Det finns tydliga skillnader i hur man ser på socialt arbete, arbetsmarknadspolitik och rätten till arbete mellan partierna representerade här i fullmäktige. Vänsterpartiet är till exempel det enda riksdagspartiet som har full sysselsättning som främsta ekonomiska mål. Vi vill skapa arbeten genom stora satsningar på klimatomställning, infrastruktur, bostadsbyggande och den offentliga välfärden. För oss är principen att alla har rätt till ett arbete viktig. I ett solidariskt samhälle styr tanken om av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov. 

Arbetsmarknadspolitiken är ett statligt område men då regeringens politik havererat fullständigt med försöken att kaosprivatisera Arbetsförmedlingen och den totala bristen på rimliga socialförsäkringar, behöver Malmö stad ta ett stort ansvar för allas rätt till arbete. Vi tror inte att ständigt jaga fattiga med förbud, repressalier och kravlistor kommer leda till arbete. Vänsterpartiet vill istället att Malmö Stad erbjuder praktikplatser, utbildning och vägledning av god kvalitet som leder till arbete eller studier. Vi vill att arbetsmarknadsinsatser ses som en integrerad del av stadens arbetsgivarpolitik och att insatserna till stor del leder till arbete inom stadens egna verksamheter. I ett jämlikt samhälle finns trygghet för alla, både ekonomiskt och när vi drabbas av olika sociala problem. 

Socialtjänsten har en mycket viktig roll, dels i att förebygga att problem uppstår dels som ett sista ekonomiskt skyddsnät. Den utarmade a-kassan och sjukförsäkringen har lett till att fler tvingas leva på ekonomiskt bistånd och att ekonomiskt bistånd inte längre är det tillfälliga stöd som det var tänkt att vara. Det innebär att många Malmöbor tvingas leva under ekonomiskt mycket knappa förhållande. Det problemet löser vi inte genom att bestraffa och kontrollera de som tvingas leva på ekonomiskt bistånd utan genom en bra arbetsmarknadspolitik och ett högkvalitativt socialt arbete.

Det socialt förebyggande arbetet är grundläggande för att kunna nå ett socialt hållbart Malmö. Malmös socialtjänst har alldeles för litet utrymme att arbeta förebyggande. Fler uniformer på gatorna leder inte till ökad trygghet för alla. Det är inte ordningsvakter som förebygger att brott sker. Det är ett mer jämlikt samhälle där klyftorna minskar och samverkan mellan förskola, skola, socialtjänst och polis som kan förhindra att barn och unga hamnar i kriminalitet. Vänsterpartiet vill satsa mer resurser här för vi vet att det minskar enskilt lidande och i längden bygger ett mer jämlikt Malmö.

I vänsterns Malmö är hemlöshet inte acceptabelt. Att ha en bostad är en rättighet som det allmänna ska trygga. Bostaden är dessutom ofta en förutsättning för möjligheten till arbete. Bostadsbristen är anledningen till att hemlösheten ökar och lösningen är att bygga fler bostäder till rimliga hyror, något som marknaden visat sig oförmögen att göra. Vänsterpartiet stödjer initiativet med Värmestugor för de allra mest utsatta i vår stad. Dyra dygnsboende för hemlösa i privat regi dränerar den kommunala budgeten. Pengarna borde satsas på boenden i egen regi och på att utveckla Bostad först-modellen. Målet måste vara att alla som kan ska ha förstahandskontrakt. Vi vill att det ska byggas och finnas bostäder för alla Malmöbor, inte bara för de rika. 

Vi satsar allt som allt 275 miljoner kronor på att stärka arbetsmarknadsinsatser och socialtjänst. Så bygger vi ett Malmö för alla.