Årets Hållbarhetsrapport bekräftar vad tidigare rapporter visat, det vill säga att Malmös största utmaning inom den sociala hållbarhetsdimensionen är den ojämlikhet som finns i staden. Att leva som vuxen i Malmö har sina utmaningar beroende på var du är född och vilken inkomst du har. Fattigdom och segregation är en reell verklighet för många av oss som lever här.

Rapporten konstaterar mycket riktigt att det är en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo -ett hem är en plats för återhämtning, rekreation och trygghet – men den visar också på att den största utmaningen på Malmös bostadsmarknad är en brist på billiga bostäder.

Hyresrätter är den viktigaste upplåtelseformen för grupper som har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden och rapporten konstaterar att MKB har stor betydelse för boendesituationen för ekonomiskt utsatta grupper. Men var femte barnfamilj är trångbodd och vart fjärde barn i Malmö bor trångt. Det är en skam!

Tyvärr har andelen lägenheter med hyror som vanligt folk har råd att efterfråga sjunkit. Vi i Vänsterpartiet har lagt flera förslag för att komma tillrätta med problemen, vi vill till exempel att staden slutar sälja ut mark så att vi demokratiskt kan besluta över den, slutar dubbelbeskatta MKBs hyresgäster, fryser hyrorna och startar ett kommunalt byggbolag – för att bara nämna några. Tyvärr har vi inte fått gehör för vår jämlikhetspolitik ännu.

Arbetslösheten och andelen av befolkningen som får ekonomiskt bistånd är högre i Malmö än i de andra storstäderna och riket. Detta trots att en tredjedel av alla jobb i Skåne finns i Malmö och att hälften av alla nya skånska jobb skapas i Malmö. Det är tydligt att arbetslösheten är högre i Malmö än i de andra storstäderna oavsett utbildningsnivå, födelseregion och kön. Människors hälsa hänger ihop med utbildningsgrad, det är stora skillnader mellan hög och lågutbildade – men också mellan Malmöbor födda i Sverige och (framförallt) födda utanför Europa. Det är de stora klasskillnaderna som är problemet.

Vänsterpartiet är det enda parti som arbetar för det mål som Agenda 2030 sätter upp gällande arbetsmarknaden: Målet om full och produktiv sysselsättning och anständiga arbetsvillkor. Mycket av arbetsmarknadspolitiken måste föras på nationell nivå, den hänger ihop med både socialförsäkringssystem och hur skolan styrs – men vi kan göra mycket på lokal nivå för att skapa jobb och möjliggöra full sysselsättning.

Vänsterpartiet har gett förslag på allt ifrån rätt till heltid, förkortad arbetstid, kompetensutveckling och förstärkt arbetsmiljö till återkommunalisering av verksamheter och utökade resurser för att anställa fler i kommunal regi. Inget har genomförts.

På det stora hela visar rapporten med all önskvärd tydlighet precis det som vi i Vänsterpartiet vet: Att det krävs en politik för jämlikhet, för full sysselsättning och för bostäder åt alla för att Malmö ska bli en hållbar stad, med minskade klassklyftor.

Bara så bygger vi staden hel.