Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Men vår överlevnad är hotad. Vi befinner oss nämligen i den sjätte massutrotningen av arter. Förlusten av biologisk mångfald är lika akut som klimatfrågan, men har hittills fått alldeles för lite uppmärksamhet.  Genom Agenda 2030 har staden åtagit sig att öka den biologiska mångfalden. Men enligt den senaste Miljöbarometern är just den biologiska mångfalden ett av de mål som är svårt att uppnå, inget del-område har uppnåtts och hälften av nyckeltalen uppvisar en negativ trend. Både den total arealen och grönytan per invånare har minskat och staden ligger långt efter de övriga storstäderna i Naturskyddsföreningens ranking. Det hållbara jordbruket har inte uppnåtts, den ekologiskt odlade marken har inte ökat nämnvärt. Det räcker alltså inte att bara fortsätta med pågående arbete!

Stadsbyggnadsnämnden påpekar just att läget är kritiskt i Malmö, det fanns en naturvårdsplan 2012-2018 som ska förnyas, men trots detta fick 16 utpekade områden sämre värden och flera områden exploaterades helt eller delvis. Nämnden ska skydda och bevara höga naturvärden, men i översiktsplanen finns det trots allt planer på bygga ut runt Kalkbrottet, i närheten av naturreservatet, ett Natura 2000 område, som syftar till att bevara arter och naturtyper. Till och med EU-kommissionen gav oss gult kort och Länsstyrelsen bakläxa vad gäller garantier om att livsmiljöer och skyddade arter bevaras enligt skyldigheter, inbegripet Natura-2000. Servicenämnden ställer sig också positiv till ytterligare åtgärder men skriver att det kräver resurser i beställande nämnder. Tekniska nämnden instämmer i att satsningar på att öka den biologiska mångfalden behövs. Men det pågående arbetet anses tillräckligt!

År man på väg mot ett mål och inser att man inte kommer att nå det som planerat måste man öka takten, ta en annan väg eller både och! Det är precis vad motionären föreslår så jag yrkar bifall till motionen!