Stor personalomsättning och bristande kontinuitet är stora problem inom äldreomsorgen. För att öka äldreomsorgens attraktivitet hos personalen krävs goda arbetsförhållanden, bättre lön och fortbildning i yrkena. Det behövs också tid, kontinuitet och en bra relation till brukaren. Då kommer kompetent personal att stanna i äldreomsorgen. 

Som brukare ska man kunna känna den som ger en hjälp, även när ordinarie personal är ledig eller sjuk. Hög kontinuitet bland personalen är helt avgörande för en god kvalité i äldreomsorgen. För att skapa kontinuitet krävs, förutom kompetent personal, organisation, tid och resurser. Det är när brukare och personal kan ha en nära och bra relation som äldreomsorgen är riktigt bra. Då ökar nöjdheten hos brukarna.

Moderaternas motion om att införa kontinuitetsbonus inom hemtjänsten leder varken till minskad personalomsättning, ökad kontinuitet eller till någon ökad nöjdhet i det stora hela. En bonus kommer inte att ändra på det faktum att äldreomsorgen är rejält underfinansierad. Med bonus blir det istället till att fortsätta att spara och effektivisera för att kanske kunna få lite bonuspengar. Det är ett hån mot äldre och personal.

Vänsterpartiet vill istället se en rejäl satsning på äldreomsorgen så att vi får vård och omsorg av högsta kvalité. Vänsterpartiet yrkar därför avslag till motionen.