En motion från MP syftar till att ge barnen ökade möjligheter till aktivitet i stadsrummet genom att utreda och verka för tåliga, lekvänliga lekplatser i alla väder, sol som regn och värme som kyla. För våra barn behöver mer fysisk aktivitet!

Vi instämmer med motionens argument, särskilt detta om att utformandet av stadsrummet påverkar hur barnen kan röra sig. Trygga gatumiljöer där barnen kan röra sig fritt på egen hand är nog det bästa sättet att uppmuntra till mer fysisk aktivitet. Bilfria stadsdelar är den bästa lösningen!

Där jag växte upp hade vi en skog, som aldrig tog slut rakt, över gatan. Det var den bästa lekplatsen, vinter som sommar och vår fantasi kände inga gränser. Boverket skriver i en rapport som nyligen tagits fram att: “Utemiljön kan ses som en miljö där ”allting är möjligt”…, och den “stimulerar leken på ett helt annat sätt än lekplatsen och att gröna miljöer prioriteras, bibehålls och även utökas är viktigt i stadsplaneringen”. Detta borde prioriteras då det också bidrar till den biologiska mångfalden.

För barn som drabbats av trångboddhet är det av ännu större vikt att ha tillgång till god utemiljö, att fritt kunna röra sig i staden ökar känslan av tillhörighet, ökar den sociala hållbarheten. Och stadens kostnader minskar. Men när staden förtätas blir det allt mindre ytor för barn röra sig på och mindre fysisk aktivitet.

Kommunstyrelsen medger att barnens möjligheter att röra sig i staden har minskat och ser positivt till att tekniska nämnden vill utreda hur barnens aktivitet kan öka, precis som motionen föreslår. Det är mer än bara en god ide, det måste göras! Nu när barnkonventionen blivit lag måste barnens rättigheter värnas och bli en naturlig del av stadsplaneringen!

Vänsterpartiet yrkar därför bifall till motionen!