Klimatkrisen är akut och vi måste snabbt ställa om för att minska koldioxidutsläppen. Här spelar energifrågan en avgörande roll. Genom att satsa på energieffektivisering och förnybar energi skapar vi ett ekologiskt hållbart samhälle.

Energi från solen finns i närmast oändlig mängd. Solen är den enda energikälla som ger jorden ett verkligt tillskott av energi. Ändå används bara en ytterst liten del av denna solenergi för att producera el. 

Kommunfullmäktige gav Servicenämnden i uppdrag att öka utbyggnaden av solceller med målet att Malmö skall vara helt fossilfritt och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030. Vi har långt kvar dit.

Serviceförvaltningen redovisar svårigheterna med att nå målet och Vänsterpartiet menar att det därför är viktigt att ta fram en plan för hur målet ska kunna uppnås.

Det kostar att satsa på utveckling och utbyggnad av förnybar elproduktion. Men alternativet – att inget göra – är dyrare och farligare. Om vi inte satsar på förnybar energi nu kommer vi att få betala i framtiden i form av elbrist och stigande elpriser. Genom att satsa kan vi hålla nere kostnaderna för klimatförändringarna. Och ta ansvar för kommande generationer. Det är därför mycket viktigt att Malmö stads mål att vara helt fossilfri och ha 15% lokalt producerad solenergi år 2030 uppnås.

Vänsterpartiet stödjer motionen om att öka utbyggnadstakten av solenergi och att uppdrar åt servicenämnden att ta fram en plan för hur utbyggnaden ska ske så att målen uppnås.