Våra klimatmål kräver att utsläppen av växthusgaser minskar betydligt, Malmö ska ju vara Sveriges klimatsmartaste stad redan 2030. Bygg- och anläggningssektorn står för en ungefär lika stor del av utsläppen som transportsektorn, tillsammans nästan hälften av alla utsläppen. Med tanke på alla de bostäder och kommunala lokaler som planerats och måste byggas när staden växer måste ett klimatneutralt byggande bli verklighet och det måste gå snabbare. Detta kräver ett kommungemensamt och förvaltningsövergripande samarbete.

Klimatneutralt byggande måste därför vara en del av den ordinarie verksamheten i alla förvaltningar och ingå i nämndernas grunduppdrag. Vi kan inte låta de olika nämnderna agera olika om målet ska bli verklighet!  Vi måste undvika att de olika  nämndernas ekonomiska överväganden leder till att de prioriterar sina grunduppdrag på bekostnad av det klimatneutrala byggandet,

Därför måste ansvaret läggas på EN förvaltning där kompetensen samlas, inte sprids ut. Serviceförvaltningen har en kompetens som krävs och genom att tillföra servicenämnden de medel som behövs för att ansvara för att denna strategi genomförs kan vi uppnå målet! Låt oss inte upprepa misstagen som gjordes med det just avslutade Miljöprogrammet, där KF inte fattade ett tydligt beslut om ansvarsfördelningen och målen inte heller uppnåddes.