I syfte att förebygga brott och att återuppbygga den upplevda tryggheten i Malmö förslår en moderat motionär att kommunstyrelsen utreder möjligheterna att utöka P-vakternas befogenheter och ge dem möjligheter att bötfälla för nedskräpning och klotter. Motionären hänvisar till Broken Windows– teorin och refererar till artikeln ”The spreading of disorder”, som publicerats i tidskriften Science. Studien visar att en nedskräpad plats lockade fler att fortsätta i samma spår. Broken Windows-teorin, eller snarare att den kopplas till mer repressalier gentemot medborgarna och aggressiva polisiära metoder, har också fått mycket kritik. Sambandet mellan nedskräpning och grövre brottslighet är inte enkelt och linjärt.

Vänsterpartiet menar att motionärens förslag är fel väg att gå. Det innebär för det första ökad kontroll över människor. Vänsterpartiet värnar om integriteten för Malmöborna. Det skulle också resultera i dyra insatser både för den enskilde och för samhället i stort. Även rent praktiskt skulle det vara orealistiskt att genomföra. Den som gör sig skyldig till förseelsen måste ju ertappas på bar gärning. Att ålägga P-vakterna en uppgift att gå fram till den som skräpar ner eller klottrar och utfärda böter skulle sannolikt försämra deras redan utsatta arbetsmiljö avsevärt. Dessutom saknar förslaget stöd i lagen, då kommuner eller kommunala bolag inte har mandat att utfärda böter.

Det Broken Windows-teorin säger är i grunden detta: om något är sönder, laga det. Om det är skräpigt på en plats, håll rent. Det är allas vårt ansvar, inte minst markägares där Malmö stad är en tongivande sådan i staden. Genom att föregå med goda exempel, genom pedagogiskt och medvetandegörande arbete och genom att på olika sätt uppmuntra Malmöborna till att bidra till en trivsam närmiljö når vi mycket längre än att jaga och bötfälla nedskräpare över hela staden. Vänsterpartiet yrkar avslag på motionen.