Vid gårdagens sammanträde i Miljönämnden antogs Malmö stads kommande Miljöprogram för 2021-2030. Ett program som tar steg mot hållbarhet och ett Malmö som utvecklas men respekterar planetens gränser.Nu återstår bara för kommunfullmäktige att gå samma väg.

Vi i Vänsterpartiet sätter hopp till det antagna dokumentet – målen är tydliga och i stort tillräckliga inom det utsatta   tidsperspektivet, givetvis kommer skarpare åtaganden att behöva införas med tiden, men i dagsläget  är målbeskrivningen bra. Däremot anser vi att programmet haltar när det gäller dess handlingskraft och tydlighet i hur man skall införliva alla målen.

Vi börjar med att beskriva det som vi ser som extra positivt. Vänsterpartiet uppskattar vissa tillägg såsom att det inom strategiskt viktiga områden ska finnas möjlighet för staden att utvidga sin rådighet genom investeringar. Tex i solceller eller varför inte i kommunala hållbara leveranser inom staden. Behöver staden ökad rådighet så bör den söka sig denna rådighet. Vi i Vänsterpartiet är även mycket nöjda med att programmet tydligt indikerar att lagförslag till naturens fördel finns med i verktygslådan.

Det antagna programmet skriver explicit att det inte bara utgör ett måldokument utan att det förpliktigar nämnder och bolag att agera, då miljö, klimat och hela naturen inte kan vänta.

Men som alla vet så blir inte ett program som detta verklighet, och det skapar inte förändring, bara för att det finns på papper. När det gäller genomförandet så lade vi fram ett flertal tilläggsyrkanden med andemeningen att resurser måste kopplas till målen och garanteras nämnder och bolag för programmets implementering. Vi drev på för att tydliggöra prioriteringen av de problem i nämnder och bolag som kan uppstå mellan grunduppdrag och de uppdrag som miljöprogrammet kräver.

Ingen kan tro att nämnder och bolag kommer kunna införliva programmet med dess nuvarande budget, utan extra medel! Ytterligare resurser måste tilldelas, resurser som står i paritet med de insatser som naturen och programmet kräver. Våra yrkanden inom detta område fick tyvärr inte stöd i nämnden, även om omröstningen blev mycket tight. Så det ser nu dessvärre ut som att programmets införlivande hänger på en mycket skör tråd.

I söndags var det fem år sedan Paris avtalet slöts under COP 21, ett avtal som beskriver vad som behöver göras för att rädda klimatet och vår planet. Det beskriver vad naturen, klimatet och miljön kräver för att överleva, för att fungera och för att kunna ge de ekosystemtjänster som naturen erbjuder. Men de löften som länder hittills lämnat

pekar mot att jorden är på väg mot minst 3,2 graders uppvärmning. För att klara 1,5-gradersmålet skulle det, enligt UNEP, krävas en reduktion av globala utsläppen med över 7 procent årligen. Malmö stad måste dra sitt strå till stacken!

Vi i stämmer med de två skribenter som i DN hävdar att att dagens ekonomisk-politiska system med kortsiktig vinstmaximering och där få producenter betalar de verkliga kostnaderna (läs miljöskador) för produktionen aldrig kan vara hållbart på sikt. De understryker också att de förändringar som krävs utmanar rådande uppfattningar om den konventionella tillväxten och synen att tekniska framsteg ensamma kan lösa de utmaningar vi står inför.

FN:s generalsekreterare, Antonio Guterres, uppmanade under ett tal i samband med femårs dagen att alla bör utlysa Klimat nödläge. Så

1) varför utlyser inte Malmö ett klimatnödläge? och

2) varför ges ej förändringsarbetet inom miljö och klimat de resurser som krävs?

Ett nödläge och införlivandet av miljö programmet kräver extraordinära insatser. Nu efter Coronaepidemin har vi en unik möjlighet att ställa om. Låt oss göra Malmös Miljöprogram till en viktig länk i denna utveckling.

Kampen fortsätter – läget för miljö och klimat förändras inte pga av ett måldokument utan enbart då handlingskraft och resurser öronmärks och satsas  dess införlivande. Att besluta om målen är en sak att genomföra en annan.

 

Miljönämnden

Tobias Petersson

Gunilla Ryd.