En grundtanke med demokrati är att den som är medborgare eller bor i ett land ska ha möjlighet att vara med och tycka till om hur landet ska styras. Att vara politiker är ett förtroende större än andra. Att få stå här och representera tusentals väljare som röstat fram just oss att föra deras talan, gör jag med den största respekt och ödmjukhet för uppdraget.

Våra väljare har lagt sin röst på Vänsterpartiet för att de vill se ett mer jämlikt samhälle. Ett samhälle som tar klimathotet på allvar och är beredd att göra någonting åt det. De har röstat på oss för att de vill omfördela resurser både globalt, nationellt och lokalt från de som har till alla oss andra. De har valt Vänsterpartiet för att de vill se till att alla människor, oavsett vem man är eller var man kommer ifrån, ska ha samma möjligheter att leva fria, goda, jämlika liv. Deras röst är lagd på oss för att vi är det enda parti som står för full sysselsättning. För att vi vill bygga ett solidariskt, jämlikt och öppet Malmö.

Det finns mycket att förändra i vår stad. Barnfattigdomen är fortsatt hög här och bostäder folk har råd att bo i blir allt färre. Hemlösheten är stor och arbetslösheten hög. På många håll har Malmö blivit tryggare samtidigt som brottsoffer för de grova våldsbrotten ofta bor i fattiga delar av staden. Medellivslängden varierar kraftigt mellan västra och östra Malmö.

Vi i Vänsterpartiet vet att stadens problem inte löser sig med ökad kontroll och repression eller genom att underfinansiera kommunens verksamheter. Vi löser det genom en fungerande välfärd som skapar förutsättningar för varje människas rätt till frihet. Redan som liten har du rätt att mötas med respekt och förståelse för din livssituation, och det bemötande ska sedan följa dig genom livet. Varje Malmöbo ska ha möjlighet att påverka sin egen situation, sin arbetsplats och vårt gemensamma samhälle. Genom att satsa på förskolan och skolan ger vi alla barn möjligheter till ett gott liv. Så bygger vi en solidarisk och jämlik stad.

Klimatkrisen hänger samtidigt över oss. Vänsterpartiet är det enda parti som kopplar klimat- och miljöfrågorna till fördelningspolitik. Vi verkar för en jämlik fördelning av resurser, både mellan oss som lever nu – men också för kommande generationer. Både för oss i Malmö, men också nationellt och inte minst globalt.

När det kommer till klimatet behöver vi tänka globalt och agera lokalt. Det är dags för Malmö att göra allt vi kan för att bidra till lösningen på krisen. Vänsterpartiet lägger flera både långsiktiga och mer lätt uppnåeliga förslag för att göra det. Vi vill bland annat att Malmö stads investeringar, i infrastruktur, bostäder, fordon och lokaler, alltid görs med syfte att uppnå våra klimat- och miljömål. Men också att Malmö stad ska främja hållbarhet och omställning genom minskad privat konsumtion.

Vi prioriterar gång- cykel- och kollektivtrafik före bilar och vill se en grönare stad – inte minst i de östra delarna av Malmö där luftkvaliteten är sämst. Men vi vill också utveckla icke-kommersiella strukturer för omfördelning av resurser: Delningspooler, allmänna verkstäder, bogemenskaper, lekotek och återbrukscentraler för att nämna några. Vi behöver både satsa på klimatneutrala investeringar och förändra vårt sätt att konsumera.

Efter år av nedskärningar och dessutom en pandemi på det, vet vi att det Malmö behöver är en nystart. Vi Malmöbor behöver satsningar på vår gemensamma välfärd, både för att få bättre samhällsservice, men också för att komma in på arbetsmarknaden, få den kompetensutveckling de behöver och ett arbete med goda arbetsvillkor att gå till.

Vänsterpartiet satsar i årets budget tre kvarts miljard på att skapa jobb, på att utbilda och kompetensutveckla och minska arbetslöshet. Resultatet blir fler varma famnar som tar hand om våra barn, fler skarpa hjärnor som lär ungar för livet, fler mjuka händer som vårdar och ger omsorg om de som behöver, fler fritidspedagoger, socialarbetare och undersköterskor. Genom vår politik skapas arbeten och möjligheter samtidigt som välfärdskvaliteten ökar. Så bygger vi en stad där alla får samma möjligheter i livet.

En annan demokratisk grundtanke är att alla människor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter. Det allmänna ska trygga bostäder åt alla, trots det har vi stor hemlöshet i Malmö och ser samma problem här som runt om i Sverige med renovräkningar och höjda hyror som följd. I en stad där vänstern styr ska det finnas samlingslokaler och ett rikt kulturliv i hela staden. En kraftig utbyggnad av hyresrätter i stadens alla områden behövs för att möjliggöra en blandad stad. En rättvis bostadspolitik förutsätter ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt perspektiv. I en jämlik stad planeras stadsrummet utifrån alla de människor som vistas och bor där. Bostäder ska i första hand byggas för att möta Malmöbornas efterfrågan av bra och billiga hyreslägenheter, de bostäder som byggs ska vara klimatsmarta och hållbara. Vi dubbelbeskattar inte MKBs hyresgäster genom att ta ut vinst från bolaget och finansiera annan kommunal verksamhet. Vi vill bygga ihop staden och ta bort barriärer mellan bostadsområden.

Vänsterpartiets visioner grundar sig på ett rättvist och jämlikt Malmö. Frihet för alla byggs bäst genom solidaritet och gemenskap. Den politiska debatten domineras i dagsläget av talet om valfrihet; rätten att välja vård, skola eller försäkring. Vi i Vänsterpartiet ser frihet för människor som någonting helt annat. Vi ser inte oss Malmöbor som kunder, utan som de verkliga ägarna av vår offentliga sektor där alla har rätt till lika möjligheter oavsett storlek på plånbok eller vem du är. Vänsterpartiet är en del av den svenska och internationella arbetar- och solidaritetsrörelsen. För oss är politikens grundläggande uppgift att skapa jämlikhet mellan människor, våra förslag går ut på att omfördela makt och resurser genom demokratiska beslut. Så bygger vi Malmö.

Jag yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetreservation.