Om vi kunde tillvarata bara en bråkdel av solenergin och omvandla den till el skulle många av planetens energiproblem lösas. Ett vanligt villatak i Sverige tar, till exempel  emot cirka fem gånger mer solinstrålning än vad huset gör av med i energi varje år. Malmö har, som Anders Andersson vårt kommunalråd påpekade, målet att vara helt fossiloberoende 2030 och att solenergin ska stå för 15% av energiförsörjningen i Malmö Stad. 

Vänsterpartiets mål är 100% vara fossiloberoende med förnybar energi. Stadens energi från förnybara källor har legat på runt 33% av den totala förbrukningen de senaste 10 åren, så det finns en stor utvecklings potential. Endast 1,3 % kommer från solpaneler så någon ”ensidig satsning” på denna typ av produktion har knappast ägt rum, tvärtom vi har långt kvar. För att säkra stadens el-tillgång anser vi att graden av lokal självförsörjning, måste öka snabbt genom mer produktion från förnybara källor.

Ett solcellsbolag i kommunalregi skulle kunna bidra till detta och kunna bli det första steget mot det kommunala elbolag som V tidigare föreslagit. Varför inte gå vidare med detta?

 Syftet med de mål vi sätter är ju inte en tävling om vem som snabbast når målet, utan våra mål sätts för att det finns behov, det finns en samhällsnytta. Då måste vi också se till att det finns förutsättningar att lyckas! Första steget mot målet är att ge Servicenämnden i uppdrag att ta fram en plan för hur detta mål ska kunna uppnås!