Den 5 oktober samlades styrelsen på Kvarnby folkhögskola efter ett hastigt lokalbyte eftersom mötesrummen blivit upptagna på Vänsterns hus. Ett positivt besvär då det vittnar om att verksamheten börjar komma igång igen.

Styrelsen diskuterade hur föreningen ligger till jämfört med Vision 2022, den långsiktiga plan som årsmötet antagit. Då planen inte kunnat förutse pandemin som präglat året, var den samlade bilden att arbetet låg efter och troligen kommer de senare “faserna” behöva komma senare än vad som beskrivits i planen.

Vår politiska sekreterare Busi höll i en avstämning kring vår medlemstidning Folkviljan. Styrelsen diskuterade hur vi bäst tar tillvara på denna fantastiska plattform och ger utrymme för våra medlemmars förmågor.

Tidigare i år antog styrelsen ett nytt sätt att arbeta med våra större arrangemang och nu var det dags att sätta det till verket. Efter att medlemmar fått nominera kamrater valde nu Styrelsen en arrangemangskommitté för 8 mars, Internationella kvinnodagen. Förhoppningen är att kommittéen ska ha tillräckligt tydligt mandat att själva kunna planera och genomföra arrangemanget utan inblandning av styrelsen i detaljer. Det ger också en tydligare roll för arbetslaget som stöttar upp. För partiföreningen valdes kamraterna Josephine Reijs, Banesa Martinez och Nina Jakku till arrangemangskommittén. Därutöver har även Ung vänster tre valda kamrater som ingår. Fler kamrater förväntas involveras genom arbetsgrupper.

Nytt för nästa år blir att arrangera med anledning av Förintelsens minnesdag 27 januari 2021. Katarina Brändström valdes som ansvarig.

Styrelsen diskuterade även justeringar av partiföreningens valpolicy. Ett antal olika alternativ lades fram för att förbättra den redan liggande policyn som beskriver hur vi väljer förtroendevalda samt anställda. Styrelsen beslutade att fortsätta arbetet utefter ett av alternativen som ska upp igen i styrelsen för beslut. Förhoppningen är att detta ska göra medlemmarna mer involverade i de principiella och politiska besluten samtidigt som känsliga personfrågor kan hanteras av styrelsen.

Sist beslutade styrelsen att anlita hantverkare för att renovera rummen på Vänsterns hus som används av föreningens anställda.

Rapporten är skriven av Jens Börjesson. Om du har frågor till styrelsen, skicka gärna ett mail till malmo@vansterpartiet.se.