Vänsterpartiet är positivt till ambitionen att göra stadionområdet till ett centrum för idrott, evenemang och hälsa. Det är viktigt att detta profilområde utformas så att det inte bara ger elitidrottare och besökare bättre möjligheter, utan att även Malmöborna får större möjligheter till motion, rekreation och nya mötesplatser. Det bör exempelvis avsättas plats för spontanidrott och lek som kan användas av de kringboende. 

Tillägget i planen att bygga kontor inom området innebär en risk för målkonflikter. Huvudmålet att avsätta plats för idrott och motion riskerar att få stå tillbaka för ekonomiska intressen. Från det första planprogrammet har idrottsytorna av ekonomiska skäl redan minskat med 15%. Vi är oroade att det även finns tankar att säljas ut mark i området. I så fall skulle Malmö förlora sin rådighet för detta viktiga rekreationsområde vilket vi motsätter oss.

De konceptbostäder som planeras inne i stadionområdet kan stärka idrottsverksamheten. Det ser vi som positivt. Vi tror inte det går att kombinera andra typer av boenden inne i området utan risk för störningar från idrottsverksamhet eller evenemang. Bostäder bör därför placeras söder om Stadiongatan som planprogrammet föreslår.

Stadionområdet är en del av det gröna rekreationsstråk som går från Pildammsparken till Bunkeflostrand. När nu området exploateras är det viktigt att grönstråket ändå bevaras och att västra stadionparken inte bebyggs. Behovet av denna park blir särskilt stort då det nu också planeras en omfattande förtätning längs Lorensborgsgatan.