För första gången på länge ses hela styrelsen “live”, ingen deltar den här gången via en Zoom-länk. Trots att det är mitt i sommaren så är styrelsemötet välbesökt, endast två ledamöter är frånvarande. Och trots att dagordningen är relativt kort vet alla att det kommer att bli ett långt möte – en av de viktigaste punkterna på dagordningen är rekryteringen av Föreningssekreterare.

Avstämning verksamhetsplan

Verksamhetsplanen för partiföreningen stämdes av, eftersom många av uppdragen gäller löpande verksamhet och slutförs först när året är slut görs en utvärdering först då.

Det konstateras att drygt hälften av årsmötets uppdrag är igång men bara drygt 10% är slutförda.

Ett stort antal uppdrag är delegerade till olika arbetsgrupper och under mötet rapporterades att flera uppdrag är igång så siffrorna bör vid en kommande sammanställning vara betydligt bättre.

Några uppdrag startades av styrelsemötet, bl a inventering av talare som även kan representera partiföreningen – arbetslaget fick uppdraget och ska rapportera till AU samt föreningens arrangemangskommittéer.

En del uppdrag har inte kommit igång men bör göra så, särskilt verksamhetsplanens skrivning “För att kunna vara rörelsens röst i parlamentet behöver vi vara uppdaterade politiskt. Under året ska vi hitta rutiner och forum för partiföreningen att vara det.”

I underlaget till styrelsemötet konstateras även att en hel del skrivningar i verksamhetsplanen är sk “policy-beslut” där de flesta inte har en enskild ansvarig och inget enskilt styrelsemöte som behandlar dem, alltså att plan saknas.

Höstkampanjen

Den gemensamma höstkampanj som styrelsen tidigare beslutat om – “Solidaritet – i välgång och kris” – uppdaterades.

Till kampanjgrupp utsågs Busi Dimitriu, Emma-Lina Johansson, Madeleine Håkansson, och Mikael Sörling. Fler aktivister kan väljas in i gruppen, Busi är sammankallande.

Målsättningen är en tydligt utåtriktad kampanj med fokus kring våra kommunalpolitiska förslag för ett mer solidariskt och jämlikt Malmö. Alla utskott inom Malmövänstern uppmanas och förutsätts ha aktiviteter kring kampanjen.

Våra politiska företrädare ska under kampanjen intensifiera arbetet med att prata om vår vision för och med Malmöborna.

Minst 20 utåtriktade “basaktiviteter” ska kampanjen innehålla, kaffe&politik, flygbladsutdelningar mm. I övrigt kommer kommunikationen under kampanjen att fokusera på sociala medier.

Den 12 september är det Kick-Off för höstens tema, där kampanjen är en del. Mer info kommer.

Ny anställning

Under nästan två timmar gick styrelsen igenom processer och ansökningar till den nya tjänsten som Föreningssekreterare. För att få en strukturerad diskussion på mötet delades punkten upp i tre delar; rekryteringsprocessen, val av person som förordas av styrelsen på nästa medlemsmöte samt hur det valet kan ske “corona-säkert”.

Styrelsen hade på förhand fått tillgång till samtliga ansökningar och utskrifter av de intervjuer som gjorts och “Anställningsgruppen” (den grupp i styrelsen som förberett punkten) konstaterade att “vi har fått många jättestarka kandidater”. Totalt 20 ansökningar har kommit in, av dessa kallades sex till intervju.

En enig styrelse kommer på medlemsmötet den 27 augusti att förorda en av kandidaterna. “Anställningsgruppen” fick i uppdrag att kontakta samtliga sökanden.

Frågorna kring hur valet av Föreningssekreterare kan genomföras upptog en hel del av styrelsens tid. Enligt stadgarna ska anställda väljas av ett medlemsmöte men möjlighet till undantag finns om synnerliga skäl föreligger – som en corona-pandemi.

Medlemsmötesgruppen ansvarar nu för att valet kan förrättas på ett demokratiskt och korrekt vis samt att valet genomförs så sammanhållet och enkelt som möjligt. Info kring hur valet ska ske kommer i samband med kallelse till medlemsmötet.

Styrelseinternat

Av olika skäl kunde inte ett styrelseinternat genomföras tidigare i år. Det genomförs istället den 10-11 oktober, troligen på Falsterbo kursgård.

Styrelsemötet avslutades kvart i tio på kvällen, efter nästan fyra timmars sammanträde. Ett långt men viktigt möte.

Rapporten är skriven av Mats Billberg Johansson.