Måndagen den 14 december hade styrelsen sitt sista styrelsemöte för året 2020. Mötet var extrainsatt utifrån att vi skall hinna med att behandla så mycket som möjligt av vårt uppdrag med att verkställa verksamhetsplanen.

Vi var något färre ledamöter mot vad vi vanligtvis brukar vara vilket delvis beror på att vi lever i en tid av pandemi och influensatider. Vi var åtta ledamöter och en representant från arbetslaget. Mötet hölls helt digitalt och det märks att vi har anpassat oss snabbt till den rådande situationen. Även om det ej är ultimat med digitala styrelsemöten, var diskussionerna många och stämningen god.

På agendan fanns flera intressanta punkter. Bland annat hanteringen av dagordningen på årsmötet utifrån att detta skall vara ett helt digitalt årsmöte för första gången. Styrelsen beslutade om att korta ned dagordningen på årsmötet och att vi istället skall använda våra medlemsmöten till att fortsätta lyfta viktiga frågor och del beslut. Vi kommer naturligtvis ta upp det som krävs enligt stadgan på årsmötet, och att anledningen till att vi väljer att korta ned dagordningen handlar om vår erfarenhet att det tar extra lång tid att genomföra möten digitalt. Vi fattade även ett så kallade inriktningsbeslut på budgeten som skall arbetas fram inför årsmötet. Beslut fattades bla om att satsa på att uppdatera vår teknik för att kunna exempelvis genomföra bättre livesändningar. Styrelsen beslutade även om att anta en policy avseende bidrag till externa organisationer samt en policy avseende arvodering av uppdrag inom Vänsterpartiet Malmö dvs riktlinjer för inköp av tjänster. Därutöver behandlades en sammanställning avseende tillgänglighet som kommer att utmynna i en åtgärdsplan som även den skall presenteras på ett kommande medlemsmöte nästa år.

Diskussion och beslut om samarbete med Kvarnby Folkhögskola var också på agendan. Beslutet handlar om att vi tittar på möjligheten om att samarbeta med Kvarnby kring vissa tjänster för drift genom att skapa ett gemensamt bolag. På ett vis är det samma tanke som med Zetkin Foundation. Mer uppdatering om detta kommer under 2021.

Därutöver erhöll vi rapporter från 9 november/novemberprognomen och budgetkampanjen. Det som framkom särskilt avseende budgetkampanjen var reflektionen om hur viktigt och gynnsamt det är för oss att knyta ihop organisationen med parlamentarismen. Vi i styrelsen vill ge ge en varm kram till alla utskott och aktivister som deltagit i budgetkampanjen! Många organisatoriska lärdomar har gjorts under hösten bla vikten av att få ihop flera av oss aktivister, utskott och grupper där vi pratar och samarbetar med varandra med syftet att stärka vårt VI så att vi tillsammans kan bedriva ett gemensamt utåtriktat arbete.

 

Rapporten är skriven av Maria Dexborg. Om du har frågor till styrelsen, skicka gärna ett mail till malmö@vansterpartiet.se