Den sociala hållbarhetsrapporten visar att levnadsvillkoren bland Malmös äldre skiljer sig stort. Klass, kön, samt var man är född är de viktigaste faktorerna bakom detta.

Kvinnor har i snitt endast 70% av mäns pension. Detta eftersom kvinnor jobbat mer deltid, jobbat mer obetalt hemma och haft lägre lön än män. Många äldre kvinnor lever ensamma på låg pension. Utrikesfödda riskerar också låg pension på grund av svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. 

Vänsterpartiet menar att ska vi komma till rätta med låga pensioner för kvinnor och utrikesfödda måste Malmö stad som arbetsgivare erbjuder fasta anställningar med heltid, bra schema och goda arbetsförhållanden. Detta är särskilt viktigt i kvinnodominerade yrken. Även lönerna måste höjas.

Malmös äldre blir friskare, men män i arbetaryrken har betydligt kortare livslängd än akademiker män. Skillnaden är större i Malmö, hela sju år. Genom WHO vet vi att män över 54 år med långa arbetsdagar har förhöjd risk att dö på grund av sitt arbete. Det är arbetaryrkena som är farligast.

Mer än var tredje person över 75 år deltar sällan eller aldrig i sociala aktiviteter. Ofrivillig ensamhet drabbar oftare kvinnor, liksom personer med dålig hälsa eller funktionsnedsättning, personer med beroende eller som nyligen mist sin partner, samt utrikesfödda. Ensamhet är också kopplat till låg utbildning och låg inkomst, vilket ger färre möjligheter till socialt deltagande och ett begränsat socialt nätverk. Malmös äldre är särskilt drabbade av ofrivillig ensamhet.

Vänsterpartiet menar att kommunen måste göra mer för att motverka den ofrivilliga ensamheten bland äldre. Malmö stad måste starta fler mötesplatser för äldre, liksom trygghetsboenden med låga hyror, samt införa biståndsbedömt trygghetsboende.

Personalens kompetens, inom äldreomsorgen, för att bygga goda och nära relationer med den äldre måste stödjas och utvecklas. Kommunen måste också öka äldres digitala kunskaper och förmåga i arbetet mot ensamhet.

För övrigt krävs god bemanning, tid och kontinuitet inom äldreomsorgen.