Många yrken inom kommunen har dåliga villkor, dålig bemanning, stress, visstidsanställning och ger dålig lön. De sämsta arbetsförhållandena finns i kvinnodominerade yrken. Vänsterpartiet vill ändra på detta genom att satsa just här!

Vi vill rekrytera 1000 personer till vård och omsorg, LSS, socialtjänst, förskola och skola. På så sätt kan stressen minska och återhämtning på arbetstid bli möjlig. Heltid skall vara norm. Scheman med delade turer ska bort. Vänsterpartiet kräver att Malmö stad slutar använda anställningsformen “allmän visstid”, en visstidsanställning ska alltid kunna motiveras.

En arbetstidsförkortning ska påbörjas med start inom de tyngsta vårdyrkena. Målet är 30-timmars vecka för alla.

Kvinnors arbete undervärderas idag systematiskt. Lönerna inom kvinnodominerade yrken måste därför höjas. Malmö stad måste utreda hur den återinförda karensdagen kan kompenseras. Samtidigt kräver Vänsterpartiet att de högsta politikerlönerna sänks radikalt, från över 80 000 kr i månaden idag till max 47 600 kr.

Många yrken i kommunen har potential att bli eftertraktade och ge hög status. Med rätt resurser och trygga arbetsvillkor kan Malmö stads arbetsplatser bli föredömen. Vänsterpartiet föreslår att kommunen garanterar anställning efter genomgången utbildning till ett bristyrke. Personal skall ges fortbildning för att kunna utvecklas väl i sina yrken. Det behövs en strategi för detta. Personalen skall ges inflytande och kontroll över sitt arbete. På så sätt kan Malmö stad bli en bra arbetsgivare.

Arbete är en rättighet!

För övrigt så måste pensionerna höjas!