Genom Agenda 2030 har staden åtagit sig att öka den biologiska mångfalden. Men enligt den senaste Miljöbarometern är just den biologiska mångfalden ett av de mål som är svårt att uppnå, inget delområde har uppnåtts och hälften av nyckeltalen uppvisar en negativ trend. Det hållbara jordbruket har inte uppnåtts och den ekologiskt odlade marken har inte ökat nämnvärt. 

Planområdet i förslaget utgörs idag till största delen av jordbruksmark med begränsade natur och rekreationsvärden. Jordbruksmark är en ändlig resurs och går inte att återskapa efter utbyggnad. Det är omöjligt där det byggts bostäder eller vägar. Då schaktas matjorden bort och ytorna asfalteras. Odlingsmarken blir förstörd för evigt.

De gröna näringarna, i synnerhet jordbruk och skogsbruk, har en otrolig potential som omställnings motor för att skapa en rättvis och hållbar värld. Verkligt hållbart jordbruk har nycklarna till klimaträttvisa, matsuveränitet och skydd av den biologiska mångfalden.

En del av marken ägs av Malmö stad och arrenderas ut för jordbruk, där olika former av jordbruk bedrivs. På denna gemensamma mark kan vi värna om att det odlas på ett hållbart sätt. Inte bara för att skapa ett jordbruk i samklang med natur och klimat utan även för att förse oss med ekosystemtjänster samtidigt som dess skördar kan mätta magar i stadens verksamheter.

Dessutom ska Malmö ska vara en föregångare när det gäller minskade utsläpp, något förslaget påpekar. Det är svårt att tro att de planerade verksamheterna och utbyggnader med ut- och infarter till Yttre Ringvägen kommer att bidra till att minska utsläppen snarare tvärtom.

Även om det, enligt den gällande Översiktsplanen, är tillåtet att bebygga åkermark innanför den yttre ringvägen får detta endast ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Klimat och miljö är högst väsentliga intressen och måste i första hand styra våra planer!

Vänsterpartier reserverar sig därför mot förslaget!