Vi kommer inte att klara Parisavtalets utsläppsmål om vi inte ställer om vårt samhälle helt. Vi måste ta oss an klimatkrisen som samhälle där det offentliga är en motor i klimatomställningen, inte en bromskloss. Vi måste bli en föregångare.

För att nå den avtalade utsläppsminskningen och ett hållbart klimat  krävs omfattande åtgärder. Vi måste ställa om vår energiproduktion och distribution, det krävs energieffektiva och fossilfria fordon, förnybara drivmedel och ett transporteffektivt samhälle. Samtidigt måste vi värna om den biologiska mångfalden, vi måste hålla oss inom naturens gränser. Det är möjligt men brådskande!

Malmö stad måste ta sitt ansvar och verka för att det finns hållbara alternativ. Malmö ska vara självförsörjande på fjärrvärme och förnybar energi. Vi vill därför att staden återtar elnätet i kommunal regi, startar ett kommunalt bolag som investerar i fossilfri, förnybar el- och värmeproduktion. Det kan vi göra genom ett eller flera vindkraftverk eller solpaneler på alla lämpliga byggnader, egna eller genom att  hyra in tak av näringsliv och eller köpa upp av allmänheten där solceller anlagts.

Vi vill se färre bilar, mer kollektivt resande och fler som cyklar. Vårt  mål är en avgiftsfri kollektivtrafik och staden ska verka för att bli ett försöksområde för detta. Vi vill bygga ut den spårburna trafiken och skapa en innerstad fri från privatbilar, med fler gång och cykelstråk samt grönområden. Det kan staden göra genom att införa en cirkulationsplan där s.k. superkvarter bildas i likhet med de som införts i Barcelona eller i Paris.

Vi vill ha kortare arbetsdagar med mer fritid, en cirkulär ekonomi med mindre slit och släng, renare luft, hälsosammare mat och billig, hållbar kollektivtrafik. Då skulle vår gemensamma framtid ge oss ett bättre liv och en hållbarare stad.