Mellan 2016 och 2020 försvann över 30 000 hektar åkermark i Sverige. Det visar en ny rapport från Jordbruksverket varav 737 ha i Skåne där en stor andel av landets bästa jordbruksmark finns. Enligt en artikel i Sydsvenskan är markexploateringen särskilt allvarlig i sydligaste Sverige eftersom bara ett tiotal skånska kommuner, bland annat Trelleborg, Vellinge, Malmö, Lund och Landskrona, har högklassiga jordar, klass 10. Och under perioden 2016-18 exploaterades 16,5 hektar åkermark i Malmö under S-MP styret och med ett miljöpartistiskt byggkommunalråd. Denna trend ser tyvärr ut att fortsätta. Vänsterpartiet anser att vi måste stoppa denna utveckling.

Jordbruksmark är en ändlig resurs och går inte att återskapa efter utbyggnad på sådan mark. Marken vid solcellsparker kan återställas, medan det är omöjligt där det byggts bostäder eller vägar. Där schaktas matjorden bort och ytorna asfalteras. Odlingsmarken blir förstörd för evigt.

En annan nyligen framtagen rapport av Stockholm Environment Institute varnar för att klimatförändringarna kan orsaka livsmedelsbrist när jordar blir omöjliga att odla på, bland annat på grund av torka och översvämningar.  I nuläget behöver vi bevara all brukningsvärd mark för att försörja människor som behöver mat att äta – det gäller faktiskt alla i hela världen. Vår grad av matsuveränitet måste öka, något många insett under pandemin.

 

Vi ser många alternativ till att bygga på jordbruksmark.  Med en helhetssyn och samverkan inom regionalpolitiken skulle mer kunna byggas i mindre expansiva områden med mindre andel brukningsvärd jord. Staden skulle på så sätt inte behöva växa lika snabbt.

Det finns också möjligheter att förtäta, bygga på höjden i olika typer av bebyggelse, att vara mer restriktiv med placering av industritomter och där det är möjligt även återanvända sådana. Det går att minska antalet parkeringsplatser för bilar, enligt uppskattningar av Trafikutredningsbyrån finns det 3 till 5 p-platser per bil i Sverige och 5 miljoner bilar. En p-plats upptar mellan 15-25 kvm så det finns mycket yta att frigöra till förmån för både bostäder och grönområden. Ett annat alternativ är att  främja downsizing,compact living och gemensamhetsboenden.

 

 

Även om det, enligt den gällande Översiktsplanen, är tillåtet att bebygga åkermark innanför den yttre ringvägen får detta endast ske om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen. Detta måste motiveras och om detta inte framgår måste annan mark tas i anspråk. All utbyggnad av högklassad jordbruksmark måste ske så skonsamt som möjligt, helst undvikas helt, och utbyggnaden måste föregås av omfattande utredningar och analys av efterfrågan på den planerade byggnationen.  Vänsterpartiet har anmärkt på att det saknas en MKB i detaljplanen, men fick inte gehör. Vi anser också att vi fått otillfredställande svar angående planläggningen och vilka underlag dessa planer bygger på. Av alla dessa anledningar yrkar vi avslag på förslaget.