Nyligen svarade Vänsterpartiet Malmö via sina representanter i Funktionsstödsnämnden på den omtalade LSS utredningen som nu är ute på remiss. Redan tidigt i processen har Vänsterpartiet uttryckt farhågor kring den personliga assistansen. Partiet centralt har gått ut med att hela utredningen bör skrotas.

I pressmeddelandet från Socialdepartementet som släpptes i samband med att LSS utredningen skickades ut på remiss sa ansvarig minister, socialminister Lena Hallengren:

”Vi ser behov av ytterligare åtgärder för att förbättra den personliga assistansen. LSS-utredningen omfattar många förslag och remissinstansernas synpunkter kommer att vara värdefulla i regeringens fortsatta arbete att stärka stöden till personer med funktionsnedsättning”

Det som igen utelämnas är att en av anledningarna till att utredningen kom till var för att minska kostnadsutvecklingen inom personlig assistans, ett besparingskrav som sedan togs bort efter att utredningen var skriven. Genom en överenskommelse mellan S, Mp, L och C beslutades även att remissen inte omfattar de förslag som handlar om att begränsa möjligheterna till assistans för barn under 16 år, samt förslaget om en schablon om 15 timmar i veckan för ”andra personliga behov” för personer med assistans. Så vad skulle vi egentligen svara på i remissen? Ja även det uttryckte tjänstepersonerna frågor kring.

Vänsterpartiet ser några få positiva delar med utredningens förslag; ett uttalat lagstöd för habiliteringsersättning, insatsen personlig service och boendestöd samt ett huvudmannaskap för personlig assistans där dock assistansbedömningarna måste reformeras.

Vänsterpartiet ser desto fler oroväckande förslag i den i 1074 sidor långa utredningen. Vi ser inte hur intentionerna med LSS återupprättas eller stärks. Vi ser att oklarheter kring om det är Försäkringskassan eller kommunerna som ska ansvarar för att personer med funktionsnedsättningar på ett enkelt och rättssäkert sätt får tillgång till de insatser de behöver för att kunna leva som andra utan en fortsatt hög risk för övervältring av okompenserade kostnader från Försäkringskassan till kommunerna där medborgare hamnar i kläm gång på gång. Vi ser inte hur kvalitet inom LSS verksamheter kommer att förbättras och säkerställas av utredningens förslag. Vi ser inte heller någon förändring gällande glappet i timersättning för personlig assistans och löneutveckling.

Vänsterpartiet Malmö anser att hela LSS utredningen bör göras om. I bästa fall ger remisshanteringen en grund att stå på inför nästa utredning men det ska även betänkas den tid och arbete som läggs ner på en remiss som funkisrörelsen i Sverige inte ställer sig bakom. När en samlad rörelse genom Funktionsrätt Sverige istället anser att hela utredningen bör avstyrkas, då måste vi som politiker lyssna. LSS ledord om delaktighet och självbestämmande faller helt om politiker inte lyssnar på de som berörs av LSS utredningens förslag.

Vänsterpartiet Malmö kan därför överhuvudtaget inte kan ställa sig bakom LSS utredningen. Det är främst av en orsak, nämligen bilden av ett vi och ett dem som utredningen målar upp. Grundintentionen med LSS, det vill säga att personer med funktionsnedsättningar ska kunna leva som alla andra och vara delaktiga i samhället, faller helt med denna utredning. Även om besparingskrav är borttagna så kan den som läser mellan raderna läsa ut att personer med funktionsnedsättningar målas upp som en grupp som är ekonomiskt belastande för samhället och vars rättigheter behöver begränsas – och den människosynen kan Vänsterpartiet Malmö aldrig någonsin ställa sig bakom. Vi vet redan idag att personer med funktionsnedsättning har sämre hälsa än den utan funktionsnedsättning – och söker vård och behandling i lägre utsträckning, att kvinnor med funktionsutsättning i större utsträckning drabbas av hot och våld och att arbetsmarknaden diskriminerar mot personer med funktionsnedsättning (Källa SCB). Vänsterpartiets lösning är en välfinansierad välfärd, ett skärpt antidiskrimineringsarbete och radikala förändringar för att skapa en hållbar framtid där varje medborgare känner sig välkommen och delaktig. Framtidens LSS skapas tillsammans med den samlade funktionsrättsrörelsen. LSS är och förblir en rättighetslagstiftning som aldrig någonsin villkoras!

Carin Gustafsson, ledamot i Funktionsstödsnämnden

Anfal Mahdi, ersättare i Funktionsstödsnämnden