För att motverka hatbrott och rasism krävs det långsiktiga resurser och målsättningar.

Vi måste lyssna på civilsamhället och de grupper som utsätts för hatbrott, diskriminering och rasism. Rapporten i underlaget fastslår att:

  • Rekommendation 1. Malmö stad behöver säkerställa att det samlade arbetet mot rasism och homofobi integreras i ordinarie målstyrning och uppföljning på ett systematiskt sätt, både som del av helheten och som enskilda kunskapsområden.
  • Rekommendation 2. Malmö stad behöver utveckla kommunövergripande samordning, stöd och uppföljning av ett mer riktat arbete mot rasism och homofobi på ett systematiskt sätt.
  • Rekommendation 3. Malmö stad behöver ta fram kunskapsunderlag och analyser av olika slag som stöd för att utforma ändamålsenliga och effektiva insatser mot rasism och homofobi i linje med ett systematiskt förhållningssätt.

Vi i Vänsterpartiet tycker att det är mycket bra rekommendationer, men det styret nu faktiskt gör är ju helt på tvärs med dessa rekommendationer. Vi anser inte att staden kan klappa sig för bröstet genom att skapa några utställningar via Kulturförvaltningen. 

Att ge 3 miljoner till kulturförvaltningen att sätta upp utställningar kommer inte långsiktigt att motverka rasism i vår stad. Det som skulle göra det är långsiktiga kunskapsbärande institutioner. Förstudien kring startande av Rörelsernas museum har visat på vägar att nå ut till Malmöbor, vi vill hellre att de 3 miljonerna ska gå till en omstart för Rörelsernas museum som en Malmöanknuten verksamhet, som knyter samman Malmö stad, och civilsamhället. Malmöbor måste vara delaktiga i utformandet av de åtgärder som sätts in.

Vi tycker inte heller att vi så enkelt kan säga att uppdrag är avslutade. Vi yrkar därför avslag på attsats 5.

Vi anser inte att uppdragets tvådelade mål om att å ena sidan skapa en nulägesbild om stadens specifika arbete som syftar till att motverka specifikt antisemitism, islamofobi och afrofobi och å andra sidan skapa ett kunskapsunderlag som kan utgöra utgångspunkt för formulering av eventuella åtgärder för stadens fortsatta arbete och möjliga insatser mot antisemitism, islamofobi och afrofobi.

Vi yrkar också avslag på att-sats 6, vi anser inte att Handlingsplan för arbetet mot afrofobi och diskriminering av afrosvenskar kan anses avslutat.

Jag yrkar bifall till vår reservation i kommunstyrelsen.