre Malmö.

För det tredje: När Funktionsstödsnämnden skickade Funktionsstödsprogrammet på remiss var brukar- och anhörigorganisationerna tydliga; de vill se framtidens LSS boenden byggda enligt Socialstyrelsens rekommendationer på tre till fem boende per gruppbostad. I den förslagna lokalbehovsplanen utgås från en norm där gruppbostäder byggs med sex boende, vi vill istället se att Socialstyrelsens rekommendationer följs.

Vi vill också att lokalförsörjningsplanen ska planera för biståndsbedömda trygghetsboende i kommunal regi.

Vänsterpartiet vill dessutom utveckla användandet av Ungdomens hus till en mötesplats för unga med fokus på dans, samt med möjlighet till tillgång för det fria kulturlivet. Vi anser att denna viktiga och centrala byggnad bör utnyttjas till expansiv kulturverksamhet för ungdomar och att husets kultur- och arbetarhistoriska värde ska tas tillvara genom att byggnaden fylls med levande och aktuell verksamhet.

Slutligen vill vi också att det i lokalförsörjningsplanen ska finnas planer för var värmestugor för de hemlösa ska finnas varje vinter.