Idag har vi att ta ställning till hur vi vill se praxis kring hur gruppbostad enligt 9:9 LSS ska byggas i Malmö. Vill kommunfullmäktiges ledamöter se Malmö som en stad som bygger samlokaliserade gruppbostäder eller inte? 

 

Vi i Vänsterpartiet vänder oss mot en utveckling där samlokaliserade gruppbostäder byggs. Vi menar att detta är att frångå Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer kring hur LSS bostäder ska byggas, där det stipuleras att bostäder enligt 9§9 LSS inte bör vara belägna i nära anslutningar till varandra eller nära beläget annat icke-ordinärt boende.  

 

Vi i Vänsterpartiet vill se hur LSS ledord om delaktighet och inflytande förverkligas i Malmö. Det var en av anledningarna till att vi vände oss till funkisorganisationer för att få svar på hur de vill se framtidens gruppbostäder byggas. Det var t.e.x genom Vänsterpartiets nämndsinitiativ i FSN som funktionsprogrammet gick ut på remiss för att inhämta synpunkter om hur de som kan tänkas bo på en framtida LSS-bostad vill ha de. Vi har angående Mölledal fått direkt svar från FUB Malmös styrelse: 

Att lägga flera gruppbostäder och verksamheter som inte är ordinära tillsammans är att skapa en ”modern institution” 

 

En modern institution. Är det så den här församlingen vill att att Malmö ska bygga LSS bostäder? 

För oss i Vänsterpartiet är det en självklarhet att LSS bostäder ska byggas välintegrerade i samhället, följa Socialstyrelsens allmänna råd och rekommendationer kring utformning och den lilla gruppens princip ska värnas. 

Jag vill därför yrka bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen som innebär ett boende med högst 6 bostäder.