Vänsterpartiet är i grunden positiv till all spårbunden trafik och ser goda möjligheter att förbättra kollektivtrafiken genom att anlägga ett metrosystem. Det kan ju avlasta bron till förmån för annan trafik, speciellt godstrafik. Vi är överlag  positiva till fler förbindelser men vill betona att t.ex. i HH-förslaget behöver just godståg och fjärrtåg också kunna åka – vilket inte är fallet i nuvarande plan.

En del i ställningstagandet är hur Malmö C kan avlastas genom flera stationslägen här i staden. Endast en tunnel till Malmö C skulle innebära att risken för trängsel ökar i ett redan ansträngt läge. Då kan det bli svårt med omlastning och med flöden av människor som ska byta från t.ex. Öresundståg, eller SJ-tåg från resten av landet, till metron för att ta sig till flygplatsen eller till Köpenhamn.

Det är därför viktigt att se regionen som en helhet, som genomfart och som del av en så omfattande omställning som möjligt och där Malmö utgör ett viktigt nav. Planeringen behöver därför samordnas med de andra stora nationellt finansierade infrastruktursatsningarna och finnas med i helhetsbedömningar i både den nationella och regionala trafikinfrastrukturplanen.

En stor del av jobbpendlingen in till Malmö sker via bil söderifrån. En viktig frågeställning i denna utredning borde även vara hur ett utbyggt metrosystem kan minska biltrafiken inte bara inom Malmö utan också till och från vår stad. Men ska inte ta 2-3 gånger så lång tid att ta sig från Lindängen till Triangeln jämfört med att ta sig därifrån till Kastrup.

Trafiksystemet måste ha ett jämställdhetsperspektiv!  Kollektivtrafiken måste också ha ett likvärdighets- och rättviseperspektiv och när nya stadsdelar planeras ska välfungerande kollektivtrafik etableras från starten. Kostnaderna måste vägas mot nyttan, så att  dessa investeringar inte tränger ut andra effektiva satsningar på kollektivtrafik och transportsätt som t.ex. cykelvägar. Den totala nyttoaspekten ställd i relation till kostnaden för att få ett  klimatsmart transportsystem måste vara vägledande för diskussionen.